「těší mě」のチェコ語-英語辞書

CS

「těší mě」英語 翻訳

volume_up
těší mě [イディオム]

CS těší mě
volume_up
[イディオム]

těší mě
volume_up
pleased to meet you [イディオム]

"těší mě"に類似した翻訳-英語

těšit 動詞
English
ty 形容詞
English
ty 所有名詞
所有名詞
English
形容詞
English

英語での"těší mě"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechVelmi těší, že díky její práci bylo možné dosáhnout dohody už v prvním čtení.
I am delighted that, thanks to her work, agreement at first reading was possible.
CzechTěší , že se při této příležitosti nevyskytla žádná protichůdná stanoviska.
I am pleased that we did not have any differing points of view on this occasion.
CzechVelmi těší i vaše podpora tomuto programu, která je rovněž velmi důležitá.
I am happy to see your support for this agenda, which is also very important.
CzechTěší , že máme tak oddaného spojence při prosazování barcelonských cílů.
I am glad that we have such a dedicated ally in keeping the Barcelona objectives.
CzechTěší , že se nám podařilo do značné míry porozumět navzájem svým vlastním obavám.
I am pleased that we managed to understand our own fears to a large extent.
Czech(NL) Paní předsedající, velmi těší, že se Chorvatsko čím dál více blíží přistoupení.
(NL) Madam President, I am happy that Croatia is coming ever closer to accession.
CzechVelmi těší, že věnuje významnou pozornost také takzvané politice sportu pro všechny.
I am very pleased to note also the prominence given to so-called sport for all.
CzechTěší , že pan komisař vyjmenoval devět z osmnácti pozměňovacích návrhů.
I am pleased that the Commissioner has listed nine out of the eighteen amendments.
CzechTěší , že 20 miliónů EUR bylo vyhrazeno na strategii pro Baltské moře.
I am pleased that EUR 20 million has been reserved for the Baltic Sea Strategy.
CzechTěší , že pan Rasmussen při jednáních s námi z velké části přijal náš postoj.
I am pleased that Mr Rasmussen largely adopted our position in the negotiations with us.
CzechTěší , že předsednictví projevilo zdravý rozum a zrušení mise zabránilo.
I am delighted that the presidency had the good sense to stop this occurring.
CzechSpolečně jsme dosáhli skvělé dohody a těší , že vám ji mohu doporučit.
Together, we have achieved a great agreement and I am happy to commend it to you.
Czech(FR) Pane předsedající, těší , že tento text předložil právě Brit, pan Parish.
(FR) Mr President, I am pleased that it is a Briton, Mr Parish, who has tabled this text.
CzechTěší , že moje pozměňovací návrhy v tomto smyslu našly své místo v tomto textu.
I am delighted that my amendments along these lines have found their place in this text.
CzechProto těší, že tyto otázky byly začleněny do zprávy Evropského parlamentu.
I am therefore glad that these issues are included in the European Parliament's report.
CzechVážený pane předsedající, těší , že jsem v této dnešní rozpravě dostala poslední slovo.
Mr President, I am pleased that I get to have the last word in this debate today.
CzechTěší , že se tato zpráva rovněž zmiňuje o mobilitě pacientů v rámci Evropské unie.
I am pleased that this report also talks about patient mobility in the EU.
CzechJe to příkladný přístup a těší, že jsme se na něm dokázali dohodnout.
This approach is exemplary and I am pleased that we were able to agree on it.
CzechTěší , že zpráva paní Jeggleové, k níž jsem sám přispěl, byla přijata.
I am pleased at the adoption of Mrs Jeggle's report, to which I myself contributed.
Czech. - Pane předsedo, těší , že je zde s námi pan premiér.
on behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I am glad to see the Prime Minister here.