HU irányít
volume_up
{動詞}

1. 通常

irányít (同様に: ellenőriz, megfékez, szabályoz, korlátoz)
Goto irányít, de nem sokakkal osztja meg az információkat.
Goto has control, but he is not sharing information with many people.
Ezt műveli az egyház, és minden egyház egyforma: irányít, rombol, megsemmisít minden jó érzést.
That is what the Church does, and every church is the same: control, destroy, obliterate every good feeling.
irányít (同様に: visz, eligazít, küld, utasít)
- Mondd meg Daneelnek... és ennek a Johannának... hogy Voltaire nem irányít engem.
Tell Daneel—and Joan—that Voltaire does not direct me.
Nem lenne egyszerűbb, ha azt parancsolnám, hogy viselkedj úgy, ahogy az agyad irányít?
Then would it not be better to order you to act as your brain directs?
El, de nem volt könnyű, mert mindeme rengeteg tevékenység kellős közepén lakik, és mindent ő irányít.
Yes, I did, and it was not easy, because he lives at the center of so many circles of activity, and he directs them all.
irányít (同様に: igazgat, vezet)
volume_up
to boss {他動} [日会]
Lehet, hogy mellékszereplők egy nagyobb szabású vállalkozásban, amit olyasvalaki irányít, aki már letöltötte az idejét a Trumble-ban, és betanította, beavatta őket.
Perhaps it was just a two-bit enterprise someone taught them, some other con who'd finished his time at Trumble and was now roaming at large stealing anew.
irányít (同様に: igazgat, lefolytat, vezényel, viselkedik)
Tudod, mit kell tenned, akkor is, ha Kleiber nem irányít téged.
You know what to do, even though Kleiber is not conducting you.
irányít (同様に: parancsol, megszab, diktál, tollba mond)
Egy adott sejt természetét, amelyet alapvető biokémiája irányít, az szabja meg, hogy ebből a 25 ezer génből melyik van bekapcsolva, és milyen szinten van bekapcsolva.
And the nature of a given cell driving its underlying biochemistry is dictated by which of these 25,000 genes are turned on and at what level they're turned on.
Egy jó parancsnok a frontról irányít! jelentette be a rádión.
A good commander LEADs from the front! he announced over the radio.
irányít (同様に: igazgat, kormányoz, uralkodik, vezet)
A memóriánkban levő reprezentáció irányít minket, amely a fejlődés korai szakaszában alakult ki.
We're governed by the representations in memory that were formed early in development.
Egy olyan államban, amit a jogállamiság irányít, nem tehetünk meg a nettel olyan dolgokat, amelyeket a kommunikáció egyéb formáival nem tennénk meg.
In a State governed by the rule of law, we cannot do things to the Net which we would not do to other forms of communication.
A "ki irányít és hogyan” gyakran feltett kérdésén túlhaladva egy másik kérdésre irányítja a figyelmet: kit irányítanak?
By transcending the centrality of the oft-raised questions 'who governs and how', it calls attention to the question 'who is governed'.
irányít (同様に: vezet, kalauzol)
Néha azon gondolkodom, hogy ki is irányít kit?
I sometimes wonder, who is guiding whom here?
És ha így volt, akkor mi történt volna, ha terveit egy másik isten akarata keresztezi, aki egy másik embert irányít?
And if it was, what would happen when her will clashed with the will of another god, who was guiding someone else?
irányít (同様に: kezel, hozzányúl, foglalkozik, bánik)
irányít (同様に: vezet, folytat, ólmoz, ólommal fed)
Egy jó parancsnok a frontról irányít! jelentette be a rádión.
A good commander LEADs from the front! he announced over the radio.
Úgy értem, vállalatokat irányít, amelyekből sok még mindig köztulajdonban van.
I mean, it's leading firms -- many of them are still publicly owned.
irányít (同様に: igazgat, intéz, boldogul, vezet)
Kevesen ismerik fel, hogy a mezőgazdaságban rendszeresen alkalmazottak 42%-a nő, és hogy az Unióban minden tíz üzemből hármat nő irányít.
Not many people realise that 42% of those engaged regularly in agriculture are women, and that three out of every ten holdings in the EU are managed by women.
irányít (同様に: befolyásol, kezel, mesterkedik, bánik)
irányít (同様に: mozgat, kezel, mesterkedik, manőverez)
irányít (同様に: levezet)
Ez a határok vérlázító átrajzolását jelenti, amit az Egyesült Államok kényszerített ki és irányít a háttérből, magának az EU-nak az együttműködésével.
This is a flagrant redrawing of the borders, enforced and masterminded by the United States with the cooperation of the EU itself.
irányít (同様に: ellenőriz, felügyel)
irányít (同様に: kormányoz, vezet, kalauzol)
irányít (同様に: kimutat, mutat, fugáz, hegyez)
irányít (同様に: beigazít, rendbe hoz, szabályoz, beállít)
irányít (同様に: telepít)
irányít (同様に: dönt, kormányoz, megvonalaz, érvényben van)
Titeket a kapzsiság irányít, egy szörnyű zsarnok, aki aranyfényben tündököl.
You are ruled by greed, a monstrous tyrant lit gold with glory.
Shimrod, yoii are ruled by your brain.
Egy olyan államban, amit a jogállamiság irányít, nem tehetünk meg a nettel olyan dolgokat, amelyeket a kommunikáció egyéb formáival nem tennénk meg.
In a State governed by the rule of law, we cannot do things to the Net which we would not do to other forms of communication.
irányít (同様に: fog, működik, indít, igazgat)
His brother runs everything, I said.
A gonosz van születőben, és ennek a gonosznak ügynökei vannak közöttünk, nem egy olyan ügynöke, aki egy egész országot irányít!
There is a devil in creation, and that devil has agents among us, and some of those agents run countries!
irányít (同様に: őriz, kalauzol, gondját viseli, terel)
Az akció után történtek a hírszerzőkhöz tartoznak, akiket Bill Tawney irányít.
The after action stuff was an intelligence function, supervised by Bill Tawney.

