「laajentua」のフィンランド語-英語辞書

FI

「laajentua」英語 翻訳

FI

laajentua [laajennun|laajentunut] {動詞}

volume_up
1. 通常
Osaammeko laajentua siten, että yhteisvastuuseen perustuva mallimme säilyy?
Shall we be able to enlarge while maintaining our model of solidarity?
Unioni ei mielestäni voi laajentua, ellei tasavertaisuus parane.
In my view, the Union should not enlarge unless equality improves.
Vain tähän suuntaan kehittyvä unioni voi laajentua olemassaolevien suunnitelmien mukaisesti.
Only a Union developing in this sort of direction will be able to enlarge in accordance with existing plans.
Puheet inflaatiovakaudesta alkoivat vuonna 2006, kun euroalue alkoi laajentua.
Talk of inflation stability began in 2006, when the Euro Zone started to expand.
En usko, että olisi mahdotonta laajentua ilman Lissabonin sopimusta.
I do not believe that it is impossible to expand further without the Lisbon Treaty.
Voimme siis laajentua 20:een kunnioittaen kaikkien valtioiden erityispiirteitä.
We can therefore expand to twenty members while still respecting the identity of each one.
Minua ei valittu edustajaksi siksi, että EU voisi laajentua ohjaamaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa.
I was not elected to have the EU extend or expand its control over the UK.
Siis rajat omien yhteiskuntiemme sisällä eivät saa laajentua, kun laajennumme itään.
So the borders that exist within our societies must not be allowed to get larger, as we extend eastward.
Unionissa sosiaaliset erot eivät saa laajentua samalla kun laajennumme itään.
Differences in social conditions in the Union must not get larger as we extend towards the east.
laajentua (同様に: laajeta)
Onko tarkoituksena syventyä ennen laajentumista vai laajentua ennen syventymistä?
Is it to be deepening before widening or widening before deepening?
Laajentuminen oli mahdollista vasta kun oli vahvistettu, että laajentuneen Schengen-alueen tuleville ulkorajoille oli perustettu asianmukainen valvonta.
And only once it was confirmed that adequate control had been established on the future external borders of the widened Schengen Area could this expansion take place.
Teidän puheenjohtajakaudellanne vanha ja monia edeltäjiänne vaivannut kysymys siitä, voiko unioni laajentua ja syventyä samalla kertaa, on saanut lopullisen ja myönteisen vastauksen.
Under your Presidency the old question of whether Europe can 'widen' and 'deepen' at the same time, which is one that plagued most of your predecessors, has been answered decisively and positively.
2. "ruumiinosa"
laajentua (同様に: pullistua)

英語での"laajentua"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishOnko tarkoituksena syventyä ennen laajentumista vai laajentua ennen syventymistä?
Is it to be deepening before widening or widening before deepening?
FinnishEuroopan unionin on välttämätöntä laajentua, laajentuminen on toimielinuudistuksiakin tärkeämpää.
Enlargement of the European Union is necessary, more necessary than institutional reforms.
FinnishOlemme sitä mieltä, että tämä konflikti ei saa laajentua.
We are of the opinion that this conflict should not be allowed to escalate.
FinnishAfganistanissa ei vallitse yksittäinen konflikti vaan alueellinen sota, joka voi laajentua.
What we have in Afghanistan is not a solitary conflict but a regional war that could develop further.
FinnishEU ei tällä hetkellä halua laajentua, mutta se haluaa vaikutusvaltaa rajojensa ulkopuolella.
The EU does not, for the time being, want enlargement, but it does want influence outside of its borders.
FinnishJos haluamme laajentua - ja henkilökohtaisesti minä haluan - me tarvitsemme uudet instituutiot ennen laajentumista.
If we want enlargement - and personally I do - we need new institutions before enlarging.
FinnishAsia voisi laajentua haittaamaan kokonaisia aloja.
It could go on from there to cause problems in whole sectors.
FinnishTämän mietinnön sanoma on: hoitakaamme sisäiset asiat kuntoon ennen vuotta 2009, jolloin voimme taas laajentua.
The message from this report is: let us get that house in order before 2009 and then start enlarging.
FinnishMeidän pitää laajentua kohti maita, joiden historia, perinteet ja tulotaso olisivat perusolemukseltaan erilaiset.
Enlargement will encompass countries with history, customs and income that are completely different.
FinnishJa kuitenkin jäsen Méndez de Vigo totesi, ettei EU:n pitäisi enää laajentua ilman perustuslaillista sopimusta.
Yet Mr Méndez de Vigo said that there should be no future enlargements without the Constitutional Treaty.
FinnishKannatan toimielinmuutoksia, jotta unioni voisi laajentua virtaviivaisesti ja jäsentyneesti.
I support institutional changes so as to ensure that enlargement of the Union takes place in a streamlined and structured manner.
FinnishNizzan sopimus ansaitsee, puutteistaan huolimatta, selvän tuen, koska se antaa EU:lle mahdollisuuden laajentua.
Despite its shortcomings, the Treaty of Nice deserves clear support, since it makes the EU ready for enlargement.
FinnishEuroopan unioni ei voi laajentua rajattomasti.
The European Union cannot be extended to infinity.
FinnishSota uhkaa kaiken lisäksi laajentua.
In addition, there is the threat of the conflict spreading.
FinnishAsioiden täytyy olla selviä: jos haluamme laajentua - ja me haluamme laajentua - me tarvitsemme uusia instituutioita.
Things have to be clear: if we want enlargement - and we do want enlargement - then we need new institutions.
FinnishTähän asti olemme vedonneet siihen, että unioni voi laajentua vasta Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen.
Up till now, we have explained that further enlargement can take place only after adoption of the Treaty of Lisbon.
FinnishKansanmurha voi vielä laajentua kriisin aikana.
The crisis could lead to a further genocide.
FinnishEU ei voi kuitenkaan laajentua, elleivät ehdokasmaat todella täytä kaikkia jäsenyydelle asetettuja kriteereitä.
Enlargement cannot happen, however, until the candidate countries in fact fulfil all the membership requirements imposed.
FinnishKomissio ei voi laajentua ikuisesti.
The Commission cannot go on expanding indefinitely.
Finnish   – Arvoisa puhemies, onko tämä Euroopan unioni vai onko joillakin pyrkimyksiä laajentua Euroopan rajojen ulkopuolelle?
   Mr President, is this the European Union or do some have expansionist ambitions beyond the boundaries of Europe?