「tarkoitus」のフィンランド語-英語辞書

FI

「tarkoitus」英語 翻訳

FI tarkoitus
volume_up
{名詞}

tarkoitus (同様に: tavoite, päämäärä, tähtäyspiste, maali)
volume_up
aim {名詞}
Sen tarkoitus on selvä: sillä korjataan jokin huomattavan vaarallinen tilanne.
Its aim is clear: it provides an antidote to a significantly dangerous situation.
Sillä on vain tarkoitus poistaa nykyisessä esitedirektiivissä ilmenevä epäselvyys.
Its aim is strictly to remove the ambiguity in the existing Prospectus Regulation.
Tähän tähdätään päätöslauselmaesityksessä, joka tänään on tarkoitus hyväksyä.
This is the aim of the motion for a resolution we are to adopt today.
tarkoitus (同様に: suunnitelma, suunnittelu, muotoilu, design)
volume_up
design {名詞}
EU:n tason yhteisen tutkimustyön on tarkoitus täydentää kansallisia tutkimusohjelmia.
Joint research at EU level is designed to complement national research programmes.
Onko näillä muutoksilla tarkoitus valmistella siirtymistä EU: n yhteiseen puolustukseen?
Are these changes designed to pave the way for a common EU defence?
Direktiivillä vuokratyöstä onkin tarkoitus estää tai korjata kyseinen joillain työmarkkinoilla esiintyvä haitta.
This is the shortcoming on certain job markets which this directive is designed to rectify or prevent in future.
tarkoitus (同様に: käsitys, ajatus, arvelu, aikomus)
volume_up
idea {名詞}
Ajatusta eurooppalaisesta yhteistyöstä ei ole tarkoitus kyseenalaistaa.
The idea of European cooperation is not in question.
Tämän on vain tarkoitus antaa teille käsitys katastrofin laajuudesta.
This is just to give you an idea of the size of this catastrophe.
Tarkoitus on, että se julkistetaan vuosikertomuksena joka kevät.
The idea is for this to be published as an annual report every spring.
tarkoitus (同様に: aie)
volume_up
intent {名詞}
Tämä ei siis ollut mikään komission ilkeämielinen tarkoitus, vaan näin oli sovittu.
It was not evil intent on the part of the Commission, there was an agreement to do it in this way.
Lopuksi totean, että hyväksytyssä päätöslauselmassa asiaan viitataan epämääräisesti, mutta tarkoitus on sama.
In the end, the adopted resolution contained a more vague passage on this point, but the intent remains.
tarkoitus
volume_up
purpose {名詞}
Tämä on komission ehdottamien yhdennettyjen suuntaviivojen tarkoitus.
This is the purpose of the integrated guidelines proposed by the Commission.
Se on tämän suullisen kysymyksen ja sitä seuraavan päätöslauselman tarkoitus.
That is the purpose of this oral question and the resolution that accompanies it.
Mikä sormenjälkien ottamisen tarkoitus on ja miten sormenjälkiä käsitellään?
What is the purpose of fingerprinting and how will fingerprints be processed?
tarkoitus (同様に: näkökulma, käsitys, oletus, näköala)
volume_up
view {名詞}
Näin on tuskin ollut tarkoitus käydä, ainakin itse näen asian näin.
That can hardly have been the intention - at least, not in my view.
Nähdäkseni sen avulla on pääasiassa tarkoitus hallita jatkuvasti huononevia olosuhteita.
It seems to me to be designed largely with a view to managing further decline.
Luonnollisesti nämä asiat ovat tärkeitä yleisissä vaaleissa, jotka on tarkoitus pitää vuoden 2004 puolivälissä.
Clearly, these issues are vital in view of the general elections which are scheduled for mid 2004.
tarkoitus (同様に: suunta, kurssi)
volume_up
direction {名詞}
Niiden varsinainen tarkoitus on kuitenkin suunnan antaminen ja ensisijaisten tavoitteiden asettaminen.
Nonetheless, their true purpose is to give direction and to set priorities.
Mielestäni tarkoitus ei ole oikeansuuntainen.
I believe that this amendment goes in the wrong direction.
Puhemiehistö ja puheenjohtajakokous tekivät asiasta päätöksen, ja tarkoitus on aivan sama kuin teilläkin.
We took this decision, within the Bureau and the Conference of Presidents, in order to proceed in the direction that you propose.
tarkoitus (同様に: toiminta, tehtävä, juhla, virallinen tilaisuus)
volume_up
function {名詞}
Mietintöni tarkoitus on sen tähden melko vaatimaton.
The function of my report, therefore, is a rather modest one.
Direktiivin tarkoitus on toimia täydentävänä tekijänä sen antaman poliittisen signaalin yhteydessä.
The directive is said to have a supplementary function with regard to the political signal it sends out.
Ei ole tarkoitus korvata toista järjestelmää toisella, vaan ne voivat hyvin toimia rinnakkain.
It is not a matter of replacing one system by the other, both can function side by side.
tarkoitus (同様に: merkitys)
volume_up
meaning {名詞}
Tämä on mielestäni Euroopan parlamentin jäsenten ohjesäännön todellinen tarkoitus.
This seems to me to be the correct meaning of the ‘Members’ Statute’.
Lause, jonka tarkoitus oli juuri tämä, on poistettu.
They have deleted the sentence whose meaning was precisely to that effect.
Tämä on sitä paitsi sen suosituksen tarkoitus, jonka puolesta parlamentti äänesti marraskuussa 2001.
This is also the meaning of the recommendation adopted by Parliament in November 2001.
tarkoitus
volume_up
purport {名詞}
Tämä on niiden tarkistusten tarkoitus, jota me haluamme tukea.
This is the purport of the amendments which we hereby wish to support.
Tämä on esittämiemme tarkistusten tarkoitus.
That is the purport of a number of our amendments.
That is the purport of Amendment No 11.
tarkoitus (同様に: merkitys, tärkeys)
Osa sisämarkkinoiden filosofiasta on tarkoitus ottaa käyttöön myös liikenteessä.
Some of the internal market philosophy is also to acquire significance in the transport sector.
Tämä on täsmälleen komission 23. tammikuuta esittämän ilmastoa ja uusiutuvia energialähteitä koskevan ehdotuskokonaisuuden tarkoitus.
This is precisely the significance of the package of proposals on climate and renewable sources of energy, which the Commission submitted on 23 January.
On tärkeää pohtia ensinnäkin, mitä asetusehdotuksella on tarkoitus saavuttaa, ja toiseksi, miksi sitä tarvitaan ja mitä merkitystä sillä on?
It is important to reflect firstly on what the draft regulation is designed to achieve, and secondly, on why is it needed and what significance it has?
tarkoitus (同様に: skopos)
volume_up
skopos {名詞}

