「igyekszik」のハンガリー語-英語辞書

HU

「igyekszik」英語 翻訳

HU igyekszik
volume_up
{動詞}

igyekszik (同様に: céloz, célba vesz, megcéloz, ráirányít)
Az EIT az alábbiak révén igyekszik megteremteni a virágzó vállalkozói kultúrához szükséges feltételeket:
EIT aims to create the right conditions for a flourishing entrepreneurship culture by:
Ez a kezdeményezés erőteljes, hatékony és fenntartható válaszokat igyekszik adni a társadalom fő problémáira.
The initiative aims to provide a robust, effective and sustainable response to the main problems in our society.
to aim at doing sth
igyekszik (同様に: halad, vezet, megy, élén áll vminek)
A légellenállása jóval kisebb lehet, mint az övé, akárhogy igyekszik is.
The stylo's air resistance must be just that little less than his, even in a head-down dive.
It appears he's heading home.
A radarkép azt mutatta, hogy az amerikai repülőgép a várt pozíció felé igyekszik.
The radar plot showed the American aircraft heading to the expected point.
igyekszik (同様に: törekszik)
Ezért egész létüket a föld szolgálata tölti ki, a földé, amelyet minden elf a maga módján igyekszik óvni.
They accomplish this, Valeman, through a life marked by service to the land, endeavoring each in his own way to see to it that the land is preserved.
igyekszik (同様に: használ, gyakorol, kifejt, alkalmaz)
Bizonyítanunk kell, hogy Európa konkrét aggályokat igyekszik kezelni és kivételesen jól teljesít azokkal kapcsolatban.
We should demonstrate that Europe exerts itself on specific concerns and delivers exceptionally well on them.
Az OECD Munkacsoportja pedig azt igyekszik meghatározni, hogy nekünk hogyan kellene viselkednünk válaszul az állami befektetési alapok által gyakorolt befolyásra.
The OECD Working Group, on the other hand, is seeking to determine how we ourselves should behave in response to the influence exerted by sovereign wealth funds.
igyekszik (同様に: siet)
Akkor látta, hogy valaki a templomon túlról, a Kolumbusz Lovagjainak terméből igyekszik kifelé.
And saw someone hurrying out of the Knights of Columbus Hall beyond the church.
A Cseh Köztársaság mindeközben illetlen módon igyekszik elfogadni az új, törvénytelen feltételeket, megsértve a közösségi jogot és a szolidaritást.
The Czech Republic meanwhile seems in an indecent hurry to accept the new illegal terms, in breach of Community policy and solidarity.
igyekszik (同様に: törekszik, küzd, verseng)
Hogy igyekszik elérni hozzá Dávid, ő meg egyre csak búcsúzik.
He was striving to reach her, and she was only telling him farewell.
Ujjait összefonva hajolt előre, annak az embernek a testtartásával, aki igyekszik ésszerű lenni.
He sat forward, hands folded, in the attitude of one striving to be reasonable.
Az Európai Unió igyekszik befolyását újabb területekre kiterjeszteni, ezért gyakran az EU-n kívüli országoknak nagyobb támogatást nyújt, mint a tagállamoknak.
Striving to extend its area of influence, the European Union often helps countries outside the EU more than the new EU states.
Igyekszik ellenállni a becsapódásnak, de úgy van megkötözve, hogy nem tud.
He struggles to resist the impact of the slap, but the way he's been tied, he can't resist.
Altatója persze van, de azt mondja, attól csak még rosszabb, igyekszik felébredni, de nem tud.
She's got some sleeping pills, but she says they make it worse-she struggles to wake up and can't.
Donny Ray mosolyogva igyekszik meggyőzni engem, hogy remekül érzi magát, ma minden sokkal jobb.
He tries to keep smiling as he struggles to convince me he's feeling fine, everything's better today.
Nyilván tudja, hogy Bremen, amennyiben él, igyekszik megállítani őt.
He surely knows that Bremen, if still alive, must try to stop him.
Rumfoord előre tudta, hogy Constant igyekszik majd árucikké alacsonyítani a képet.
Rumfoord had known that Constant would try to debase the picture by using it in commerce.
A lakosság igyekszik életben maradni és újjáépíteni, amit lehet.
People try to live, and rebuild where they can.”

