「posloužit」のチェコ語-英語辞書

CS

「posloužit」英語 翻訳

CS posloužit
volume_up
{動詞}

posloužit (同様に: obsloužit, podat, podávat, servírovat)
Mohlo by tomuto cíli posloužit zesílení našich transatlantických vztahů?
Could strengthening our transatlantic relations serve this objective?
Tento případ může poté posloužit jako příklad pro celou oblast ležící východně od EU.
This can then serve as an example for the entire area to the east of the EU.
Měly by v podstatě posloužit jako základ pro zvýšení bezpečnosti.
They should serve as a basis for essentially improving security.

英語での"posloužit"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechMyslím, že Norský ropný fond, který se zde zavázal, může posloužit jako příklad.
The Norwegian Oil Fund is, I think, an example which has been mentioned in this debate.
CzechMezitím nám mohou dobře posloužit diplomatické akademie členských států.
In the meantime, we can make good use of the Member States' diplomatic academies.
CzechMělo by to posloužit zejména dětem bez doprovodu, které naši pomoc obzvlášť potřebují.
It particularly serves unaccompanied children, who are especially in need of our help.
CzechJako příklad může posloužit to, čeho jsme dosáhli s léky proti AIDS.
You saw one reference to that in what we were able to do with AIDS drugs.
CzechJe nepochybné, že evropská historie může v tomto případě posloužit jako dobrý příklad.
There is no doubt that Europe's history has a lesson to offer here.
CzechJazyková písma mohou posloužit k zápisu více různých jazyků.
Well linguistic scripts can actually encode multiple languages.
CzechZaprvé, přístup k Baltskému moři může posloužit jako vzor i pro další makroregiony, například Podunají.
Firstly, the approach to the Baltic Sea can also be an example for other macro-regions, for example the Danube.
CzechDůležitá je intermodalita dopravy, která může posloužit jako nejúčinnější podpora modernizace železniční sítě.
Transport intermodality is important, and may provide the biggest boost to modernisation of the rail network.
CzechNa druhé straně by mohly posloužit jako rezerva.
On the other hand, it could be a reserve.
CzechMůže to posloužit jako základ pro zlepšení situace.
CzechK řešení chyb při opravě některých potíží se službou Windows Update může posloužit automatický poradce při potížích.
An automatic troubleshooter is available that fixes some problems with Windows Update, and it might resolve this error for you.
CzechMyslím si, že záležitost s hračkami a Čínou by mohla posloužit při vysvětlování, proč je tak důležité usilovat o úplnou harmonizaci.
I think that the toys issue and China could be used in explaining why it is so important to have targeted full harmonisation.
CzechA konečně politické úsilí musí být zaštítěno finanční podporou a program Daphne k tomu může posloužit jako vhodný rámec.
Finally, the political effort must be backed up with financial support, and the Daphne Programme can provide a suitable framework for this.
CzechMůže to posloužit jako dobrý příklad.
CzechDříve tomu bývalo tak, že tyto údaje se shromažďovaly ke komerčním účelům, ale v současnosti mohou dobře posloužit v boji proti terorismu.
It used to be that this data was gathered for commercial purposes, but today, it can be of good service in the fight against crime.
CzechVztahy mezi Polskem a Německem se neustále zlepšují; jako jeden z příkladů může posloužit rostoucí objem obchodů mezi oběma zeměmi.
Relations between Poland and Germany are constantly improving, one example of which is the growing volume of trade between the two countries.
CzechFond solidarity EU může posloužit jako jeden z konkrétních příkladů pro naše občany, který potvrzuje nutnost společných akcí na úrovni EU.
The Solidarity Fund is one of the specific examples which can be offered to our citizens showing the importance of joint actions at EU level.
CzechRada zcela nedávno přijala závěry, které mají posloužit jako pokyny pro vyjednavače EU během přípravného procesu a na konferenci.
The Council has very recently adopted conclusions to be used as guidelines by the EU negotiators in the preparatory process and during the conference.
CzechCílem našich snah není pouze pokračující dialog, který může posloužit při řešení praktických nezbytností, ale rovněž dialog, který pozvedá vědomí lidí.
What we seek is not only an ongoing dialogue that is serviceable to practical necessities, but also one that raises human consciousness.
CzechKoordinace činností, co se týče jednotlivých politik s územním dopadem, může posloužit jako vodítko pro budoucí rozvoj politiky soudržnosti.
The coordination of actions within the framework of various policies with a territorial impact may act as a guide for the future development of cohesion policy.