「vůle」のチェコ語-英語辞書

CS

「vůle」英語 翻訳

CS vůle
volume_up
{女性名詞}

vůle (同様に: ochota, přání, rozhodnutí, záměr)
volume_up
will {名詞}
Jedná se o otázku politické vůle a domnívám se, že tato vůle existuje.
It is a question of political will and I think that the will exists.
Ale politická vůle musí být zmobilizována, abychom mohli mobilizovat zdroje.
But the political will has to be mobilized, in order to mobilize the resources.
Politická vůle je jediným rozhodovacím faktorem mezi těmito dvěma možnostmi.
Political will is the only deciding factor between the two possibilities.
vůle
volume_up
willpower {名詞}
Z této situace se nelze dostat jen silou vůle, resp. vlastním rozhodnutím.
It is not possible to escape from this situation by willpower alone, or through one's own decisions.
Je to znamením odhodlání a pevné vůle, ale neměli bychom si namlouvat, že bude stačit pouhé oznámení.
It is a sign of commitment and willpower, but we should not delude ourselves into thinking that an announcement is all it is going to take.
vůle
volume_up
volition {名詞}
Považuji skutečnost, že se pro tuto cestu rozhodli ze své vlastní vůle, za záruku toho, že Srbsko přijme všechna nezbytná opatření.
I regard the fact that they have chosen this path of their own volition as a guarantee that Serbia will take all the necessary measures.
Ve skutečnosti nestačí jen vůle, pěkná slova a zbožná přání, ale je potřebná i opravdová činnost, která klade nároky na náš životní styl.
In fact, it will take not only volition, fine words and pious hopes, but also genuine action which challenges our present lifestyle.

英語での"vůle"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechNeměli bychom automaticky předpokládat, že jde o projev zlé vůle členských států.
We should not assume from the outset that the Member States have a bad attitude.
CzechAle politická vůle musí být zmobilizována, abychom mohli mobilizovat zdroje.
But the political will has to be mobilized, in order to mobilize the resources.
CzechVšem, kteří se z vlastní vůle nechtějí vrátit, přeji vše nejlepší do budoucna.
I wish all those who will voluntarily not be returning all the best for the future.
CzechCo se týče politické vůle, musíme tvrději pracovat na dosažení větší důslednosti.
In terms of political will, we must work harder to achieve more consistency.
CzechNeměli bychom ustupovat od odvahy a politické vůle, kterou jsme dosud projevovali.
We should not back down from the courage and political will we have shown hitherto.
CzechJedná se o záležitost, ohledně které mohou lidé dobré vůle dojít k různým závěrům.
It is an issue on which people of goodwill can come to different conclusions.
CzechTurecko musí zvládnout tyto problémy a odstranit tyto nedostatky ze své vlastní vůle.
Turkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.
CzechVíme, že to nejdůležitější, čeho se nedostává, je vůle udělat to "všechno".
We know that the crucial thing that is lacking is a will to do that 'everything'.
CzechJak jste poznamenal, pane ministře, v Evropském parlamentu nechybí politická vůle.
As you said, Minister, political will does exist in the European Parliament.
CzechNicméně k jejich vyřešení stačí politická vůle a nevyžadují tuto smlouvu.
However, they can be tackled with political will and do not require this Treaty.
CzechKromě toho, že chybí politické vůle, ani policie nemá vůli s tím něco dělat.
Apart from the political will not being there, the police will is not there either.
CzechA nazval tuto část přednášky jak jinak než, X Factor. potenciál lidské vůle.
And he called this part of the course the X Factor, the potential of the human will.
CzechNedostatek politické vůle, tak jak se to ukázalo v Kodani, se nesmí opakovat.
The lack of political will demonstrated in Copenhagen cannot be repeated.
CzechPodle mého názoru rozprava ukázala, že zde existuje zřejmá vůle o této otázce hovořit.
It seems to me that the debate has shown there is a clear will to discuss the issue.
CzechNa druhou stranu nemá smysl stanovovat cíle, pokud neexistuje vůle k jejich dosažení.
On the other hand, it is useless to set targets if there isn't a will to achieve them.
CzechK tomu nám nesmí chybět politická vůle, rozhodnost a odvaha, spíše naopak.
For that, political will, decisiveness and courage must not fail us; on the contrary.
CzechVůle lidí vyjádřená prostřednictvím referenda je přímá a jednoznačná.
The will of the people expressed through a referendum is direct and unequivocal.
CzechPolitická vůle je jediným rozhodovacím faktorem mezi těmito dvěma možnostmi.
Political will is the only deciding factor between the two possibilities.
CzechTento úspěch je výsledkem politické vůle a společné vize budoucnosti.
This success is the result of political will and a common vision of the future.
CzechV jednáních WTO musíme ukázat větší porozumění vůči ostatním a více dobré vůle.
In the WTO negotiations, we need to show greater understanding of others and more goodwill.