「johtua」のフィンランド語-英語辞書

FI

「johtua」英語 翻訳

FI johtua
volume_up
[johdun|johtunut] {動詞}

Tämänpäiväinen sekaannus ei mielestäni kuitenkaan voi johtua ainoastaan kielellisistä tekijöistä.
It seems to me, however, that today’s confusion cannot be ascribed purely to the linguistic factor.
Tämän lisäyksen täytyy johtua ainakin osaksi tukitoiminnoista.
This increase must be at least partly attributed to outreach activities.
Voivatko nämä viivästykset johtua ainoastaan lennonvarmistusjärjestelmän häiriöistä, joita nyt pyritään korjaamaan?
Can these only be attributed to the shortcomings of the air traffic control system, which we are now seeking to remedy?
Poikkeavuudet tiettyjen maiden väestöjen eliniänodotteessa eivät voi siis johtua biologisista eroista.
The growing discrepancy in terms of life expectancy in the populations of certain countries cannot, therefore, be attributed to biological differences.
Alkuperäisessä rakenteessaan EUH kärsi edelleen useista puutteista, jotka johtuivat sen monitahoisesta ja hajautetusta rakenteesta, jossa on haarautumia kaikkialle maailmaan.
As originally structured, the EEAS still suffered from a number of drawbacks deriving from its complex, decentralised structure, with ramifications throughout the world.
rahan määrässä voivat johtua monenlaisista väliaikaisista
in M3 may stem from a number of temporary factors and do not necessarily have
Sitä, mitä jotkut meistä kutsuisivat "jäsenyyden näkymiksi", ei ole kuitenkaan tarjolla, ja kantonien verotusta koskevat nykyiset ongelmat saattavat johtua nimenomaan siitä.
However, what some of us would call 'membership-light' is not on offer, and that is where the current difficulties over cantonal tax might stem from.

英語での"johtua"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Finnish(EN) Ikävä kyllä tilanne ei ole alkuunkaan selvä, mikä voi johtua käännöksestä.
I am afraid that, probably due to the translation, the situation is not clear at all.
FinnishViivästyminen ei voi johtua epäkohteliaisuudesta, kyseessä on oltava väärinkäsitys.
As there cannot be a lack of courtesy at work here, there must be a misunderstanding.
FinnishSe, että et pysty tulostamaan kotiryhmän tulostimella, voi johtua useista eri syistä:
There are several reasons why you might not be able to print to a homegroup printer:
FinnishSe voisi johtua siitä, että te annatte selvityksen suoramarkkinoinnista...
That may be due to the fact that you required a clarification on direct marketing...
FinnishMahtaako tämä äkillinen mielenmuutos johtua talouden tämänhetkisestä laskusuuntauksesta?
Is this sudden change of mind due to the current economic downturn, I wonder?
FinnishJos käytät yritysverkkoa, ongelmat voivat johtua myös verkkoasetuksista.
If you are on a corporate network, the network settings might be the problem.
FinnishTämä voi johtua muun muassa siitä, että Euroopan parlamentti on EU:n toimielin.
One of the reasons for this may well be that the European Parliament is an EU institution.
FinnishJos käytät yritysverkkoa, ongelmat voivat johtua myös verkkoasetuksista.
If you're on a corporate network, there might be a problem with the network settings.
FinnishDigisovittimen kanavanvaihtovirhe voi johtua seuraavista syistä:
A channel-changing error on a set-top box could occur for the following reasons:
FinnishJos et näe jotain tiettyä peliä, se saattaa johtua seuraavista syistä:
If you don't see a particular title, it could be for one of these reasons:
FinnishSe voi johtua myös teollisuudesta, matkailusta tai kaupungistumisesta.
It can also be a consequence of industry, tourism, and urban development.
FinnishSe saattaa myös johtua tietokoneen käytettävissä olevien järjestelmäresurssien vähäisyydestä.
It might also be because your computer is running low on available system resources.
FinnishTämä voi johtua useista tekijöistä, pahimmillaan holtittomasta ajamisesta tai rattijuopumuksesta.
This may be due to a number of factors. The worst is reckless or drunken driving.
FinnishTelevisiosovittimen kanavanvaihtovirhe voi johtua seuraavista syistä:
A channel changing error on a set-top box could be due to one of the following reasons:
FinnishVoisiko se johtua siitä, että tälle sopimukselle ei ole perutamisssopimuksissa mitään perustaa?
Could this be because there is actually no basis for this agreement in the Treaties?
FinnishTämä voi johtua Internet Explorerin ja vieraillun sivuston yhteensopivuusongelmasta.
This can be caused by a compatibility problem between Internet Explorer and the site you're on.
FinnishEi voi johtua, koska turvapaikka-anomuksien määrä on vähentynyt hiljattain.
No, it is not, because refugee applications have fallen recently.
FinnishLeikkeiden puuttuminen Windows Movie Makeristä voi johtua esimerkiksi seuraavista syistä:
Some of the reasons why clips might be missing in Windows Movie Maker include the following:
FinnishSe voi johtua siitä, että naisille ei makseta yhtä hyvin kuin miehille.
It may result from the fact that women are not paid as well as men.
FinnishMinulla on tässä kuitenkin ongelma, joka voi johtua käännöksestä.
But I do have one problem here which could be the result of translation.