「yksi」のフィンランド語-英語辞書

FI

「yksi」英語 翻訳

EN
EN
EN
volume_up
yksi {所名}
EN

FI yksi
volume_up
{形容詞}

yksi (同様に: yksinäinen, ainoa)
volume_up
lone {形}
Sitäkin harvempi tukee Bashiria avoimesti, vaikka Kiina on - valitettavasti - yksi harvoista hänen tukijoistaan, koska on voimakkaasti mukana Sudanin kaivosteollisuudessa.
Fewer still support Bashir openly, although China - regrettably - has been a lone voice in his defence because of the heavy Chinese involvement in Sudan's extractive industries.

英語での"yksi"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishTässä on jälleen yksi konfliktin siemen, eikä tämä ollut komission ehdotuksissa.
This is again a recipe for conflict and it was not in the Commission's proposals.
FinnishNe ovat tietyssä mielessä yksi osa sitä triptyykkiä, josta demokratia muodostuu.
They are, in a sense, the other element of the triptych which makes up democracy.
FinnishArvoisa puhemies, teillä on edessänne yksi kappale nykyistä työjärjestystämme.
Mr President, you have a copy of our current Rules of Procedure in front of you.
FinnishYksi kysymys on edelleen ratkaisematta: ratkaisematta on edelleen nimikysymys.
There is an outstanding question: the question of the name is still outstanding.
Finnish12:11 Yksi vastaväite on, että Yhdysvallat vain taistelee terroristeja vastaan.
12:11 And then the argument that the United States is only fighting terrorists.
FinnishYksi lisäargumentti oli Ruotsin sotilaallisen liittoutumattomuuden säilyminen.
A further argument was that the Swedish nonaligned status would remain in place.
FinnishSe tarkoittaa, että sekä parlamentilla että neuvostolla on vain yksi käsittely.
This means that both Parliament and the Council will only have single readings.
FinnishHenkilöstöstä ainakin yksi kymmenestä tekee täällä työtä ilman sosiaaliturvaa.
At least 1 in 10 members of staff are working here without any social protection.
FinnishKaiken tämän lisäksi tarvitaan yksi unelma, joka yhdistää meidät eurooppalaiset.
Over and above that, though, there must be a single dream to unite us as Europeans.
FinnishEnsiksikin aina on kyse uudesta rahastosta, jolloin yksi vuosi aina menetetään.
Firstly, we have a new fund each time, which means that each time, we lose a year.
FinnishTämä oli merkittävä askel eteenpäin ja yksi tärkeimmistä parlamentin vaatimuksista.
This was an important step forward and an important demand on Parliament’s part.
FinnishYksi erityisen kiinnostava aihe koko unionissa on petosten vastainen toiminta.
Something of particular interest throughout the Union is the fight against fraud.
FinnishTämä päätöslauselma on taas yksi esimerkki parlamentin enemmistön tekopyhyydestä.
This resolution is another example of the hypocrisy of the majority of Parliament.
FinnishPysyvä sotarikostuomioistuin voi olla yksi askel matkalla kohti unelmiemme maalia.
A permanent war crimes tribunal could be a step on way to realizing our dreams.
Finnish. - Kulutusluottosopimukset ovat yksi sisämarkkinoiden peruspilareista.
in writing. - Consumer credits are an essential pillar of the internal market.
FinnishYksi keino muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi on myös tehokas aluepolitiikka.
Another way to turn challenges into opportunities is effective regional policy.
FinnishTiedämme, että yksi nainen kuolee joka minuutti raskaudesta johtuvista syistä.
We now know that, every minute, a woman dies for reasons connected with pregnancy.
FinnishTämä kokous oli täysin julkinen, kuten myös yksi epävirallinen teollisuuskokous.
The whole of this meeting was public, as was an informal industrial meeting.
FinnishYksi asia, jota kehittyneillä mailla on epäilemättä annettavanaan, on osaaminen.
Something that the developed countries certainly have to offer is knowledge.
FinnishYksi kolmesta laajasta tutkimuksesta on julkaistu komission verkkosivustossa.
The first of three major studies has been published on the Commission's web site.