FI keksiä
volume_up
[keksin|keksinyt] {動詞}

1. 通常

keksiä
Me emme voi keksiä selityksiä, jotka rikkovat sääntöjä ja lakia.
We cannot come up with interpretations that are in breach of the Rules and the law.
He ymmärtävät, että tullakseen otetuiksi huomioon heidän tulee keksiä korkealaatuisia hankkeita.
They appreciate that they have to come up with high quality projects in order to be considered.
Meillä on ollut aikaa keksiä hyviä analogioita.
Well, we had a long time to come up with good analogies.
Mitä meidän tulisi tulevaisuudessa vielä keksiä valvonnan ratkaisemiseksi?
So what additional control measures can we devise for the future?
Tässä mielessä nyt kokeiltava kahden valiokunnan yhteisistunto on yritys keksiä jotain parempaa.
In this respect, the trial with joint sittings by two committees is a new attempt to devise something better.
Tärkeimpiä kohtia ovat ensinnäkin kalakantojen parantaminen ja toiseksi tarve keksiä keinot laivastojen kapasiteetin mittaamiseksi.
The key points are firstly rebuilding fish stocks and secondly the need to devise ways of measuring fleets.
On huolestuttavaa, että neuvosto on alkanut keksiä omia keinoja saadakseen luokiteltua asiakirjat ehdottoman salaisiksi.
It is worrying that the Council has begun to discover its own methods of classifying documents as strictly secret.
Geneettisen tiedon voi ainoastaan löytää, sitä ei voi keksiä.
Genetic information can only be discovered, it cannot be invented.
Vielä noin viisikymmentä vuotta sitten ei rajoja ollut, ja tiedämme, mitä tapahtui, kun tiedemiehet saivat keksiä kaiken mitä halusivat.
Fifty years ago or more there was no limit and we know what the results were of allowing scientists to discover anything they wanted to.
keksiä
Me emme voi keksiä selityksiä, jotka rikkovat sääntöjä ja lakia.
We cannot come up with interpretations that are in breach of the Rules and the law.
He ymmärtävät, että tullakseen otetuiksi huomioon heidän tulee keksiä korkealaatuisia hankkeita.
They appreciate that they have to come up with high quality projects in order to be considered.
Meillä on ollut aikaa keksiä hyviä analogioita.
Well, we had a long time to come up with good analogies.
keksiä (同様に: sepittää)
Tarkoittaako tämä sitä, ettei neuvosto aio kunnioittaa sitoumuksiaan vai aikooko se keksiä tekosyyn?
Does it mean that the Council does not intend to respect its commitments or does it intend to concoct an excuse?
Näin keksittiin täysin uusi ja omaperäinen käsite liittymiskriteeriksi vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaan alueeseemme.
A very novel and original concept was thus concocted by way of a criterion for accession to our area of freedom, security and justice.
keksiä (同様に: järjestää)
keksiä (同様に: sepittää)
keksiä (同様に: uneksia)
On todellakin oltava kommunisti, että voi keksiä jotakin näin utopistista.
One really has to be a Communist to dream up something as Utopian as this.
3:45 Yhtenä päivänä hän istui ruokalassa White Plainsissä yrittämässä keksiä jotain Nescafelle.
3:45 And one day, he was sitting in a diner in White Plains, about to go trying to dream up some work for Nescafe.
keksiä (同様に: luoda)
volume_up
to give birth {動} [比]
keksiä (同様に: vahingoittaa, tajuta, pamauttaa, lyödä)
Keksin tavan tehdä se kolmella dollarilla, mutta älkää kertoko sitä rahoittajilleni.
So, I hit on a way of doing this for three dollars, but don't tell my funding agencies.
Yritetäänkö parlamentissa keksiä uusi poliittinen, tyhjä fraasi?
Is it a new political buzzword that we are attempting to invent here in Parliament?
Sen sijaan meidän on pakko keksiä väliaikainen väline toisensa jälkeen.
Instead, we are forced to invent one temporary instrument after another.
Näin ollen meidän on pantava säännöt täytäntöön, mutta emme saa keksiä sääntöjä.
Therefore, we must enforce the rules, but we cannot invent the rules.
keksiä (同様に: hyvittää, sopia, sepittää, korvata)
Tietenkin voisin vain keksiä vastauksen ettekä te huomaisi mitään, joten valmistauduin sitä varten.
Of course, I could just make up an answer and you wouldn't know, so I come prepared for that.