英語での"igyekszik"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianAz EU ezért több eszközzel igyekszik elősegíteni a határon átnyúló együttműködést:
The EU has responded with various measures to promote cross-border cooperation:
HungarianPedig a kapitány nem árul el semmiféle nyugtalanságot, és nem igyekszik a part felé.
Yet the captain showed not the least anxiety, and made no effort to reach land!
HungarianAlan úgy gondolta: mulatságosan hasonlít egy őrszemre, aki igyekszik nem elaludni.
To Alan he looked comically like a sentry trying not to fall asleep on duty.
HungarianA radarkép azt mutatta, hogy az amerikai repülőgép a várt pozíció felé igyekszik.
The radar plot showed the American aircraft heading to the expected point.
HungarianLátom magam előtt, amint a fa alatt ül, és igyekszik erős lenni a meghallgatás közben.
I see him sitting under the tree trying gamely to be strong during his deposition.
HungarianA gépek világa igyekszik újra megtalálni a teremtés titkát: betűket és számokat.
The world of machines seeking to rediscover the secret of creation: letters and numbers.
HungarianNéhány méter után azonban rájött, hogy hiába igyekszik, és zihálva megtorpant.
After a few yards, he knew it was hopeless and he stopped, breathing hard.
HungarianA Bizottság igyekszik jobban bevonni a polgárokat az uniós ügyekről folyó vitákba.
The Commission is seeking to increase citizens' involvement in discussions on EU matters.
HungarianFogadni mernék, hogy egynémely kalandját igyekszik gondosan eltitkolni mondta Blore.
Blore said: I bet some of his adventures have had to be kept pretty dark.
HungarianAz Európai Központi Bank nem tesz mást, mint igyekszik visszaszorítani az inflációt.
The European Central Bank is doing nothing more than trying to keep a lid on inflation.
HungarianA buta igyekszik bebizonyítani azt, amit állít; a logikája sántít, de van logikája.
The moron proves his thesis; he has a logic, however twisted it may be.
HungarianSchulz úr nem nagyon igyekszik elleplezni a Tanáccsal szembeni dühét.
Mr Schulz makes little effort to keep his irritation with the Council to himself.
HungarianVéleményem szerint a jelentés két főbb problémát igyekszik megoldani.
(DE) Mr President, in my opinion, this report is attempting to solve two major problems.
HungarianEz a végrehajtási rendelet igyekszik egyértelműen lefektetni a polgárok jogait.
This implementing regulation is also trying to set out clearly the rights that people have.
HungarianIgyekszik nem sértődöttnek lenni, gondolta Thad, és elég jól csinálja.
He was trying to avoid surliness, Thad thought, and doing a pretty good job.
HungarianAzt hitted, egy másik házhoz igyekszik, hogy megismételje a mutatványt?
Did you actually think he was on his way to do the same thing to someone else's house?
HungarianRobilio, hogy a dohányipar igyekszik gátat vetni a tizenévesek dohányzásának?
Mr. Robilio, are you aware of efforts by the tobacco industry to curb teenage smoking?
HungarianRáadásul folyamatosan igyekszik eltitkolni Európa valós helyzetét.
On the one hand, there is a constant attempt to hide the true situation in Europe.
HungarianAkkor látta, hogy valaki a templomon túlról, a Kolumbusz Lovagjainak terméből igyekszik kifelé.
And saw someone hurrying out of the Knights of Columbus Hall beyond the church.
Hungarian- mondja Trish, aki többé nem is igyekszik kiköszörülni a rekedtséget a hangjából.
Trish says, no longer trying to keep that husky thickness out of her voice.