「magasztos」のハンガリー語-英語辞書

HU

「magasztos」英語 翻訳

HU magasztos
volume_up
{形容詞}

magasztos (同様に: izgatott, előkelő, , vezető)
volume_up
high {形}
Száraz és Magasztos az Úr jóvoltából; legszívesebben így jellemezte magát.
Dry and High on the Lord, was how he liked to describe himself.
Vagy ez a kultúra csupán visszfénye a valódi magasztos tudásnak; a valódi rejtélynek?
Or did this culture produce a mere semblance of high learning; a semblance of true mystery?
- Tele volt álmokkal és magasztos eszményekkel.
She was full of dreams and high ideals.
magasztos (同様に: öntelt, gőgös, kiemelkedő, leereszkedő)
Ebben a jelentésben túl gyakran elégszünk meg magasztos célokkal és jámbor reményekkel.
Too often in this report we content ourselves with lofty aims and pious hopes.
Mindkét film szabályszerű testi szenvedést okozott, olyan vibráló, olyan magasztos, olyan túlfűtött volt a világuk.
Both of these movies caused real physical pain in me, so vibrant, so lofty, so exalted was their world.
Úgyhogy ha az ember a hátoldal billentyűin beütötte a Napnyugta szót, a képernyőn a következő magasztos gondolatok jelentek meg:
So that, if you punched out on its back the word _Sunset_, for example, these lofty sentiments would appear on its screen:
magasztos
- Ó, felség, elég tapintatot tanultam magasztos személyedtől!
Ah, your Majesty, I have already been taught tact by your august example!
magasztos (同様に: pompás, méltóságteljes, fenséges)
A levél magasztos választ érdemel, gondolta Alexander.
It deserved a majestic reply, thought Alexander.
Ami odalent történni fog, döbbent rá, nem magasztos.
What was about to happen below, he realized, was not majestic.
magasztos (同様に: pompás, méltóságteljes, fenséges)
magasztos (同様に: nagyszerű, fenséges, fennkölt, fölényes)
Már nem lesz több magasztos Mozart, sem égbolt-kémlelés, sem szeretetteljes tanítgatás.
Now there'd be no more sublime Mozart; no more sky-watching; no more loving education.
Csak annyit tudtam, hogy magasztos és végzetes ösztönöm diktálja, merre kell mennem.
Only that I had to move toward it with a sublime and doomed instinct.
A gabonacsarnok üzérei, képtelenek lévén megérteni ezt a magasztos őrületet, kigúnyolták őt, és valami fura csúfnevet aggattak rá.
The frequenters of the Corn Exchange, who could not comprehend this sublime piece of folly, joked about it among themselves, and found a ridiculous nickname for him.

英語での"magasztos"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianHol volt álmaim hatalmas, magasztos hálója, az az égig érő, fénylő fenség?
Where was the great magnificent web of my dreams, the immense and luminous majesty?
HungarianMagasztos kötelességünk, hogy erőink egyesítésével biztosítsuk a jogok érvényesülését.
To come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty.
HungarianSemmiféle magasztos eszme nem indokolhatja a kettejük ellen elkövetett vétkeket.
No noble principle justified what had been done to them.
HungarianAmit én ismertem, az már csak egy magasztos maradvány volt, egy törött kagylóhéj.
What I had known was a stately remnant, a wounded shell.
HungarianUgyanannyira nincs bennem semmi magasztos, mint egy Pontiacban, egy egérfogóban vagy egy esztergapadban.
I no more harbored sacredness than did a Pontiac, a mousetrap, or a South Bend Lathe.
HungarianHogy mikor vált magasztos királynőből egyszerű halandóvá?
When had she ceased to be the Queen and become the mere mortal?
HungarianEzek a poharak többé nem használhatók kevésbé magasztos célra.
' 'The glasses may never be used for a lesser purpose.
HungarianMihelyt az osztály bármelyik tagja hivatalba került, jóformán kivétel nélkül a felelősség magasztos régióiba emelkedett.
Once in office, members of the class became, almost without exception, magnificently responsible.
HungarianEbből állt az életem, ez volt az én magasztos küldetésem.
It was my life; it was my solemn commission.
HungarianÓ, Filippo, látom én azt, látom a magasztos tervet!
Oh, Filippo, I see this, I see the grand design.
HungarianNem akartam eldobni egy magasztos elv miatt.
I wasn't going to throw it all away just for principle.
HungarianAz agya végtére is más dolgokkal volt elfoglalva - magasztos eszmékkel, célokkal -, nem ért rá a test dolgaival foglalkozni.
It was, he admitted to himself, hard to remember such trivial things as how one felt on awakening.
HungarianTermészetesen kiállítottak kevésbé magasztos dolgokat is.
Less grandiose items were shown as well.
HungarianEgyszerre volt fájdalmas és magasztos élmény.
It had been both painful and gorgeous to hear it.
HungarianMilyen ostobák is voltak a görögök, akik egy istenség szekerének hitték a magasztos korongot, mely végigrobog a horizonton.
How stupid the Greeks had been to think the mighty disk the chariot of a deity, driven wildly over the horizon.
HungarianJézus ezt mondja, mi meg azt gondoljuk, irreális, valahol spirituális és magasztos, és hogy "Szép, hogy ezt mondja, de én nem tudom megtenni".
He does say that, and we think he's being unrealistic and sort of spiritual and highfalutin.
HungarianAz igazság az, hogy az embereket erőteljesebben foglalkoztatja a benzin ára és a kenyérszámla, mint Uniónk magasztos céljai.
The truth is that people care more about the petrol price and the bread bill than about the grand aims of our Union.
HungarianZajt hallottunk, fölemelkedett egy nehéz damasztfüggöny, áttetsző kéz derengett elő, majd megjelent Õ, a Magasztos Szűz.
We heard a noise, a heavy damask curtain was raised, we glimpsed a diaphanous hand, then She appeared, the Haughty Virgin.
HungarianMilyen szigorúnak látszott ez az ikon Fra Angelico szelíd, méla Krisztusához, vagy Bellini szomorú, magasztos Fiúistenéhez képest!
How stern Our Lord looked now compared to the recollection of the tender musing Christs of Fra Angelico or the noble sorrowful Lord of Bellini.
HungarianMicsoda borongós, magasztos, távoli szépség áradt ebből a fából, mégis minden ága a szeretet melegét őrizte, természetesen, ellenállhatatlanul.
What a melancholy beauty she had, grand and remote, yet reminiscent of warmth as if it had once been there, naturally, overwhelmingly.