「vitt och brett」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「vitt och brett」英語 翻訳

EN
SV

vitt och brett {副詞}

volume_up
1. 詩的
vitt och brett (同様に: ute, utomhus, ut, i farten)

"vitt och brett"に類似した翻訳-英語

vitt 副詞
vit 形容詞
English
och 接続詞
English
och 前置詞
English
brett 副詞

英語での"vitt och brett"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDet räcker inte med att man vitt och brett talar om unionens konkurrenskraft.
It is not enough to talk in broad terms about the competitiveness of the Union.
SwedishI festtalen talas det vitt och brett om subsidiaritet, men verkligheten ser annorlunda ut.
In grand speeches much is said about subsidiarity, but the reality is rather different.
SwedishÄmnet diskuterades i vitt och brett vid det senaste möte som EU-AVS gemensamma församling höll.
At the time of the ACP-EU Joint Assembly, the issue was discussed at length.
SwedishEn del länder som talar vitt och brett är inte beredda att följa upp sina ord med handling.
Some countries which talk hawkishly are not prepared to support their words with actions.
SwedishEuropa talar ofta vitt och brett om det inflytande som vi skulle kunna ha i Mellanöstern.
Europe is often vociferous about the possible influence that it might have in the Middle East.
SwedishEn annan mycket viktig fråga som diskuteras vitt och brett i EU är den gemensamma energipolitiken.
Another very important issue being widely discussed in the EU is common energy policy.
SwedishParlamentet talar vitt och brett om demokratisk kontroll av de europeiska institutionerna.
This Parliament makes a great song and dance about democratic control of European institutions.
SwedishHerrarna som talar vitt och brett om demokrati vägrar att låta folket välja självt.
Gentlemen with the word democracy forever on their lips refuse to let the people decide for themselves.
SwedishVi talar vitt och brett om det politiska ledarskap som vi gärna vill tro att vi utövar i världen.
We like to talk about the political leadership that we like to think that we have in the world.
SwedishEn annan mycket viktig fråga som diskuteras vitt och brett i EU är den gemensamma energipolitiken.
The main reason for such concessions is the growing dependency of the EU on Russia in terms of energy.
SwedishSom föredragande har jag talat vitt och brett med olika intressegrupper, vilket jag nämnde i början på mitt anförande.
As the rapporteur I have spoken widely to various interest groups, as I said at the beginning of my speech.
SwedishVi talar alla vitt och brett om employability .
SwedishVi talar alla vitt och brett om employability.
SwedishNu är det uppenbart att vad vi verkligen har är grisörat, och detta kanske inte är något som vi borde skryta alltför vitt och brett om.
It is now obvious that what we have is indeed the pig’s ear – perhaps not something we should be boasting about too loudly.
Swedish– Allt är väldigt vitt och brett ännu.
SwedishDetta handlar inte bara om att tala vitt och brett om att stora europeiska företag skulle vara koloniala, det handlar om något betydligt verkligare.
This is not just about big words on big European companies being colonial, it is about something much more real.
SwedishAlla dessa frågor har diskuterats vitt och brett inom parlamentets behöriga utskott, i plenum och av de ministrar i rådet som är behöriga.
All these issues were debated at length in the relevant committees of this Parliament, in plenary and by the Council responsible for this.
Swedish(FR) Alla dessa frågor har diskuterats vitt och brett inom parlamentets behöriga utskott, i plenum och av de ministrar i rådet som är behöriga.
All these issues were debated at length in the relevant committees of this Parliament, in plenary and by the Council responsible for this.
SwedishDessutom kan meddelanden till mobila terminaler också medföra en ännu större kostnad, om abonnenten reser vitt och brett som de flesta av oss här i kväll gör.
Moreover, messages to mobile terminals may also entail an even bigger cost, if the subscriber is roaming like most of us gathered here tonight.
SwedishOrdföranden har brett ut sig vitt och brett i säkerhetsfrågan, tyvärr är arbetslösheten och naturligtvis den ökande kriminaliteten här en stimulerande faktor.
The President-in-Office has held forth extensively on security; this is unfortunately influenced by unemployment, and, of course, by growing crime.
他の言葉