「เป็นหุ้นส่วน」のタイ語-英語辞書

TH

「เป็นหุ้นส่วน」英語 翻訳

TH เป็นหุ้นส่วน {動詞}

เป็นหุ้นส่วน (同様に: เป็นคู่หรือจับคู่)