「zjevný」のチェコ語-英語辞書

CS

「zjevný」英語 翻訳

CS zjevný
volume_up
{形容詞男性}

Stručně řečeno, zajistí přidanou hodnotu v oblasti politiky, jejíž význam je zjevný.
In short, it will provide added value in a policy field, the importance of which is obvious.
Příspěvek k zajištění dodávek by se rovněž zdál zjevný.
The contribution to security of supply would also seem obvious.
Představuje současně zjevný fakt i krok vpřed.
It represents both an obvious fact and a step forward.
zjevný (同様に: jasný, očividný, zdánlivý, zřejmý)
Zpráva poukazuje najeho zjevný negativní dopad na změnu klimatu.
The report refers to its apparent negative impacts on climate change.
Zaprvé, na straně členských států existuje zjevný nezájem a neochota rozhodně se zabývat touto oblastí.
First, there is an apparent disinterest and unwillingness on the part of EU Members to address the area decisively.
Naše země nemůže přistoupit na zjevný kompromis, což prostě zpomalí pokrok Polska na cestě k systému dražby.
Our country cannot agree to an apparent compromise which simply slows down Poland's progress towards the auction system.
zjevný (同様に: jasný, očividný, patrný, prostý)
Jakkoliv nejsou patentová pravidla jediným faktorem rozhodujícím o inovační činnosti, je jejich význam obecně zjevný.
Although patenting rules are not the only factor determining innovation activity, their importance is obvious to all.
zjevný (同様に: neskrývaný, netajený, otevřený)
zjevný (同様に: nepokrytý, otevřený, uznaný, uznávaný)

英語での"zjevný"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechVliv politických motivů je natolik zjevný, že nás vede ke ztrátě naivity.
The interference of political motives is too visible to overcome naivety.
CzechJe zde zjevný rozdíl mezi závažností toho, co se stalo v Ázerbájdžánu, a tím...
There is a clear disparity between the seriousness of what happened in Azerbaijan compared ...
CzechCo se týče rozvojové politiky, je jasné, že mezi slovy a činy EU je zjevný nesoulad.
With regard to development policy, the disparity between the EU's words and actions is clear.
CzechOpět je zde zjevný nedostatek solidarity a příliš mnoho váhání.
There is, once again, a perceived lack of solidarity and a high degree of timidity.
CzechToto by byl hmatatelný, zjevný výsledek vrcholné schůzky v Kodani a povzbudivé znamení.
This would constitute a tangible, visible outcome of the Copenhagen Summit, an encouraging sign.
CzechTen bude zjevný z počtu příchozích turistů a pomůže zvýšit povědomí o Evropě.
It will be visible in the number of tourists they receive and it will help to make Europe better known.
CzechI přes zjevný pokrok je tu stále prostor ke zlepšení.
Although progress is seen, there is still room for improvement in this field.
CzechNejvyšší političtí představitelé Indie na tom mají zjevný zájem.
India is clearly interested at the highest political level.
CzechTo je fakt, který sám není zjevný, a přesto je neobměnitelný.
It's a fact that is, itself, unseen, yet impossible to vary.
CzechTo je další, zjevný znak rostoucí konkurenceschopnosti.
That is another, significant sign of increasing competitiveness.
Czech(DE) Paní předsedající, je znepokojující, jak zjevný je nedostatek demokracie v EU v případě přistoupení Turecka.
(DE) Madam President, it is alarming how evident the EU's democratic deficit is in the case of Turkey's accession.
CzechAbsolutní nedostatek předvídavosti je zjevný.
A complete lack of foresight is evident.
CzechFosílie těchto živočichů se nacházejí pouze v této oblasti Jižní Ameriky; vidíte zjevný pruh; a v této části Afriky.
This animal's fossils are only found in this area of South America -- a nice clean band here -- and this part of Africa.
CzechChtěl bych zdůraznit toto: v oblastech, kde Turecko dosáhlo pokroku, je tento pokrok zjevný, ale nedostatečný.
I would emphasise this: in those areas in which Turkey has achieved progress, the progress is evident although not sufficient.
CzechDokud neuvidím zjevný pokrok ve výše zmíněných oblastech, nemohu podpořit proces evropské integrace Srbska.
As long as there is no appreciable progress in the aforementioned areas, I cannot support Serbia's process of European integration.
CzechZjevný je nedostatečný počet zaměstnanců.
Obviously, there is a shortage of staff.
Czech(Smích) Jeho účel je celkem zjevný.
(Laughter) It's fairly self-explanatory.
CzechZde mám na mysli zaměstnání, kde je zjevný rozdíl ve mzdách a kde je stále obtížné sladit rodinný život a kariéru.
Here I am thinking of employment, where the wage gap is flagrant and where it is still difficult to reconcile family life and a career.
CzechPoukázal na zjevný rozpor mezi šlechetným úmyslem chránit zdroje a skutečnými možnostmi zjistit jejich stav.
He has pointed to a clear contradiction between the noble intention of protecting resources and the actual possibilities of establishing their state.
CzechProblém je zjevný.