「navrhovat」のチェコ語-英語辞書

CS

「navrhovat」英語 翻訳

CS navrhovat
volume_up
[navrhnuji] {動詞}

Bylo by proto chybou navrhovat, jak to dělají někteří, aby se financoval sám.
It would therefore be wrong to suggest, as some have done, that it should fund itself.
Myslíte si, že bych v tomto kontextu mohla navrhovat, abychom uvažovali o vrácení zprávy do výboru?
On that basis, could I suggest we consider referring it back to committee?
Bylo by potřeba posílit úlohu sekretariátu a umožnit mu předkládat iniciativy a navrhovat kompromisy.
It would be appropriate to strengthen the secretariat's role and enable it to take initiatives and suggest compromises.
Je základem řízení auta schopnost opravovat ho nebo ho navrhovat?
Are the basics of driving a car learning how to service it, or design it for that matter?
Navrhovat zvukové palety, aby bylo kolem vás krásně, doma i v práci.
Design soundscapes to be beautiful around you at home and at work.
A když jsem začal navrhovat, zjistil jsem o sobě zvláštní věc.
And when I started designing, I discovered an odd thing about myself.
Nechceme nic vnucovat, ale chceme spíše navrhovat, chránit a podporovat.
We do not want to impose anything again but rather to propose, protect and support.
Musí navrhovat ústřední reformy evropského rozpočtu a řadu klíčových výdajových programů.
It must propose central reforms to the European budget and many of the key expenditure programmes.
Proto není nutné navrhovat žádné úpravy.
Consequently, there is no need to propose adaptations to it.
navrhovat (同様に: nabídnout, nastavit, podat, podporovat)
Prosperující a dynamický vnitřní trh závisí na naší schopnosti navrhovat politiky, jež mohou podpořit růst, zaměstnanost a inovaci.
A prosperous and dynamic internal market depends on our capacity to put forward policies which can support growth, employment and innovation.
Tento legislativní návrh nabídne zainteresovaným stranám možnost navrhovat informační programy, včetně předkládání programů pro třetí země, pokud neexistují.
This legislative amendment will offer interested Member States the possibility to propose information programmes, including when there are no programmes put forward for third countries.
Tento legislativní návrh nabídne zainteresovaným členským státům možnost navrhovat informační programy, včetně programů pro třetí země, pokud již nebyly přijaty.
This legislative amendment will offer interested Member States the possibility to propose information programmes, including when there are no programmes put forward for third countries.
Potřebujeme lidi, kteří jsou připraveni chopit se iniciativ, navrhovat projekty a podstupovat rizika více než kdykoli předtím v dobách, jako je tato.
We need people who are prepared to take initiatives, draft projects and take risks more than ever at times like this.

英語での"navrhovat"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

CzechNavzdory tomu Evropský parlament má prostor k tomu, aby mohl navrhovat zlepšení.
Nevertheless, there is room for the European Parliament to make improvements.
CzechTouto skutečností bychom se měli řídit, až budeme navrhovat a podporovat protikuřácké právní předpisy.
This reality should guide us when drafting and supporting anti-smoking legislation.
CzechA když jsem začal navrhovat, zjistil jsem o sobě zvláštní věc.
And when I started designing, I discovered an odd thing about myself.
CzechRovněž se uznává právo členských států navrhovat a zavádět specifická ustanovení v této oblasti.
The right is also recognised of Member States to draft and implement specific provisions in this area.
CzechNemůžete navrhovat regulaci, která je zničující a vyřadí z podnikání chovatele prasat a drůbeže.
You cannot bring in regulations that are destructive and make pig and poultry farmers go out of business.
CzechMěla by prosazovat a vytvářel společnou půdu pro spolupráci tím, že bude navrhovat zajímavé programy.
It should promote and create common ground for cooperation by putting forward interesting programmes.
CzechVezmeme si je s komisařem Andorem k srdci, až budeme před summitem navrhovat své sdělení.
They will be taken on board by Commissioner Andor and myself when we present our communication before the summit.
CzechVždycky jsem byl přesvědčen, že řešení lze navrhovat jen tehdy, když se obě strany vzájemně považují za partnery.
I have always believed that solutions can only be proposed if both sides see each other as partners.
CzechVždyť jak můžeme navrhovat evropské politiky, když nemáme k dispozici údaje o situaci v každém z členských států?
Indeed, how can we draft European policies if we do not have data on the situation in each Member State?
CzechJeště jednou bych však chtěl potvrdit, že Komise nemá v úmyslu navrhovat systémy řízení Společenství.
However, I would like to confirm once more that the Commission has no intention of proposing Community management systems.
CzechAvšak navrhovat rozšíření antidiskriminačních předpisů na prakticky všechny oblasti života odporuje realitě.
However, proposing to extend the anti-discrimination regulations to practically all areas of life is out of touch with reality.
CzechNavrhovat rozšíření antidiskriminačních předpisů prakticky na všechny oblasti života je však mimo vší realitu.
Proposing to extend the anti-discrimination regulations to practically all areas of life is out of touch with reality, however.
CzechTo se týká i možnosti navrhovat a provádět politiky a být považován za skutečného partnera při naplňování cílů Evropské unie.
This includes drawing up and implementing policy, and being treated as true partners in realising EU objectives.
CzechDnes je to parlament, který s Radou ministrů sdílí pravomoci rozhodovat, vytvářet předpisy a navrhovat legislativu.
Today, it is a Parliament that shares the power to decide, legislate and draw up laws together with the Council of Ministers.
CzechNavrhovat ochranu půdy není úkolem Evropského parlamentu, ani nemůže být prováděna v celé Evropské unii.
To bring in soil protection is not the responsibility of the European Parliament, nor can it be done throughout the whole of the European Union.
CzechMožná se mýlím, ale osobně nepovažuji zavedení postupu spolurozhodování do zemědělství za hrozbu, jak jsem to slyšel navrhovat.
I might be wrong, but, personally, I do not consider the introduction of codecision on agriculture a threat, as I heard suggested.
CzechNa základě prozkoumání se Komise domnívá, že důvody pro tuto výjimku stále trvají a že není nutné navrhovat žádné další změny.
Upon examination, the Commission considers that the grounds for this derogation are still valid and that no amendments need be proposed.
CzechPotřebujeme lidi, kteří jsou připraveni chopit se iniciativ, navrhovat projekty a podstupovat rizika více než kdykoli předtím v dobách, jako je tato.
We need people who are prepared to take initiatives, draft projects and take risks more than ever at times like this.
CzechTo znamená, že nezamýšlíme navrhovat zvláštní opatření pro ochranu dětí; chceme pouze zvýšit obecnou bezpečnost našich výrobků.
This means that we do not intend to draw up any separate child protection measures; we simply intend to increase our product safety in general.
CzechV tomto ohledu si nemyslím, že má smysl navrhovat novou strategii, ale že je nutné jednat v souladu s touto přijatou strategickou vizí.
In this regard, I do not think that it is about devising a new strategy, but about being consistent in relation to this strategic vision.