「olennainen」のフィンランド語-英語辞書

FI

「olennainen」英語 翻訳

FI olennainen
volume_up
{形容詞}

Laajakaista on osaamisyhteiskunnan olennainen fyysinen perusrakenne.
Broadband is the essential physical infrastructure of the knowledge society.
Se on olennainen osa vapaata keskustelua demokraattisessa edustajainkokouksessa.
That is an essential part of the liberty of discussion in a democratic assembly.
Säilöönoton enimmäiskeston määrääminen on olennainen osa direktiiviä.
Establishing a maximum detention period is an essential element of the directive.
olennainen (同様に: perus-, perimmäinen, perustavalaatuinen)
Toinen olennainen asia on edistyminen hallitustenvälisessä konferenssissa.
Another fundamental point is the progress in the Intergovernmental Conference.
Tietojen saatavuudella on tässä muutoksessa kiistatta olennainen merkitys.
Accessibility of information will undoubtedly play a fundamental role in this change.
Se on yhteisen Euroopan lainsäädäntöjärjestelmämme olennainen saavutus.
That is a fundamental achievement of our common system of European law.
olennainen (同様に: elintärkeä, elämäkerrallinen, tärkeä, elin-)
Perustuslaki on olennainen, jos kaikkien korkealla olevat odotukset aiotaan täyttää.
The Constitution is vital if everyone's high expectations are to be fulfilled.
First of all, it is vital that infrastructure and the provision of services be divided.
(FR) Arvoisa puhemies, omantunnonvapaus on ehdottomasti olennainen vapaus.
(FR) Mr President, freedom of conscience is most certainly a vital freedom.
Ratkaisevana vaikeutena on osapuolten välinen olennainen luottamuspula.
A crucial difficulty is the basic lack of trust between the parties.
Mielestäni se on olennainen osa todellista julkisuusperiaatetta.
I believe this is a basic element in any genuine principle of public access.
Ensimmäinen haaste on olennainen perustutkimus.
The first challenge: basic and fundamental science.
Suora viestintä on kuitenkin tehokkuuden olennainen aines.
However, this direct communication is an essential constituent of an effective procedure.
Toinen olennainen osa kattavan muuttoliikepolitiikan kehitystä on viisumipolitiikka.
Another constituent part of the development of a comprehensive migration policy is a visa policy.
Baltian yhteisistä sähkömarkkinoista tulisi olennainen osa EU:n sähkömarkkinoita.
The common Baltic electricity market would become a constituent part of the EU electricity market.
olennainen (同様に: luontainen)
Selkkausten ennaltaehkäisemisen olisi oltava olennainen osa tämän alan politiikkaa.
Conflict prevention should be an intrinsic element of policy in this field.
Kulttuuri on olennainen osa liberaaleja demokratioitamme.
Culture has intrinsic value in our liberal democracies.
Ranskalaisille tämä erottelu on perusarvo, joka on olennainen osa kulttuuriamme.
Secularism is an essential value for French people and it is an intrinsic part of our culture.
olennainen (同様に: merkittävä)
Maatalouden maksuihin virheillä oli jälleen olennainen vaikutus.
In the Chapter on agriculture, payments were again affected by material errors.
Raaka-aineiden laatu on olennainen asia lopputuotteen aitouden varmistamisessa.
Quality of raw materials is essential to guarantee the authenticity of the final product.
Virhetaso on yhä olennainen "tutkimuksen, energian ja liikenteen" toimintalohkoryhmässä, mutta komissio on toteuttanut korjaavia toimenpiteitä virhetason madaltamiseksi.
Although there continues to be a material level of error in Research, energy and transport, remedial measures taken by the Commission have helped to reduce it.
olennainen (同様に: osuva, relevantti)
(FR) Arvoisa puhemies, haluan sanoa, että Bernd Posseltin kysymys on olennainen.
(FR) Madam President, I wish to say that Mr Posselt's question is pertinent.
It is a pertinent question.
. - (EN) Tämä on hyvin olennainen kysymys asiassa, jonka komissio ottaa hyvin vakavasti ja seuraa sitä siten tarkoin ja suurella huolella.
. - This is a very pertinent question on an issue which the Commission takes very seriously and is therefore following closely and with great concern.
olennainen (同様に: todellinen, runsas, tukeva, huomattava)
Ainoa esille tullut olennainen kysymys koskee lainsäädäntöpohjaa.
The only substantial question that has arisen is the legislative basis.
Se ei myöskään ole mikään ratkaisu pääomamarkkinoiden puutteisiin, jotka ovat olennainen ongelma.
Nor is it a solution to the substantial problem of an inadequate capital market.
Olennainen osa euroalueen vahvistamista on sen laajentaminen ja uusien jäsenten ottaminen.
A substantial element in strengthening the euro zone is expanding it and taking on new members.
olennainen (同様に: oleellinen)
Euroopan unioni on Korealle hyvin merkittävä ja olennainen talouskumppani.
The EU is a very important and substantive economic partner for Korea.
Minulla on olennainen kysymys, joka koskee sitä, että esittelijä asetti painopisteeksi nuorison.
I have a substantive question regarding the priority the rapporteur gives to youth.
Ensimmäinen olennainen edellytys tämän uudistuksen onnistumiselle on esityslista, jonka pohjalta hallitustenvälinen konferenssi aloittaa työnsä.
The first and substantive prerequisite for achieving that reform is the agenda based on which the Intergovernmental Conference is to begin its work.
olennainen (同様に: perus-, yksinkertainen, helppo, perustava)
olennainen (同様に: asiaankuuluva, relevantti)
Uskon, että tällä on hyvin olennainen merkitys nykytilanteessa.
Now this point is very germane, I'm afraid, to the present.
olennainen

