「żołądkowy」のポーランド語-英語辞書

PL

「żołądkowy」英語 翻訳

EN

PL żołądkowy
volume_up
{形容詞}

1. 解剖学

żołądkowy
Wykazano również zbliżone wartości AUC zawiesiny granulek w soku jabłkowym podawanej przez zgłębnik żołądkowy.
Equivalent AUC has also been shown for granules suspended in apple juice administered through a naso-gastric tube.
Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać przez zgłębnik żołądkowy lub strzykawką.
The orodispersible tablets can be dispersed in a small amount of water and administered via a naso- gastric tube or oral syringe.
Ponieważ lansoprazol jest szybko rozkładany przez kwas żołądkowy, stosuje się go doustnie w postaci powlekanych preparatów dojelitowych.
As lansoprazole is rapidly inactivated by gastric acid, it is administered orally in enteric-coated form(s) for systemic absorption.

"żołądkowy"の類義語(ポーランド語):

żołądkowy

英語での"żołądkowy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Polishjeżeli pacjent przyjmuje leki zobojętniające sok żołądkowy, ponieważ mogą one nasilać
if you are taking antacids, because they may increase the effectiveness of Aerinaze.
PolishNie podawać razem z lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy, preparatami żelaza i kaolinem.
Do not administer together with antacids, kaolin and iron preparations.
PolishNie podawać razem z lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy, kaolinem i preparatami żelaza.
Do not administer together with antacids, kaolin and iron preparations.
PolishLeki zobojętniające sok żołądkowy nie zmieniały stopnia wchłaniania klopidogrelu.
Antacids did not modify the extent of clopidogrel absorption.
PolishAby związać alendronian należy podać mleko lub środek zobojętniający sok żołądkowy.
Milk or antacids should be given in order to bind alendronate.
PolishLeki zobojętniające sok żołądkowy i produkty lecznicze zawierające substancje buforujące
Antacids and medicinal products containing buffers ANTICOAGULANTS
PolishZastrzeżenie to nie dotyczy produktów zobojętniających sok żołądkowy, należących do grupy blokerów receptora H2.
The restriction does not apply to antacids belonging to the class of H2 receptor blockers.
PolishLeki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają stopień wchłaniania siarczanu pseudoefedryny, glinka kaolinowa zmniejsza.
Antacids increase the rate of pseudoephedrine sulphate absorption, kaolin decreases it.
PolishDlatego, nie zaleca się równoczesnego podawania deferypronu i związków glinu zobojętniających sok żołądkowy.
Therefore, it is not recommended to concomitantly ingest aluminium-based antacids and deferiprone.
PolishREYATAZ i rytonawir należy podawać 2 godz. przed lub 1 godz. po podaniu leków zobojętniających sok żołądkowy.
REYATAZ/ ritonavir should be administered 2 hours before or 1 hour after antacids or buffered medicinal products.
Polishw jamie ustnej, uwalniając mikrogranulki dojelitowe (oporne na kwas żołądkowy), które następnie zostają połknięte.
The tablet rapidly disperses in the mouth, releasing gastro-resistant microgranules which are swallowed with the patient’s saliva.
PolishPrzed podaniem przez zgłębnik żołądkowy można otworzyć kapsułki i zmieszać granulki z 40 ml soku jabłkowego (patrz punkt 5. 2).
Capsules may also be opened and granules mixed with 40 ml of apple juice for administration through a nasogastric tube (see section 5.2).
PolishPreparat APTIVUS, razem z małą dawką rytonawiru i leki zobojętniające kwas żołądkowy należy podawać w odstępie co najmniej 2 godzin.
Dosing of APTIVUS, co-administered with low dose ritonavir, with antacids should be separated by at least a two hours time interval.
PolishJednoczesne stosowanie gabapentyny i leków neutralizujących sok żołądkowy zawierających glin i magnez zmniejsza dostępność biologiczną gabapentyny do 24 %.
Coadministration of gabapentin with antacids containing aluminium and magnesium, reduces gabapentin bioavailability up to 24 %.
PolishDo tabletek należy dodać co najmniej 5- 10 ml wody, do powstania zawiesiny i połknąć natychmiast lub podać szybko strzykawką przez zgłębnik nosowo- żołądkowy.
The tablets must be dispersed in a minimum of 5-10 ml of water and ingested immediately or administered by fast push through a syringe via a nasogastric tube.
PolishBiodostępność cyprofloksacyny jest mniejsza przy jednoczesnym podaniu ze środkami neutralizującymi sok żołądkowy zawierającymi wodorotlenek glinu i (lub) magnezu oraz solami wapnia i żelaza.
The bioavailability is lower if antacids that contain aluminium and/ or magnesium hydroxide, and calcium and iron salts are used concomitantly.
PolishU pacjentów leczonych produktem SPRYCEL, zamiast stosowania antagonistów receptora H2 lub inhibitorów pompy protonowej należy rozważyć leki zobojętniające sok żołądkowy (patrz punkt 4. 4).
The use of antacids should be considered in place of H2 antagonists or proton pump inhibitors in patients receiving SPRYCEL therapy (see section 4.4).
PolishDziałanie terapii fotodynamicznej z zastosowaniem preparatu PhotoBarr stosowanego w skojarzeniu z omeprazolem (lekiem neutralizującym kwas żołądkowy) porównywano ze stosowaniem samego omeprazolu.
The effects of photodynamic therapy with PhotoBarr, used in combination with omeprazole (an antacid medicine), were compared with those of omeprazole alone.