FI hävitä
volume_up
[häviän|hävinnyt] {動詞}

hävitä (同様に: menettää, ottaa pois)
Kansainvälisen lain ei pitäisi hävitä terrorisminvastaisessa taistelussa.
International law should not lose out in the fight against terrorism.
Tallenna kuva säännöllisesti varmistaaksesi, ettet vahingossa hävitä työtäsi.
Save your picture frequently to ensure that you don't accidentally lose your work.
Ne voivat hävitä kilpailussa tuotantokustannuksiltaan matalammilta alueilta tuotaville tuotteille.
They can lose out to competition from a place where production costs are lower.
Henkilökuntaa on vähennetty tuntuvasti: Euroopasta on hävinnyt jo 300 000 alan työpaikkaa.
As far as the workers are concerned, we have seen significant job losses: 300 000 have already been lost in this sector in Europe.
Minun alueellani meillä on Tanskan korkein työttömyysprosentti ja meiltä häviää vielä 2900 työpaikkaa.
But regions are affected. In my region we have the highest rate of unemployment in Denmark, and we shall lose 2900 jobs.
(FR) Arvoisa puhemies, autoteollisuudesta häviää joka päivä satoja työpaikkoja.
(FR) Mr President, every passing day sees the automotive industry shed hundreds of jobs.
hävitä (同様に: kadota)
Molemmat nämä ryhmät ovat jo lähtöruudussa ja aikovat rajojen avaamisen jälkeen siirtyä muihin maihin, jonne he voivat hävitä jälkeä jättämättä.
Both groups are already on the starting blocks and are intent on crossing into other countries as soon as the borders open, where they will vanish without trace.
All this has vanished.

英語での"hävitä"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

FinnishYrtti- ja mausteteollisuus saattaisi jopa hävitä kokonaan Euroopan markkinoilta.
The herbs and spices industry could even be wiped off the European market.
FinnishJärjestäytyneen rikollisuuden torjunta on tärkeä taistelu, jota emme saa hävitä.
The fight against organised crime is an important undertaking, where we must not fail.
FinnishUudessa virastossa tämä toiminta uhkaa hävitä tai ainakin menettää tehonsa.
The danger is that this will be lost, or at least diluted, in this new Agency.
FinnishMantereellamme on lukuisia ainutlaatuisia kulttuureja, jotka ovat vaarassa hävitä.
On our continent, there are numerous unique cultures which are threatened with extinction.
FinnishJotakin voi hävitä käännösvaiheessa, kun säädös sisällytetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöön.
When it gets to Member-State level, maybe something gets lost in translation.
FinnishIlmeisesti sota pitää hävitä, että sotarikoksesta voidaan syyttää ja tuomita sodan päätyttyä.
Evidently one needs to be the loser in a war to be tried and sentenced after that war.
FinnishTutkijat arvioivat, että 15-40 prosenttia lajeista saattaa hävitä 2000-luvun loppuun mennessä.
Scientists estimate that 15-40% of species may disappear by the end of the 21st century.
FinnishMonet puolalaiset maidontuottajat ehtivät valitettavasti hävitä siihen mennessä markkinoilta.
Unfortunately during that time many Polish milk producers will disappear from the market.
FinnishKalastus yleensä ja erityisesti pienimuotoinen kalastus ovat vaarassa hävitä Euroopasta.
Fishing in general, and small-scale fishing in particular, are, in Europe, in danger of dying out.
FinnishYmpäristö on korvaamaton, eivätkä metsämme saa vain hävitä.
The environment is priceless and our forests cannot continue to disappear.
FinnishTästä syystä ne ovat itse asiassa vaarassa hävitä markkinoiden kaupallistumisen takia.
For that reason they are in fact in danger of disappearing as the market has become so commercialised.
FinnishMuuten tekstiili- ja vaatetusteollisuus saattaa hävitä kaikista muista maailman maista.
Otherwise we run the risk of killing the textiles and clothing industry everywhere else in the world.
FinnishSe kiista voitetaan tai hävitään Ecofin-neuvostossa; sitä ei voiteta ja hävitä parlamentissa.
That argument will be won or lost in the Ecofin Council; it will not be won and lost in this Chamber.
FinnishNyt laajentumista koskevat pelot alkavat onneksi hävitä.
Today, thank God, fear of enlargement is clearly beginning to recede.
FinnishVuosi sitten taiteet olivat vaarassa hävitä markkinoille.
A year ago, the arts were in danger of losing out to the market.
FinnishNeuvostoliitto sietikin hävitä, sitä taasen en unionille toivo.
The Soviet Union experienced its own disappearance.
FinnishLampaanliha-alaa on nyt vakautettava ja vahvistettava, koska se uhkaa hävitä lukuisilta alueilta.
The sheepmeat sector today needs to be stabilised and supported, otherwise it will disappear from many regions.
FinnishSanonkin aina nuorillemme, että mitään ei koskaan voiteta ikuisesti aivan kuten mitään ei myöskään hävitä ikuisesti.
As I say to our young people, nothing is ever won forever, just as nothing is ever lost forever.
FinnishAndien lakijäätiköt uhkaavat hävitä kokonaan.
The Andean ice caps are in danger of disappearing altogether.
FinnishMikä on vieläkin merkittävämpää, ne ovat vaarassa hävitä myös, koska monenkeskinen kauppajärjestelmä heikkenee.
Even more importantly, they risk losing out as a result of a weakening of the multilateral trading system.