「charakterisiert」のドイツ語-ポーランド語辞書

DE

「charakterisiert」ポーランド語 翻訳

DE charakterisiert
volume_up
{形容詞}

charakterisiert
Das Wirkungsspektrum von Thalidomid ist nicht vollständig charakterisiert.
Zakres aktywności talidomidu nie został w pełni scharakteryzowany.

ポーランド語での"charakterisiert"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

GermanDie klinische Relevanz dieser Befunde ist jedoch noch nicht gut charakterisiert.
Kliniczne znaczenie wyników tych badań nie zostało jednak dobrze określone.
GermanErlotinib ist charakterisiert durch eine verminderte Löslichkeit bei einem pH über 5.
Erlotynib charakteryzuje się zmniejszeniem rozpuszczalności przy pH powyżej 5.
GermanOptimismus wird manchmal als Glaube, als intellektuelle Einstellung charakterisiert.
Optymizm jest czasem określany jako wiara, postawa intelektualna.
GermanEs war charakterisiert durch: Nation gegen Nation, ein sehr anfälliges Gleichgewicht.
Wyścig ten charakteryzował konflikt jednego narodu z drugim, czyli bardzo niepewną, patową sytuacją.
GermanDieses Syndrom ist charakterisiert durch große Ovarialzysten.
Zespół ten charakteryzuje się występowaniem dużych torbieli jajnika.
GermanDieses Syndrom ist durch große Eierstockzysten charakterisiert.
Zespół ten charakteryzuje się tworzeniem torbieli jajnikowych.
GermanBlutarmut (Anämie) ist eine Störung, die durch eine Verringerung der roten Blutkörperchen charakterisiert ist.
Niedokrwistość jest zaburzeniem dotyczącym krwi charakteryzującym się obniżeniem liczby krwinek czerwonych. y
GermanDiese Reaktion wird durch das Auftreten von Symptomen charakterisiert, die auf eine Multiorganbeteiligung hinweisen.
Charakteryzuje się ona występowaniem objawów wskazujących na zajęcie wielu narządów lub układów organizmu.
GermanHier sehen wir den Anfang der Evolution des wunderschönen Sepia-Regenbogens, der nun die ganze Menschheit charakterisiert.
Tutaj zaczynamy widzieć ewolucję pięknej tęczy odcieni brązu, która charakteryzuje teraz całą ludzkość.
GermanDie Arzneimittelexposition wird durch das pharmakokinetische Profil in geeigneterer Weise charakterisiert (siehe Abschnitt 5.2).
Ekspozycję na produkt leczniczy najlepiej charakteryzuje profil farmakokinetyczny (patrz punkt 5. 2)
GermanWas dies charakterisiert ist dezentrale Autorität.
Charakteryzuje je decentralizacja władzy.
GermanÜberempfindlichkeitsreaktionen werden durch das Auftreten von Symptomen charakterisiert, die auf eine Multiorganbeteiligung hinweisen.
Reakcje nadwrażliwości charakteryzują się występowaniem objawów wskazujących na zmiany wielonarządowe.
GermanTelmisartan ist durch eine biexponenzielle Abbaukinetik charakterisiert, mit einer terminalen Eliminationshalbwertszeit von > 20 Stunden.
Farmakokinetykę eliminacji telmisartanu opisuje krzywa wykładnicza, z okresem półtrwania w fazie eliminacji > 20 godz.
GermanTelmisartan ist durch eine biexponentielle Abbaukinetik charakterisiert, mit einer terminalen Eliminationshalbwertszeit von > 20 Stunden.
Farmakokinetykę eliminacji telmisartanu opisuje krzywa wykładnicza, z okresem półtrwania w fazie eliminacji > 20 godz.
GermanSymptome einer peripheren Neuropathie sind charakterisiert durch anhaltendes Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Schmerzen in Füßen und/oder Händen.
Charakterystycznymi objawami neuropatii obwodowej jest utrzymujące się drętwienie, mrowienie lub bóle stóp i (lub) dłoni.
GermanDie Embryotoxizität war durch geringere Lebensfähigkeit der Feten, geringere Wurfgrößen und verzögerte Entwicklung charakterisiert.
Objawy embriotoksyczności obejmowały zmniejszoną zdolność do przeżycia płodu, mniejszą masę ciała żywego potomstwa i opóźnienia rozwojowe.
GermanIsolate, die zuvor als resistent gegen Efavirenz charakterisiert wurden, waren ebenfalls gegen Nevirapin und Delavirdin resistent.
Trzynaście wyizolowanych uprzednio szczepów, scharakteryzowanych jako oporne na efawirenz, było również opornych na newirapinę i delawirdynę.
GermanIn klinischen Studien wurde dies durch zwei oder mehr akute Schübe innerhalb der vorausgegangenen zwei Jahre charakterisiert (siehe Abschnitt 5.1).
W badaniach klinicznych oznacza to wystąpienie przynajmniej dwóch lub większej ilości rzutów zaburzeń neurologicznych w ciągu ostatnich dwóch lat (patrz punkt 5. 1).
GermanDie Pharmakokinetik von Icatibant wurde in Studien mit intravenöser und subkutaner Anwendung bei gesunden Freiwilligen und Patienten ausführlich charakterisiert.
Farmakokinetyka ikatybantu została szczegółowo określona w badaniach z zastosowaniem leku podawanego zdrowym ochotnikom i pacjentom zarówno dożylnie, jak i podskórnie.
GermanDie Pharmakokinetik von Drotrecogin alfa (aktiviert) wurde durch ein Erreichen von Steady-State Plasmakonzentrationen innerhalb von 2 Stunden nach Beginn der Infusion charakterisiert.
Farmakokinetyka drotrekoginy alfa (aktywowanej) charakteryzowała się osiąganiem stałego stężenia w osoczu w ciągu dwóch godzin od rozpoczęcia infuzji leku.