2. 日常的な

keksiä (同様に: selvittää, tajuta, hoksata, saada selville)
volume_up
to figure out {動} [日会]
Täytyy keksiä kutakin kuvaa vastaavat äänteet, jotta koko kuvasarja saa merkityksen.
You have to figure out the sounds of each of these pictures such that the entire sequence makes sense.
Tavoitteemme oli aluksi pelastaa rata purkamiselta, mutta halusimme myös keksiä sille käyttöä.
And the goal at first was just saving it from demolition, but then we also wanted to figure out what we could do with it.
Tutkijat ovat tästä yhtä mieltä, mutta kaikkialla maailmassa laboratoriot yrittävät keksiä, miksi näin on.
No scientists dispute this curve, but laboratories all over the world are trying to figure out why it works this way.

英語での"keksiä"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishTämän ohella on aika keksiä erilaisia poliittisia keinoja vähentää viivästymisiä.
Also, it is time that we considered political methods for reducing delays.
FinnishArvoisa puheenjohtaja, pyörää ei todellakaan tarvitse keksiä päivä päivältä uudelleen.
There is no need, Mr President, to go on reinventing the wheel day after day.
FinnishTämänkaltaisesta mietinnöstä on lisäksi vaikeaa keksiä enää muuta sanottavaa.
It is also hard to find anything further to say on a report like this one.
FinnishAvun tuloksellisuuden takaamiseksi ei ole tarpeen keksiä pyörää uudelleen.
It is not necessary to reinvent the wheel to guarantee aid effectiveness.
FinnishMeidän on yritettävä keksiä jokin muu ratkaisu asiaan kuin sortavat toimet.
We must see if we cannot find a solution to this problem other than repressive measures.
FinnishSen järjettömämpää ja hämärämpää väitettä ei tämän osalta olisi voinut keksiä.
A more absurd and obscure argument could not be found in this regard.
FinnishEmme, vaan yritämme kaikin tavoin keksiä väitteitä vastuumme kiertämiseksi.
No, we are trying to find all manner of arguments for avoiding taking our responsibility.
FinnishMeidän pitää keksiä sen tilalle jotain muuta.
That does not seem to us to be fair, and so we should rethink the situation.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää huomion, jota ette olisi voineet keksiä tänään.
Madam President, I would like to make the point that you could not make this up today.
FinnishTällaisessa yksimielisessä tilanteessa mietinnöstä on vaikeaa keksiä mitään uutta sanottavaa.
In the light of such unanimity it is hard to find anything new to say on the report.
FinnishMeidän ei pitäisi yrittää vain jotenkin keksiä jotakin porsaanreikää.
We should not merely try to find some sort of hiding place, Mr Chichester.
FinnishMielestäni meidän on tässä tilanteessa pakko keksiä ratkaisuja, hyvä komission jäsen.
Faced with this situation, Commissioner, I believe that we certainly need to find solutions.
FinnishMenrad on oikeassa siinä, ettei meidän tarvitse keksiä kaikkea uudelleen.
He is right that we do not need to start from scratch with everything.
FinnishJos Euroopan unionia ei olisi ollut olemassa, olisi se pitänyt keksiä vain tämän vuoksi.
If the European Union did not exist, we would have had to have invented it simply for this.
FinnishMeidän ei kuitenkaan tarvitse keksiä pyörää kokonaan uudelleen.
The fact remains, however, that we need not entirely reinvent the wheel.
FinnishPyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, kun meillä kerran on jo joukossamme toimiva malli.
There is no need to reinvent the wheel as long as we have, right in our midst, a successful model.
FinnishEi voida keksiä työvoimavaltaisempaa työtä kuin tällaisten asioiden parissa tehtävä työ.
Nothing is more labour-intensive than this kind of work.
FinnishGeneettisen tiedon voi ainoastaan löytää, sitä ei voi keksiä.
Genetic information can only be discovered, it cannot be invented.
FinnishMeidän pitäisi auttaa autoteollisuutta elpymään, mutta meidän ei pitäisi yrittää keksiä pyörää uudelleen.
We should help the car industry to recover, but we should not try to reinvent the wheel.
FinnishNiinpä minun on pakko kuvitella mielessäni, keksiä ja etsiä muita kuin suoria vaikuttamiskeinoja.
I am therefore forced to be creative, to innovate and to find sources other than direct sources.