「általános」のハンガリー語-英語辞書

HU

「általános」英語 翻訳

HU általános
volume_up
{名詞}

általános (同様に: közönség, köz-, közös, közösségi)
volume_up
public {名詞}
Továbbá tájékoztatni kell az általános közvéleményt.
In addition, the general public must be informed.
Ezt az általános közvélemény tudomására kellene hozni.
This needs to be brought to the attention of the general public.
A környékbeli lapok állandóan friss beszámolókat közöltek az általános rémületről.
The newspapers gave prompt echo to the public terror.
volume_up
wholesale {名詞}
A piaci árat az általános energiatőzsde határozza meg.
The market price is determined in the wholesale power exchanges.
A helyzet az, hogy Csádban és a Közép-afrikai Köztársaságban általános politikai instabilitás uralkodik.
The reality is that there is a wholesale political instability in Chad and in the Central African Republic.
De a szavak nélküli kondicionálás durva és általános, nem rögzítheti a finomabb különbségeket, nem olthatja be a viselkedés bonyolultabb szabályait.
But wordless conditioning is crude and wholesale; cannot bring home the finer distinctions, cannot inculcate the more complex courses of behaviour.

英語での"általános"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

HungarianAz egyetlen lehetőség tehát az Általános Preferenciarendszer (GSP) alkalmazása.
The only alternative is therefore to use the Generalised System of Preferences.
HungarianA Bizottság nem tett javaslatot az általános preferenciarendszer alkalmazására.
The Commission has not proposed using the Generalised System of Preferences.
HungarianA keresésnél a program az Általános és a Találat lapokon megadottak szerint jár el.
Search in a list of good keys (see Good keys tab) with rules defined in Search tab.
HungarianEz minden régióban, országban és kontinensen alapvető és általános problémát jelent.
It is a structural and widespread problem in all regions, countries and continents.
HungarianMichelle is a Postnál dolgozott, rovatvezető és általános szerkesztő volt.
Also, Michelle had been a featured columnist and editorial writer for the Post.
HungarianA köztársasági elnököt általános, közvetlen választás útján öt évre választják meg.
The president is elected by direct popular vote for a period of five years.
HungarianEzért vált általános reakciónkká a "visszatérés az előzetes költségvetéstervezethez”.
That is why 'back to the preliminary draft budget' is the standard response.
HungarianAz általános mérték ugyanakkor jelenleg egyik tagállamban sem haladja meg a 25%-ot.
At the same time, the standard rate does not currently exceed 25% in any Member State.
HungarianEz egy általános gyakorlat Európában, és minimalizálja a káros kibocsátások kockázatát.
This is standard practice in Europe and minimises the risk of hazardous emissions.
HungarianÉs az a legszebb, hogy én is tanítottam a lányomat, Madeline-t általános iskolában.
And the beautiful thing was, I got to teach my daughter in elementary school, Madeline.
HungarianA szenvedély általános bűne (ahogy Hamin nevezte) ugyan jelen volt, de nem sok más.
There was the occasional crime of passion (as Hamin chose to call it), but little else.
HungarianSzilárdan hiszem, hogy a fogyasztók képzését már az általános iskolában el kell kezdeni.
I firmly believe that the education of consumers must begin in primary school.
HungarianEnnek okául a független képviselők általános megegyezésének hiányát jelölték meg.
The reason given is a lack of consensus among the non-attached Members.
HungarianA tanulmányaidat és általános nevelésedet mostantól kezdve Lady Vosse felügyeli.
Your instruction will henceforth be supervised by Lady Vosse.”
HungarianVégül lett egy 15%-os általános minimumkulcs, és egy 5%-os csökkentett minimumkulcs.
In fact, there was only a minimum rate of 15%, 5% as the normal rate and the lower rate.
HungarianFogalmam sincs róla jött az általános mérnök válasza a bennfentesek mosolyával.
I wouldn't know, the civil engineer replied with an insider's smile.
HungarianAz általános iskolában és az után egyaránt támogatnunk kell a táplálkozásoktatást.
We should promote feeding education both in primary school and after.
HungarianCsakugyan, India az Általános Preferenciarendszer (GSP) legnagyobb kedvezményezettje.
Indeed, India is the largest beneficiary of the Generalised System of Preferences (GSP).
HungarianA közösségi módszer legyen az általános, és a kormányközi módszer a kivétel.
The Community method must remain the rule and the intergovernmental method the exception.
HungarianHirtelen csönd támadt, általános megrökönyödés fogadta az őrült lépést.
There was a sudden lull, and everyone stood still, astonished at this crazy behavior.