「aż do」のポーランド語-英語辞書

PL

「aż do」英語 翻訳

PL

aż do {前置詞}

volume_up
1. 通常
aż do (同様に: do, )
I rzekł mu Jezus: Nie mówię ci do siedmiu kroć, ale do siedmdziesiąt siedmiu kroć.
Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.
do niedawna negocjacje akcesyjne z Chorwacją miały zadowalający przebieg.
The accession negotiations with Croatia have, until recently, been going well.
Należy delikatnie wstrząsać do całkowitego rozpuszczenia proszku Hib.
The mixture should then be well shaken until the powder is completely dissolved.
aż do (同様に: do)
A gdy nań nalegali do uprzykrzenia, rzekł: Poślijcież.
And when they urged him till he was ashamed, he said, Send.
Tak, Tanya, okazało się, że nie wyjeżdżam z Korpusem Pokoju do jutra.
Yeah, Tanya, turns out I don't leave for the Peace Corps till tomorrow.
Ale nie było to pewne, do 69 wyborów.
But it wasn't till the ' 96 election that I knew for sure.
aż do (同様に: do, wobec, po, dla)
volume_up
unto {前} [古スタ]
I od Hesebon do Ramat Massa i Betonim, a od Mahanaim do granicy Dabir.
and from Heshbon unto Ramath-mizpeh, and Betonim; and from Mahanaim unto the border of Debir;
I rzekł mu Jezus: Nie mówię ci do siedmiu kroć, ale do siedmdziesiąt siedmiu kroć.
Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.
A ruszywszy się stamtąd na górę Efraim przyszli do domu Michasowego;
And they passed thence unto the hill-country of Ephraim, and came unto the house of Micah.
2. "czegoś"
aż do (同様に: do)
To znaczy że przez cały ten czas, do dziś... cały ten czas byłam taka dobra i Bóg tego nie widział?"
You mean all that time, up till today, all that time I was so good, God didn't notice it?"
Prosiłem o slajdy, w sposób dość nieugięty do ostatnich kilku dni ale odmówiono mi dostępu do projektora.
I had requested slides, kind of adamantly, ~~~ up till the -- pretty much, last few days, but was denied access to a slide projector.

"aż do"の類義語(ポーランド語):

aż do
Polish

"aż do"に類似した翻訳-英語

接続詞
English
前置詞
English
do 名詞
English
do 前置詞
do

英語での"aż do"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Polishdo domięśniowym, stawało się nieoznaczalne w 4 godziny po ukończeniu wlewu.
ge of medicinal product, becoming undetectable four hours after the infusion.
PolishDawka może być zwiększona do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
The dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to XERISTAR.
PolishDawka może być zwiększona do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
The dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to CYMBALTA.
PolishNie miałem pojęcia, że terytorium Grecji rozciąga się do wybrzeży Morza Czarnego.
I had no idea that Greece stretches all the way to the shores of the Black Sea.
PolishOdpowiadają za 75 procent zużycia energii i do 80 procent emisji dwutlenku węgla.
They are 75 percent of the energy consumption -- up to 80 percent of CO2 emissions.
PolishPoziom wody -- to nie są puste kanistry -- poziom wody sięga do tego miejsca.
And the water level -- these are not empty canisters -- water level is right up to this.
PolishZ każdym zbliżeniem powierzchnia się zwiększa do bardzo małych dystansów.
Each time you're closer, it gets bigger, down to very, very small distances.
PolishPrzesunąć kciuk we wgłębieniu od siebie – do oporu, do usłyszenia kliknięcia.
Push your thumb away from you as far as it will go and you hear a click.
PolishWspólnym wątkiem sięgającym wstecz do pierwszej Konwencji z Lomé był handel.
The common theme that stretches all the way back to the first Lomé Convention was trade.
PolishBędą kontynuować swoje praktyki do czasu, wprowadzimy skuteczne zasady i przepisy.
They will continue unless we have effective policing of these rules and regulations.
PolishAlbowiem wielkie jest do niebios miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja.
Be thou exalted, O God, above the heavens; [Let] thy glory [be] above all the earth.
PolishDowodzą tego różne układy polityczne zawierane w historii, do dnia obecnego.
This is proven by the various political agreements throughout history to the present day.
PolishOpracowaliśmy dywan, który jest ciągle przetwarzalny do milionowych części.
We've developed a carpet that is continuously recyclable, down to the parts per million.
PolishBo sobie pobłaża w oczach swoich, aby wykonał nieprawość swoję do obmierzenia.
The words of his mouth are iniquity and deceit: He hath ceased to be wise [and] to do good.
Polish doszli do ściany. ~~~ Nie umieli zmniejszyć lampy i zachować w niej próżni.
They finally hit a wall; they couldn't shrink the vacuum tube any more and keep the vacuum.
PolishNależy zachować tę ulotkę do ukończenia schematu szczepień dziecka, aby w razie potrzeby
Read all of this leaflet carefully before your child starts receiving this medicine.
PolishKoszt przesyłania danych również będzie obniżany, do 0,50 euro za megabajt w roku 2011.
The cost of data transmission will also be reduced, to EUR 0.50 per megabyte in 2011.
PolishOd poranku do wieczora bywają starci; a iż tego nie uważają, na wieki zginą.
Betwixt morning and evening they are destroyed: They perish for ever without any regarding it.
PolishPrzyciągnęli tedy Filistynowie, a położywszy się obozem w Juda, rozciągnęli się do Lechy.
Then the Philistines went up, and encamped in Judah, and spread themselves in Lehi.
PolishI do tej pory, ja i mój ojciec jesteśmy rozdzieleni i nadal są rzeczy, które mam mu za złe.
And up to now, me and my father were detached and I still have issues with him.
他の言葉