英語での"olennainen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishVihamieliset yritysostot ovat olennainen osa markkinoiden normaalia toimintaa.
Hostile takeovers are part and parcel of the normal functioning of the market.
FinnishPerinteinen kirja on olennainen osa kulttuuriamme, kuten teatteri tai taide.
A traditional book is an integral part of our culture, just like theatre or art.
FinnishKielet ovat olennainen osa Euroopan kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.
Languages are an integral part of Europe's linguistic and cultural diversity.
FinnishTämä ajatus on Euroopan yhteisölle nykyäänkin yhtä olennainen kuin tuolloin.
This thought is just as relevant for the European Community today as it was then.
FinnishTämä on olennainen seikka, mikä yhdistää kilpailukyvyn EU:n sosiaaliseen malliin.
This is a key point for the linkage between competitiveness and the EU social model.
FinnishKulutus on joka tapauksessa olennainen tekijä Euroopan talouden elpymisessä.
Consumption will, after all, be a crucial factor in Europe's economic recovery.
FinnishKyseisten tietojen säilyttäminen ja hävittäminen ovat olennainen osa tätä suojaa.
The storage and disposal of such data is a crucial part of this safeguard.
FinnishPoliittiset oikeudet ovat kuitenkin olennainen osa koko integraatiopolitiikkaa.
Political rights are, however, an integral part of any integration policy.
FinnishTulevaisuudessa se tulee olemaan myös olennainen osa Euroopan perustuslakia.
In future, this will also form an inherent part of the European Constitution.
FinnishOlemme saavuttaneet paljon, mutta moni olennainen asia jäi meiltä kesken.
We have achieved a great deal but many crucial matters have been left unresolved.
FinnishIhmisoikeuksien vaalimisen olisi oltava olennainen osa terrorismin vastaista torjuntaa.
Fostering human rights should be an integral part of the fight against terrorism.
FinnishKuulun niihin, joiden mielestä liikkuvuus on nykyään kilpailukyvyn olennainen osa.
I am among those who believe that mobility is now an integral part of competitiveness.
FinnishArvoisat kollegat, mielestäni rintaimplantitkin ovat olennainen osa terveyttä.
Ladies and gentlemen, in my view, breast implants are also an integral part of health.
FinnishTämä on olennainen kysymys, ja komissio voi vaikuttaa siihen monella tavalla.
That is what is crucial, and the Commission can contribute in various ways.
FinnishOlennainen kysymys on kuitenkin poliittinen tahto ja kyky soveltaa sakkoja.
But the crucial issue will be the political will and ability to apply fines.
FinnishRakennukset entisöidään huolella, ja niistä tulee olennainen osa uusia toimitiloja.
They will be carefully restored and remain distinctive components of the site’s design.
FinnishOlennainen näkökulma tässä on se, että vaatimukset tulevat maan sisältä.
A crucial aspect of what is going on is that the demand is coming from within.
FinnishMyös ydinenergia on Euroopan unionissa olennainen osa tätä yhdistelmää.
In the European Union, nuclear energy also forms a component part of that mix.
FinnishSiksi kuulemismenettely on olennainen osa vaikutustenarviointiprosessia.
That is why consultation is part and parcel of the impact assessment process.
FinnishKuinka varmistamme sen, että meillä on käytettävissämme kaikki olennainen tieto?
How do we ensure that we have access to all the relevant information?