「laajentuminen」のフィンランド語-英語辞書

FI

「laajentuminen」英語 翻訳

FI laajentuminen
volume_up
{名詞}

laajentuminen (同様に: kasvattaminen)
volume_up
inflation {名詞}
Toiseksi: otetaanko kaksinkertaistamisessa huomioon ohjelman kesto, inflaatio, laajentuminen ja tarve tukea uusia tutkimustoimia?
Second, does this doubling take account of the programme's duration, inflation, enlargement and the need to support new actions?

英語での"laajentuminen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishVäkivallan laajentuminen on vaatinut yli 2 500 ihmisen hengen kuudessa vuodessa.
The escalation in violence has claimed over 2 500 lives in less than six months.
FinnishEuroopan unionin laajentuminen ei ole kuitenkaan pelkästään aineellinen kysymys.
The enlargement of the European Union is, however, not just a material question.
FinnishUseiden vuosien ajan laajentuminen oli vain harras toive; pian siitä tulee totta.
For many years enlargement has been a mere aspiration; soon it will be realised.
FinnishUskon, että EU:n laajentuminen auttaa rakentamaan tehokkaamman Euroopan unionin.
I believe that EU Enlargement will help to build a more effective European Union.
FinnishJos kukaan ei tee sitä, kaikkien toivoma laajentuminen keskeytyy väliaikaisesti.
If no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.
FinnishLaajentuminen on suurin tehtävä, joka meidän pitää suorittaa Euroopan unionissa.
Enlargement is the largest issue we have to work on within the European Union.
FinnishEmme saa pitää itsestään selvänä sitä, että laajentuminen sujuu kitkattomasti.
Let us not take it for granted that enlargement is on course to happen smoothly.
FinnishUnionin laajentuminen tarjoaa taloudellisen ja poliittisen tilaisuuden Euroopalle.
The enlargement of the Union is an economic and political opportunity for Europe.
FinnishLaajentuminen on rakentavaa, välttämätöntä ja historiallisesti erittäin tärkeää.
Enlargement is constructive, necessary and incredibly important historically.
FinnishKukaan ei voi kiistää, että kriisin syynä on EU:n viimeaikainen laajentuminen.
Yet no one can claim that the recent EU enlargement is the cause of the crisis.
FinnishEnsinnäkin laajentuminen on korostanut unionin niin sanottua muutosvalmiutta.
First, enlargement has highlighted the Union's so-called 'capacity for change'.
FinnishSiksi yhteenkuuluvuuspolitiikkaa on parannettava, ja laajentuminen vakiinnutettava.
Therefore, cohesion policy must be improved and expansion must be consolidated.
FinnishOn myös tärkeää korostaa, että laajentuminen on itsessään turvallisuuspolitiikkaa.
It is also important to underline that enlargement is in itself a security policy.
FinnishTähän vastaan, että tämä on EU:n historian parhaiten valmisteltu laajentuminen.
To that, I say that this is the best-prepared enlargement in the history of the EU.
FinnishLaajentuminen on kuitenkin asia erikseen, ja se edellyttää huolellista tutkimusta.
However, enlargement is another matter and requires a great deal of careful study.
FinnishEU:n viides laajentuminen on siis ensi vuoden toiminnassa keskeisellä sijalla.
Our work over the coming year will therefore concentrate on this fifth enlargement.
FinnishEnsinnäkin laajentuminen toi ehdottomasti uusia haasteita Euroopan unionille.
Firstly, enlargement definitely brought new challenges for the European Union.
FinnishViimeisin laajentuminen on aiempien tapaan osoittautunut suureksi menestykseksi.
The most recent enlargement, like others before it, has proved to be a great success.
FinnishArvoisa puhemies, Euroopan unionin laajentuminen on peruuttamaton prosessi.
Mr President, the enlargement of the European Union is an irreversible process.
FinnishEnsinnäkin meidän on heti tartuttava tilaisuuteen, jonka laajentuminen tarjoaa.
The first is that we must first of all seize the opportunity that enlargement offers.