「påføre」のデンマーク語-英語辞書

DA

「påføre」英語 翻訳

DA påføre
volume_up
{動詞}

påføre
Igen gælder det, at hvis vi ikke passer på, vil vi påføre dyr, der ikke fortjener det, lidelser.
Again, if we are not careful, we are going to inflict hardship on animals that do not deserve it.
Ingen andre steder i vores samfund accepteres det, at et arbejdsliv kan påføre så voldsomme skader.
In no other area of our society is it accepted that a person ’ s working life might inflict such tremendous harm on them.
Kære kolleger, jeg spørger mig selv, hvordan et folk, der selv har lidt, kan være så opsat på at påføre andre den samme smerte.
Ladies and gentlemen, I wonder how a people which has known such pain can inflict it on others so relentlessly.

英語での"påføre"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DanishRevisionsretten har for syvende gang i træk nægtet at påføre revisionserklæringen.
The Court of Auditors has, for the seventh time in succession, refused to issue a statement of assurance.
DanishHer er der tale om tinkturer såsom arsenik, som vi bliver bedt om at påføre dyr i fødekæden.
Here we have tinctures such as arsenic which we are being asked to put onto animals in the food chain.
DanishJeg kunne påføre skrivebordet og stolen og så tage resten.
I could fill in the desk and chair and take everything else.
DanishJeg håber, at Kommissionen vil overveje sagen på ny og ikke påføre vores fiskerflåder radikale nedskæringer.
I hope that the Commission will review its position and not impose swingeing cuts on our fleets.
DanishVi bør ikke påføre Kommissionen atypiske opgaver.
We should not burden the European Commission with atypical work.
DanishVi kan ikke være bekendt at påføre miljøpolitikken et slag ved at støtte miljøgenerende foranstaltninger.
We cannot in any circumstances damage environmental policy by supporting actions disadvantageous to the environment.
DanishSørg for både at have undersøgt de potentielle fordele og skader, som en uansvarlig SEO kan påføre dit websted.
Make sure to research the potential advantages as well as the damage that an irresponsible SEO can do to your site.
DanishEr formålet at påføre de øvrige fiskere flere problemer og de øvrige medlemsstater endnu flere problemer med at føre kontrol?
So that the other fishermen have more problems and the other Member States even more monitoring difficulties?
DanishEfter min opfattelse skal denne proces ikke fremmes ved at påføre isolation, men ved at yde bistand til den almindelige belarussiske befolkning.
That must go on the agenda now, for it is now that it is urgent, and not at some undefined time.
DanishMan ved, at en stigning i det samlede alkoholforbrug vil påføre en betydelig del af befolkningen alvorlige skader.
As total consumption of alcohol is on the increase we know that a significant proportion of the population will experience serious harm.
DanishFor det første mener jeg ikke, at man bare kan forbigå det irske votum og gå over til dagsordenen uden at påføre den europæiske idé skade.
Firstly, I think that we cannot simply ignore the Irish referendum and proceed with our agenda without harming the European Idea.
DanishOmfanget af den sorg, som en sådan katastrofe kan påføre en familie, er vanskeligt at forstå og umuligt at beskrive.
Health and safety at work has of course improved over the last few years in the European Union, partly due to the legislation we have adopted ourselves.
DanishEllers får vi ikke tilfredsstillende markedsvilkår i Europa og vil på mellemlangt sigt påføre os selv enorme ulemper i konkurrencen.
If we do not, we will be unable to achieve satisfactory market conditions in Europe and will put ourselves at an enormous competitive disadvantage in the medium term.
DanishFor det andet har Kommissionen ikke taget stilling til den skade, forslaget vil påføre sunde værfter i de medlemsstater, der ikke får lov til at udbetale støtte.
Secondly, the Commission has not made up its mind about the harm the proposal will do to healthy shipyards in Member States which are not entitled to this aid.
DanishEndelig bør også personskader, der skyldes tredjeparts handlinger eller forsætlige eller uoverlagte handlinger af personer, der ønsker at påføre sig selv kvæstelser, inddrages.
It would also be a good idea to include injuries caused by the actions of a third person and those arising from cases of people who attempt to injure themselves.
Danishog HERREN vil holde alle Sygdomme fra dig; ingen af Ægyptens onde Farsoter som du jo kender vil han påføre dig men han vil lægge dem på alle dem der hader dig.
And the LORD will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest, upon thee; but will lay them upon all them that hate thee.
DanishParlamentet har gentagne gange givet udtryk for sin bekymring over de skader, som visse former for støtte ydet af tredjelande kunne påføre luftfartsmarkedets konkurrenceorienterede funktion.
I am therefore going to talk about them consecutively and separately and I am going to follow the order used by the honourable Members in their speeches.
DanishNye numre og systemer skal tænkes grundigt igennem, før de gennemføres, da de ellers vil kunne medføre stort praktisk besvær for brugerne og påføre samfundet udgifter.
New numbers and systems must be thoroughly evaluated before they are implemented otherwise they could involve substantial practical difficulties for the user and increased costs for society.
DanishHvis 75 % af midlerne i et givet finansår anvendes om foråret, ville Kommissionen så komme med en anbefaling om, at vi alle skal undgå at påføre os selv katastrofer indtil begyndelsen af oktober?
If, in a given tax year, 75 % is spent in spring, would the Commission have to make a recommendation that we all avoid bringing disasters on ourselves until the beginning of October?