2. "fegyvert"

irányít (同様に: képez, kikészít, előkészít, kiképez)

英語での"irányít"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianAz akció után történtek a hírszerzőkhöz tartoznak, akiket Bill Tawney irányít.
The after action stuff was an intelligence function, supervised by Bill Tawney.
HungarianDel Greco azt hallotta, hogy Mattiece külföldi bankokon és cégeken keresztül irányít.
Del Greco heard that Mattiece operates from behind offshore banks and companies.
HungarianÚgy értem, vállalatokat irányít, amelyekből sok még mindig köztulajdonban van.
I mean, it's leading firms -- many of them are still publicly owned.
HungarianNem lenne egyszerűbb, ha azt parancsolnám, hogy viselkedj úgy, ahogy az agyad irányít?
Then would it not be better to order you to act as your brain directs?
HungarianTiteket a kapzsiság irányít, egy szörnyű zsarnok, aki aranyfényben tündököl.
You are ruled by greed, a monstrous tyrant lit gold with glory.
HungarianA memóriánkban levő reprezentáció irányít minket, amely a fejlődés korai szakaszában alakult ki.
We're governed by the representations in memory that were formed early in development.
HungarianAkár egy rendező, aki éppen egy színtársulatot irányít a színpadon.
He might have been a stage manager, ordering a company on to the stage.
HungarianAutomatikus viselkedés -- a képzett viselkedés tudatalatti, melyet a viselkedési oldal irányít.
Automatic behavior -- skilled behavior -- is subconscious, controlled by the behavioral side.
HungarianMit képzelsz, engem is a hiúság vagy az élvezkedés irányít?
Do you think I measure my choices by such vanity and self `indulgence?
HungarianTudod, mit kell tenned, akkor is, ha Kleiber nem irányít téged.
You know what to do, even though Kleiber is not conducting you.
HungarianMég a nászágyon is a pénzisten kegyes intése irányít!
It dismayed him to find how little, at this moment, he really wanted her.
HungarianMost, hogy ő Londonban van, mindent ön irányít helyette.
Now ^lr George Stubbs has gone to London you r1 in ms stead.
HungarianNe vedd zokon, de... a család rendesen irányít téged.
No offence, but this girl's family's got you by the short ones.
HungarianEl, de nem volt könnyű, mert mindeme rengeteg tevékenység kellős közepén lakik, és mindent ő irányít.
Yes, I did, and it was not easy, because he lives at the center of so many circles of activity, and he directs them all.
HungarianBízd azokat a főboszorkányra, mert ő lát és irányít mindent; ez az elv a mi hatalmunk alapja.
Leave it in the hands of the great witch, for she sees all and directs all, and upon that principle our vast power has been founded.
HungarianTudjuk, hogy Sai Lo ebből a mosodából irányít.
We know that Sai Lo operates out of this laundry.
HungarianEz egy komoly kérdés: valójában ki irányít?
It's a serious question: who is really in charge?
HungarianDurva, barbár föld, ahol politikai harcok dúlnak, s förtelmes gyűlölet irányít, ahol az élet kegyetlen és rövid."
It is a brutal and savage land, beset by political strife and monstrous abominations, where life is grim and short.
HungarianNéha azon gondolkodom, hogy ki is irányít kit?
I sometimes wonder, who is guiding whom here?
HungarianÉs ha így volt, akkor mi történt volna, ha terveit egy másik isten akarata keresztezi, aki egy másik embert irányít?
And if it was, what would happen when her will clashed with the will of another god, who was guiding someone else?