「pozoruhodný」のチェコ語-英語辞書

CS

「pozoruhodný」英語 翻訳

CS pozoruhodný
volume_up
{形容詞男性}

pozoruhodný (同様に: mimořádný)
Toto volební období se chýlí ke konci a může být hrdé na svůj pozoruhodný výkon.
The parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.
Je to možná ten nejvíc pozoruhodný společensky prospěšný podnikatel v oblasti vzdělávání na světě.
He's probably the most remarkable social entrepreneur in education in the world.
Chtěla bych zdůraznit pozoruhodný ekonomický pokrok Tchaj-wanu.
I would like to emphasise the remarkable economic progress which has been made by Taiwan.
pozoruhodný (同様に: vynikající, význačný)
pozoruhodný (同様に: neobyčejný, nápadný, zarážející, zvláštní)
Pozoruhodná je skutečnost, že dnešní mladí Evropané nikdy nezažili typ účinných preventivních kampaní, které běžely v 80. letech.
One striking thing is the fact that today's young Europeans have never experienced the type of effective prevention campaigns that were run in the 1980s.
Rostoucí význam rozvíjejících se tržních ekonomik je pozoruhodný z demografického i hospodářského pohledu jak na makroekonomické, tak i mikroekonomické úrovni.
The growing importance of the emerging market and developing economies ("emerging economies") is striking in both demographic and economic terms; and at both macroeconomic and microeconomic level.
pozoruhodný (同様に: patrný, postřehnutelný, zjevný, znatelný)
pozoruhodný
. - Vážený pane předsedající, dnešní den je pozoruhodný.
. - Mr President, today is a noteworthy day.

英語での"pozoruhodný"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechKomise udělala pozoruhodný pokrok z hlediska přechodu na aktuálnější systém podpory zemědělství.
The Commission has made a fair amount of progress in changing over to a more up-to-date system of support to agriculture.
CzechToto je pozoruhodný obrázek naší domovské planety.
This is a spectacular picture of our home planet.
CzechJestliže mají někteří členové tohoto Parlamentu spadeno právě na Álvara Uribeho, ukazuje to na jejich pozoruhodný žebříček hodnot.
It shows an extraordinary set of priorities that he should be the person that some in this Chamber have chosen to pick on.
Czech(PL) Námořní doprava, přístavy a loděnice představují odvětví, která jsou v současnosti značně v pozadí, přestože jejich potenciál růstu je pozoruhodný.
(PL) Maritime transport and ports and shipyards are rather forgotten sectors, although they have considerable growth potential.
CzechKdyž diskutujeme o Turecku, neměli bychom zapomínat na pozoruhodný pokrok dosažený v Turecku i v oblastech, o kterých jsme si před několika lety nemysleli, že to bude vůbec možné.
When we are discussing Turkey, we should not forget the amazing progress that has also been made in Turkey in areas where, a few years ago, we thought would not ever have been possible.