「v zásadě vzato」のチェコ語-英語辞書

CS

「v zásadě vzato」英語 翻訳

volume_up
v zásadě vzato {副} [イディオム]

CS v zásadě vzato
volume_up
{副詞} [イディオム]

v zásadě vzato (同様に: nakonec)

"v zásadě vzato"に類似した翻訳-英語

v 前置詞