「těsněji」のチェコ語-英語辞書

CS

「těsněji」英語 翻訳

CS těsněji
volume_up
{比較級}

těsněji

英語での"těsněji"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechGlobální ekonomika je propojená mnohem těsněji, než tomu bylo před půl stoletím.
The global economy is much more closely linked than it was half a century ago.
CzechČlenské země EU začínají mnohem těsněji spolupracovat v boji se zločinem.
EU countries begin to work much more closely together to fight crime.
CzechNaši jižní sousedé musí rovněž těsněji navzájem spolupracovat.
Our southern neighbours must also cooperate more closely with one other.
CzechZa tím účelem bychom měli začít těsněji spolupracovat s malými a středními podniky.
To that end, we must manage to work in tandem with SMEs.
CzechBylo by dobré, kdyby Světová obchodní organizace těsněji spolupracovala s Mezinárodní organizací práce.
In particular, I would like to see the ILO more closely associated with the WTO's work than it currently is.
CzechOLAF chce s IAS spolupracovat stále těsněji.
OLAF is willing to cooperate still more closely with the IAS.
CzechVzhledem ke své velikosti a strategické poloze be se mohlo stát hnací silou, která tento region těsněji stmelí dohromady.
Given its size and strategic position, it could become a driving force that brings the region closer together.
CzechOčekávám, že se vyvine v transparentnější instituci a že bude ještě těsněji spolupracovat s Parlamentem a Komisí.
I expect it to evolve into a more transparent institution and to work even more closely with Parliament and the Commission.
CzechDomnívám se, že musíme mnohem těsněji spojit koncept udržitelnosti s našimi cíli na tomto poli v zájmu zvýšení povědomí.
I believe we must associate the concept of sustainability far more closely with our objectives in this field in order to heighten awareness.
CzechDůrazně obhajuji lepší systémy odborného vzdělávání a podporuji nutnost v této věci daleko těsněji spolupracovat se soukromým sektorem.
I strongly advocate better vocational education systems and support the need to work much closer with the private sector on this.
CzechTo znamená, že předsedající stát bude mít možnost při plnění svého ambiciózního programu těsněji spolupracovat s Evropským parlamentem.
This means that the presiding state will be able to cooperate more closely with the European Parliament in implementing its ambitious programme.
CzechPomocí této sady lze požadovat reklamy AdSense prostřednictvím jazyka ActionScript formátu Flash, aby bylo možné těsněji kombinovat obsah a inzerci.
This SDK allows you to request AdSense ads through Flash’s ActionScript language in order to more closely combine content and advertising.
CzechMáme-li dosáhnout dohody před koncem roku 2009, je zřejmé, že budeme muset těsněji a strategičtěji spolupracovat se svými předními partnery.
If we are to reach an agreement before the end of 2009, we will clearly need to work together more closely and even more strategically with our primary partners.
CzechV této souvislosti paní Schmidtová z Německa předložila výbornou iniciativu a my bychom měli vymyslet, jak tuto iniciativu těsněji propojit s našimi širšími plány.
Mrs Schmidt in Germany has taken an excellent initiative on this and we should look at how we might tie that in more closely to our own wider plans.
CzechJe jasné, že musíme těsněji spolupracovat se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, abychom zajistili optimální vztah mezi vzděláváním a odbornou přípravou a světem práce.
What is clear is that we must work closely with all relevant stakeholders to bridge the gap between education and training and the working world.
CzechRovněž potřebujeme těsněji spolupracovat s našimi partnery z rozvojových zemí, abychom důkladně naplánovali jejich účast a příspěvek k budoucí dohodě.
We also need to work more closely with our partners from developing countries in order to plan carefully for their participation in and contribution to a future agreement.
CzechV této souvislosti jsem také vyjádřil své přání, aby Mezinárodní trestní soud a Komise v praxi těsněji spolupracovaly v oblasti boje proti sexuálnímu násilí.
In this connection I have also expressed my wish for the International Criminal Court and the Commission to cooperate more closely in practice with regard to the fight against sexual violence.