「legnagyobb mértékben」のハンガリー語-英語辞書

HU

「legnagyobb mértékben」英語 翻訳

HU legnagyobb mértékben
volume_up
{副詞}

legnagyobb mértékben (同様に: rendkívül, elsősorban, messzemenően, legfőképpen)
Miss Marple a legnagyobb mértékben épelméjű volt.
Miss Marple was eminently sane.
És hosszas megfontolás után még inkább meggyőződésem, mint volt, hogy a legnagyobb mértékben valószínűtlen, miszerint Caroline Crale mérgezte meg a férjét.
And on reflection I am more convinced than I was before that it is in the highest degree unlikely that Caroline Crale poisoned her husband.
S merném állítani - George erősebb hangon folytatta, visszanyerve biztonságát -, hogy a legnagyobb mértékben elítélendőnek tartom, hogy másnak a neve alatt játszik.
And I may say,' George's voice rose a little, firm in assurance of moral stability, 'that I consider this - this masquerading as another man in the highest degree improper.
legnagyobb mértékben (同様に: teljesen)
Hiszünk abban is, hogy a nőknek a lehető legnagyobb mértékben kell a politikában részt vállalniuk.
We also believe in women playing a full role in politics.
A gazdasági válság a lehető legnagyobb mértékben próbára tette az integráció eszméjéhez való hűségünket, még sürgetőbb jelentőséget adván a cseh elnökség mottójának.
The economic crisis tested our faithfulness to the idea of integration to the full, adding an even more urgent significance to the Czech Presidency's motto.

"legnagyobb mértékben"に類似した翻訳-英語

legnagyobb 形容詞

英語での"legnagyobb mértékben"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianA regionális tanácsadó testületeket a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni.
The Regional Advisory Councils are to be involved as much as possible.
HungarianRemélem, a lehető legnagyobb mértékben támogatják majd a jelentésemet.
I hope I will receive the greatest possible support for this report.
HungarianA civil társadalmat a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni Fehéroroszország demokratizálásába!
Civil society must be as fully involved as possible in the democratisation of Belarus.
HungarianAz előadó mindenesetre megérdemli, hogy a lehető legnagyobb mértékben elismerjük erőfeszítéseit.
However, the rapporteur deserves all our appreciation for her efforts.
HungarianA költségvetésből a lehető legnagyobb mértékben ki kell zárnunk a feladatunkhoz nem kapcsolódó ügyeket.
We must exclude matters unconnected with our mission from the budget as much as possible.
HungarianEurópának tennie kell azért, hogy ezt az aránytalanságot a lehető legnagyobb mértékben csökkentse.
Europe will have to act to close that gap as much as possible.
HungarianAmikor a plenáris ülésen felszólalok, igyekszem a lehető legnagyobb mértékben a bolgár nyelvet használni.
When I speak in plenary, I try to use Bulgarian as much as possible.
HungarianA terrorista akciókat meg kell akadályozni, és a lehető legnagyobb mértékben el kell ítélni.
Terrorist acts must be prevented and every terrorist act must be condemned in the strongest possible terms.
Hungarian- A legnagyobb mértékben rá vannak szorulva, ahogy én látom.
They're completely dependent upon her as far as I can see.
HungarianMinden eszközt a lehető legnagyobb mértékben ki kell majd használni.
All means will have to be used to their maximum.
HungarianPróbáltunk olyan értékelést készíteni, amely a lehető legnagyobb mértékben megfelel a jelenlegi helyzetnek.
We have tried to produce an appraisal that corresponds to the current situation as far as possible.
HungarianŐk járultak hozzá legnagyobb mértékben e munkához.
These are the people who had the greatest input into this work.
HungarianEzeket az embereket le kell kergetnünk a földgolyóról, és a lehető legnagyobb mértékben korlátoznunk kell őket jogaikban.
We must pursue those people to the ends of the earth and restrict them as much as possible.
HungarianTermészetesen megpróbáljuk majd felkészíteni rá gazdálkodóinkat és a lehető legnagyobb mértékben segíteni őket.
We will, of course, attempt to prepare our farmers for it and to help them with it as much as possible.
HungarianA faj a legnagyobb mértékben inkompatibilis az emberrel.
The species is utterly incompatible with humans.
HungarianEmiatt a lehető legnagyobb mértékben elő kell mozdítanunk a megújuló energiaforrások fokozott felhasználását.
For this reason, we must promote the increased use of renewable energy sources to the greatest extent possible.
HungarianEzt a 2500 millió eurót arra kell felhasználni, hogy a lehető legnagyobb mértékben kompenzálják az okozott kárt.
Those EUR 2 500 million should be used to redress, in so far as is possible, the damage that has been caused.
Hungarian- A legnagyobb mértékben, Rowan Mayfair - felelte halkan.
Absolutely, Rowan Mayfair, he said softly.
HungarianA legnagyobb mértékben támogatom a jelentéstervezetet.
HungarianMinden tőlünk telhetőt meg kell azonban tennünk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben megnehezítsük az elkövetők dolgát.
However, we must do everything we can to make it as difficult as possible for those responsible.