「lakkauttaa」のフィンランド語-英語辞書

FI

「lakkauttaa」英語 翻訳

FI

lakkauttaa [lakkautan|lakkauttanut] {動詞}

volume_up
1. 通常
Olemme esimerkiksi luvanneet lakkauttaa kaikki maataloustuotteiden vientituet.
For example, we have promised to abolish all export subsidies for agricultural products.
Komission lopullinen tavoite on lakkauttaa eläinkokeet lopullisesti.
The Commission's ultimate aim is to abolish animal testing completely.
Haluamme lakkauttaa viljan yhteisen markkinajärjestelyn.
We wish to abolish the common organisation of the market in cereals.
Meidän pitäisi siis vähitellen ryhtyä tutkimaan, mitä virastoja voimme lakkauttaa kokonaan.
This means that we should gradually move to thinking about which agencies we can close down.
Kolme, neljä maatilaa lakkauttaa toimintansa joka päivä.
Three or four farms close down every day.
Olemme siirtymässä raideliikenteeseen, mutta kotialueellani on ihmisiä, jotka haluavat lakkauttaa rautatiet!
At a time when we are going towards rail, here are people in my region trying to close down railways!
lakkauttaa (同様に: sulkea ovensa)
Kolme, neljä maatilaa lakkauttaa toimintansa joka päivä.
Three or four farms close down every day.
Meidän pitäisi siis vähitellen ryhtyä tutkimaan, mitä virastoja voimme lakkauttaa kokonaan.
This means that we should gradually move to thinking about which agencies we can close down.
Olemme siirtymässä raideliikenteeseen, mutta kotialueellani on ihmisiä, jotka haluavat lakkauttaa rautatiet!
At a time when we are going towards rail, here are people in my region trying to close down railways!
Aer Lingusin päätöksellä lakkauttaa Lontoon lennot on ollut haitallisia vaikutuksia varsinkin alueen talouteen.
Aer Lingus's decision to discontinue flights to London has adversely affected the region, not least economically.
Voin myös sanoa teille, ettei puhemiehen tarkoituksena ole mitenkään lakkauttaa tätä tiedotetta.
I can also tell you that I have no intention of discontinuing this report.
Jos tämä on vastedes yleinen käytäntö, voidaan lehti yhtä hyvin lakkauttaa kokonaan, koska se on jo menettänyt merkityksensä.
If this is to be standard practice from now on, we might as well discontinue the publication, because it no longer serves any useful purpose in its present form.
Koska virasto on toiminut niin tehokkaasti, ei ollut syytä lakkauttaa sitä, ja minusta oli järkevää hallinnoida apua edelleen pääasiassa viraston kautta.
Since the Agency has been so effective it was not right to dismantle it and I thought it sensible to continue to use it as our main instrument for managing assistance.
Yksi vaihtoehto, kuten jäsen Jahr myös on maininnut, on tutkia uusliberaalista lähestymistapaa, joka on toistaiseksi torjunut ja yrittänyt lakkauttaa interventionistiset järjestelmät.
One, which Mr Jahr has also mentioned, is to examine the neoliberal standpoint which has so far rejected and tried to dismantle interventionist systems.
Edellä mainittu vero, jolla paikallista teollisuutta suojeltiin tuontituotteilta, oli määrä lakkauttaa asteittain vuodesta 1995 alkaen aina vuoden 2000 loppuun asti.
The said tax, which protected local industry in relation to imported goods, would be gradually dismantled between 1995 and the end of 2000.
Toiset haluavat lakkauttaa rakennerahastot kokonaan.
Others want to do away with the Structural Funds altogether.
Me emme voi lakkauttaa toimintamallia, jolla on tuettava maatalouspolitiikkaamme.
We cannot do away with the functional model which has to underpin our agricultural policy.
Mielestäni siitä ei ole mitään haittaa, ja Euroopan hyväksyttävyys vaatii, ettemme yritä lakkauttaa tätä perinnettä.
To me there is no harm in that, and the acceptability of Europe requires that we do not try to do away with that tradition.
Ensinnäkin voimme lakkauttaa avustukset.
In the first place, we have to suspend aid.
Ehdotuksen 9 artiklassa jokaiselle yksittäiselle jäsenvaltiolle annetaan mahdollisuus lakkauttaa luettelot väliaikaisesti.
Article 9 gives each individual Member State the possibility of suspending the positive lists.
Mielestäni komissio on toiminut vastuuntuntoisesti uhatessaan lakkauttaa tukien maksun Kreikassa, jossa järjestelmää ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön.
In the case of Greece, where this system has not been implemented properly, I believe that the Commission has acted responsibly by saying that it will suspend payments.
On parempi lakkauttaa se ja aloittaa puhtaalta pöydältä G3-ryhmässä.
It would be better to disband it and start again from scratch with a G3.
He eivät ole saaneet mitään, ja sen sijaan, että näitä ihmisiä kiitettäisiin uhrautumisesta, Unkarin hallitus on tehnyt hämmästyttävän päätöksen lakkauttaa Unkarin kaartin.
They have received nothing, and instead of thanking these people for their self-sacrifice, the Hungarian Government made the baffling decision to disband the Hungarian Guard.
2. 法律学

