「keleti」のハンガリー語-英語辞書

HU

「keleti」英語 翻訳

HU keleti
volume_up
{形容詞}

keleti (同様に: ragyogó, emelkedő, csillogó, fénylő)
Próbáljunk meg elképzelni egy térképet, amelynek keleti oldala az egyházi szokásnak megfelelően az apszis, a nyugati pedig a főhajó felé néz; így szokták ugyanis tájolni a templomokat.
Let's take the case of a map oriented in the standard way, with east in the direction of the apse and west toward the nave, since that's how churches are built.
keleti
Büszkék is erre, akárcsak keleti keresztény hagyományaikra.
They are proud of this and also of their oriental Christian tradition.
Levertek már létező keleti birodalmakat, mint a mugalokat es az oszmánokat.
They beat preexisting Oriental empires like the Mughals and the Ottomans.
Régi mázatlan porcelánt, keleti porcelánt, antik kék szomorúfűzeset, régi csontporcelánt.
Old white ware and Oriental porcelain, antique Blue Willow, and old Spode.

英語での"keleti"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianÉn vezettem a közel-keleti békefolyamat szekcióját a Brit Külügyi Szolgálatnál.
I headed the Middle East Peace Process section in the British Foreign Ministry.
HungarianEz akkor volt, amikor a pestis teljes erővel átcsapott a keleti egyházközségekre.
This was at that time when the plague was fully come into the eastern parishes.
HungarianVezettünk emellett egy európai delegációt a közel-keleti konfliktus területére.
We have also led a European delegation to the area of the Middle East conflict.
HungarianMegfelelő-e a vízumrendszer az EU keleti határainál fennálló helyzet fényében?
Is the visa regime adequate in view of the situation on the EU's Eastern border?
HungarianA déli csoportot eléggé megtépázták, a keleti majdnem sértetlennek látszik...
The southern group got hit pretty hard... the eastern group looks almost intact.
HungarianA legnagyobb heroin szállító a keleti parton... nem említve, hogy a legszadistább.
The biggest heroin supplier on the east coast... not to mention the most sadistic.
Hungarianés azt mondta „Embereket keleti ruhákban, szövetekben, fel-le mászkálnak a lépcsőn.
And she said, "People in Eastern dress, in drapes, walking up and down stairs.
HungarianA domb keleti oldalán fölcsapó ordítozás azt bizonyította, hogy ott valami baj van.
A sudden outcry on the east side of the knoll showed that something was wrong.
HungarianFelfigyelt rá, hogy a Dallas szép komótosan halad, kilenc csomóval keleti irányban.
He note that Dallas was taking her own sweet time, heading east al nine knots.
HungarianFeltételezése szerint a völgy keleti végében kanyaroghattak ide-oda, őket keresve.
The Gnomes, he decided, were crisscrossing the valley's east end in search of them.
HungarianNézték, amint a kocsi lassan leereszkedik a keleti lejtőn, és eltűnik szem elől.
They watched until the car was out of sight, headed down the eastern slope.
Hungarian(HU) Három ügy - mint az egyetlen hozzászóló a berlini fal keleti oldaláról.
(HU) Three things - as the only speaker from the eastern side of the Berlin Wall.
HungarianEmellett két fontos nyilatkozatot fogad el a közel-keleti és kínai helyzetről.
It also adopts two major declarations on the situation in the Middle East and China.
HungarianA keleti embert gyerekesnek nevezni közhely de bizonyos tekintetben gyerekek.
It's a cliche to call them children--but there's one thing which is childish.
HungarianA keleti horizont teljes hosszában karmazsinvörös volt, kivilágosodott tőle az ég.
The entire eastern horizon had gone crimson, and the sky was alight with it.
HungarianA kettes keleti csoport valamennyi gépe és a Diamond Egy-Kettő is átjutott.
All six BUFFS in the number-two east group and Diamond One-Two made it through.
HungarianA némaságban a fény sápadt volt, forrása alacsonyan állt a keleti horizont felett.
In the silence, the light had been pallid, its source still low in the east.
HungarianAz orosz polgároknak joguk van szabadon utazni, de nem keleti partnereink előtt.
Russian citizens have a right to free travel, but not before our partners in the East.
HungarianA keleti partnerség és az Euronest-kezdeményezés megfelelő keretet biztosít ehhez.
The Eastern Partnership and Euronest initiative offer a suitable framework for this.
HungarianAztán maga elé képzelte Thomas szobáját, a keleti szárny első emeletén a sarokban.
He pictured Thomas's room on the first floor of the no wing, at the northwest corner.