「tvořený」のチェコ語-英語辞書

CS

「tvořený」英語 翻訳

EN

CS tvořený
volume_up
{形容詞男性}

tvořený (同様に: pevný, tvarovaný, zformovaný)
Jsou zde tvořeny politiky, které mají přímý vliv na švédskou společnost i na ostatní evropské společnosti.
It is where policies are formed which have a direct effect on Swedish society, as also on other European societies.

英語での"tvořený"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechVe skandinávských zemích jsou vlády tvořeny ženami více než z poloviny.
In the Scandinavian countries more than half the members of their governments are women.
CzechOdlišné kultury jsou tvořeny odlišnými lidmi, a ne naopak.
Distinctive cultures are made by distinctive peoples and not the other way round.
CzechJsou tedy tvořeny jednou buňkou, která má zvláštní vlastnost, má pouze jednu molekulu DNA.
So they are one cell and they have this special property that they only have one piece of DNA.
CzechVaše kresby nemusí být tvořeny jen samými rovnými čárami.
Your drawings don't have to be composed of just straight lines.
CzechVaše kresby nemusí být tvořeny jen samými rovnými čarami.
Your drawings don't have to be composed of only straight lines.
CzechTato dlouhá vlákna, co vidíte na zádech kraba jsou ve skutečnosti tvořeny produktem těchto bakterií.
These long filaments that you see on the back of the crab are actually created by the product of that bacteria.
CzechNa tomto obrázku pak vidíte budovu s fyzickými pixely, které jsou tvořeny vodou, a jak na ně promítáme.
Here is an image then of the building with the physical pixels, the pixels made of water, and then projections on them.
CzechJe nesmírně důležité, abychom měli silný kontrolní orgán tvořený institucemi, které se zodpovídají voleným orgánům.
It is vital that we have a strong monitoring body which is made up of institutions which are responsible to elected bodies.
Czech"Výbor občanů" tvořený jednotlivci alespoň ze sedmi členských států může příslušnou iniciativu zaregistrovat u Komise.
A 'citizens' committee' made up of individuals from at least seven Member States can register an initiative with the Commission.
CzechEU není suverénní politická jednotka, a tak by její příjmy měly být zásadně tvořeny příspěvky členských států.
The EU is not a sovereign political entity, and therefore its revenues should basically be made up of the contributions of Member States.
CzechTomuto v digitálním světě říkáme "obsah tvořený uživatelem", i když v ve světě jídla se tomu říká zemědělství.
This is actually what's called, in the digital world, "user-generated content." ~~~ Although it's called agriculture in the world of food.
CzechJe tvořený karbonovými vlákny.
CzechKdyby mělo neutrino mozek, který se vyvinul v předcích velikosti neutrina, řeklo by, že skály jsou skutečně tvořeny prázdným prostorem.
If a neutrino had a brain, which it evolved in neutrino-sized ancestors, it would say that rocks really do consist of empty space.
CzechJe mimořádně důležité, aby tento orgán tvořený členy institucí EU a zaměstnanci členských států uplatňoval v tomto ohledu úplnou rovnost.
It is especially important that this body comprising members of EU institutions and Member State employees has full equality in this respect.
CzechŘetězec tvořený znalostmi, dovednostmi a pokladnou se střetává se stále silnější celosvětovou konkurencí a vyžaduje ještě inteligentnější uspořádání.
The knowledge-skill-till chain is encountering increasingly strong competition worldwide and requires even more intelligent organisation.
Czech20 % tropického dřeva dováženého do EU pochází z nezákonných zdrojů, jsme tedy povinni zajistit, aby naše zdroje byly tvořeny pouze dřevem zákonným.
Of the tropical wood arriving in the EU, 20% comes from illegal sources, so we have an obligation to ensure that we source only legal wood.
CzechPovím vám tři příběhy na cestě k jednomu argumentu, který vám napoví, jak zpřístupňujeme uživateli tvořený obsah pro obchodní využití.
I'm going to tell you three stories on the way to one argument that's going to tell you a little bit about how we open user-generated content up for business.
CzechJeště bychom neměli zapomenout na celý podpůrný tým tvořený velmi mladými lidmi, kteří nesli odpovědnost, ale kteří velmi dobře pracovali na evropské scéně.
Yet we also should not forget all the support team, which was very young and held responsibility, but which performed well on the European stage.
CzechBezplatný motiv Pekárna pro systém Windows tvořený kresbami postaviček z chleba a těsta, které vytvořil Hsueh-Shih Wang, vždy nabízí vřelou a křupavou atmosféru.
It's always warm and toasty in Bakehouse, a free Windows theme made up of cartoonish breads and pastry characters created by Wang, Hsueh-Shih.
CzechV prvé řadě, rozpočet tvořený z 95 % dotacemi je mnohem náchylnější ke zneužití podvodným jednáním než rozpočet vnitrostátního, regionálního nebo místního orgánu.
Firstly, a budget that consists of around 95% subsidies is much more susceptible to fraud than a national, regional or local authority budget.