英語での"lakkauttaa"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishKoko yhteinen maatalouspolitiikka on järjetön keksintö, ja se täytyy lakkauttaa.
The entire common agricultural policy is an absurd contrivance and must be abolished.
FinnishKyse on huolestuttavista pyrkimyksistä lakkauttaa kansalaisten oikeudet Euroopassa.
It is about the alarming tendencies towards the suspension of citizens' rights in Europe
FinnishMyös vapaaehtoinen eläkerahasto olisi pitänyt lakkauttaa välittömästi.
The voluntary pension fund should also have been abolished with immediate effect.
FinnishNiin kauan kuin sitä ei tehdä, verovapaata myyntiä ei pidä lakkauttaa.
As long as this has not been done, there should be no abolition of duty-free sales.
Finnish- Tuki Euroopan poliittisille puolueille pitäisi lakkauttaa kokonaan.
- The subsidy for European political parties should be completely abolished.
FinnishOlen esittelijän kanssa täysin yhtä mieltä tarpeesta lakkauttaa eläinkokeet.
I completely agree with the rapporteur on the need to put an end to experiments on animals.
FinnishMiksi komissiolla ei ole rohkeutta lakkauttaa parlamentti ja ottaa Eurooppa haltuun väkisin?
Why not have the guts to just scrap Parliament and take over Europe by force?
FinnishTupakanviljelylle myönnetty tuki pitää lakkauttaa mahdollisimman pian.
Subsidies for tobacco cultivation should be abolished as soon as possible.
FinnishPohtikaamme siis, pitäisikö meidän kerta kaikkiaan lakkauttaa nämä kokoukset aivan lopullisesti.
So I think we should consider simply abolishing these meetings once and for all.
FinnishKai se nyt kuitenkin olisi paras keino lakkauttaa ihmiskaupan kaltaiset ilmiöt.
That would surely be the best way to go about eradicating abuses such as traffic in human beings.
FinnishMielestämme EU: n tulee olla siviilijärjestö ja WEU pitäisi lakkauttaa.
We think that the EU should be a civil organisation and that the WEU should be dissolved.
FinnishAinoa tapa, jolla tasavertainen kohtelu voidaan varmistaa, on lakkauttaa siirtymäjärjestelyt.
The only way to guarantee equal treatment is to end transitional measures.
FinnishSyyskuussa teatterin täytyi taloudellisten ongelmien vuoksi lakkauttaa esityksensä.
The theatre had to stop performing its programme in September because of financial difficulties.
FinnishEmme voi yhtäkkiä lakkauttaa lihan tuotantoa, sillä lehmät kantavat jo sisällään uusia vasikoita.
We cannot halt meat production overnight, because the calves are already gestating.
FinnishMielestäni koko järjestelmä pitäisi lakkauttaa mahdollisimman pian.
I believe that the whole system should be phased out as soon as possible.
FinnishOn aika lakkauttaa rahoituskeinottelu ja rahoitusalan ylivalta taloudessa.
It is time to put a stop to financial speculation and the domination of the economy by finance.
FinnishNyt spekuloidaan, että Danone, menestyvä yritys, aikoo lakkauttaa 3 000 työpaikkaa Euroopassa.
There is speculation that Danone, a profitable company, is to shed 3 000 jobs in Europe.
FinnishVoin myös sanoa teille, ettei puhemiehen tarkoituksena ole mitenkään lakkauttaa tätä tiedotetta.
I can also tell you that I have no intention of discontinuing this report.
FinnishMeidän täytyy tarkastella maitokiintiöitä ja lakkauttaa ne vuoteen 2015 mennessä.
We have to look at milk quotas and abolishing them by 2015.
FinnishOn siis ensisijaisen tärkeää vahvistaa järjestelmää - ei lakkauttaa sitä.
Strengthening the system is the priority, and not its abolition.