英語での"tarkoitus"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishOlisi vielä kerran korostettava, että mietinnön tekstistä on tarkoitus äänestää.
It should once again be stressed that we are to vote on the texts of the report.
FinnishHaluaisin tietää, onko Haitia koskevaan päätöslauselmaan tarkoitus vielä palata.
I would like to know whether you will be coming back to the resolution on Haiti.
FinnishNiinpä protestini tarkoitus on korostaa, että äänestämme tätä mietintöä vastaan.
Therefore, with this protest, I am explaining why we voted against the report.
FinnishTämän saavuttamiseksi komission on tarkoitus toteuttaa seuraavia toimenpiteitä.
In order to achieve this, the Commission has envisaged the following measures.
FinnishHerrasmiessopimusta ei ollut koskaan tarkoitus soveltaa täytäntöönpanotehtäviin.
The gentlemen's agreement was never intended to apply to executive functions.
FinnishTänään meidän käsittelyssämme olevalla ehdotuksella on tarkoitus korjata asia.
The proposal under discussion today is intended to rectify the current situation.
FinnishMainonta, jota ei ole nimenomaisesti sallittu, on siis tarkoitus kieltää jatkossa.
Advertising that is not expressly permitted is then to be banned in the future.
FinnishSuosituksen avulla on tarkoitus parantaa kaikkien EU:n kansalaisten elämänlaatua.
The recommendation should help to improve the quality of life for all EU citizens.
FinnishSe ei ollut taulukon tarkoitus, ja toivon, että se on käynyt lopultakin selväksi.
That was not the intention of the table, and I hope that is now finally clear.
FinnishTotuus on, että terroristi on henkilö, jonka mielestä tarkoitus pyhittää keinot.
The truth is that a terrorist is someone who thinks that an end justifies any means.
FinnishEuroopan unionin turvallisuusstrategian on tarkoitus sitoa kaikkia jäsenvaltioita.
The European Security Strategy is meant to be binding on all EU Member States.
FinnishMiten sen on tarkalleen ottaen tarkoitus toimia kielten oppimisen edistämiseksi?
How, exactly, is it going to operate on the ground to promote this learning?
FinnishSillä on tarkoitus sisällyttää kalkin poltto tämän direktiivin soveltamisalaan.
It is intended to extend the scope of this directive to the burning of chalk.
FinnishKokouksessa on tarkoitus käsitellä Zimbabwen kysymystä esityslistan erityisaiheena.
It is planned to raise the issue of Zimbabwe as a specific point on the agenda.
FinnishTätä keskustelua ei ole tarkoitus käydä tänään, mutta halusin sanoa nämä asiat.
This is not an issue we can go into today, but I wanted to make those points.
FinnishTämä käy ilmi lopullisesta kertomuksesta, joka on tarkoitus antaa 3. joulukuuta.
This will be shown in the final report which is to be adopted on 3 December.
FinnishEi ole tarkoitus, että jatkamme äänestystä kaikista jäljelle jääneistä asioista.
It does not indicate we will just carry on voting with everything that is left over.
FinnishAsetusmuutoksen avulla on tarkoitus ottaa käyttöön niin kutsutut tukikynnysarvot.
The amendment should lead to the application of so-called support thresholds.
FinnishTätä suositellaan sitä paitsi laajalti mietinnössä, josta on tarkoitus äänestää.
Broadly speaking, that is what is being preached by the report that we are voting on.
FinnishPuhtaita tietokoneohjelmia ei ole tarkoitus sisällyttää direktiivin soveltamisalaan.
The directive is not intended to cover the patenting of pure computer programs.