「uttryck för」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「uttryck för」英語 翻訳

SV uttryck för
volume_up
{中性名詞} [例]

uttryck för (同様に: uttryck, utslag, yttring, yttring av)
Ett uttryck för denna solidaritet är öppnandet av solidaritetsfonden.
One manifestation of this solidarity is the opening up of the Solidarity Fund.
EU bör stödja detta uttryck för civilsamhället.
The European Union should support this manifestation of civil society.
It is a manifestation of failure.

英語での"uttryck för"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishSom medborgare har jag rätt att ge uttryck för mina synpunkter på mitt eget land.
As a citizen, I have the right to express my point of view about my own country.
SwedishDet är ett uttryck för politiskt erkännande av parlamentets verksamhet och ansvar.
It is a political thank-you for Parliament's activity and responsible approach.
SwedishVårt misstroende mot avtalet gav inte uttryck för ett misstroende mot samarbetet.
Our contempt for the agreement was not a reflection of a contempt for cooperation.
SwedishJag delar den oro som många givit uttryck för, i synnerhet Elchlepp och Daskalaki.
I share the concerns expressed by many, especially Mr Elchlepp and Mrs Daskalaki.
SwedishAtt åberopa Lissabonfördraget är därför ett uttryck för en oacceptabel arrogans.
To invoke the Treaty of Lisbon is therefore an expression of unacceptable arrogance.
SwedishDen höga representanten gav uttryck för denna åsikt i sitt uttalande i måndags.
The statement issued by the High Representative on Monday expressed this sentiment.
SwedishVilken är under tiden vår roll för detta uttryck av inkompetens och oförmåga?
Meanwhile, what part do we play in this display of incompetence and incapacity?
SwedishNågra ledamöter har gett uttryck för berättigade farhågor, och dessa måste bemötas.
Some Members have voiced legitimate fears, and these fears must be dealt with.
SwedishBetänkandet innehåller också en mängd förslag som straffar uttryck för tankar.
The report also has a repressive edge, making it a crime to express one's thoughts.
SwedishDe har alla gett uttryck för sitt åtagande att hjälpa oss att finna en väg framåt.
All of them have indicated their commitment to helping us find a way forward.
SwedishDet är ett uttryck för ett särskilt tänkesätt och ett sätt att befästa det på.
This is the expression of a particular mindset and also a means of establishing it.
SwedishAtt tolerera vissa uttryck för hat är faktiskt detsamma som att acceptera dem.
Tolerating certain expressions of hatred is, in actual fact, accepting them.
SwedishJag tackar den ärade ledamoten och jag känner till den djupa oro han ger uttryck för.
I am grateful to the honourable Member and I know of the deep concerns he voices.
SwedishMen kommissionen delar även den oro som vissa av ledamöterna har gett uttryck för.
However, the Commission also shares the concern which certain MEPs have highlighted.
SwedishDetta är ett uttryck för att det gemenskapsbaserade EU har förlorat sin inriktning”.
This is an indication that the Community-based Europe has lost its direction’.
SwedishSamtidigt finns det en del hinder, som vi ger uttryck för i ändringsförslagen.
However, there are still a few remaining obstacles which are included as amendments.
SwedishDet avtal som upprättar Europeiska unionen är ett uttryck för begränsad suveränitet.
The agreement setting up the European Union is an expression limiting sovereignty.
SwedishRedan i januari 2000 gav kammaren uttryck för sin oro rörande pipelineprojektet.
Parliament expressed its concerns about the pipeline project as early as January 2000.
SwedishEU:s kärlekshistoria med fördraget är ett uttryck för politisk nekrofili.
The EU's ongoing love affair with the Treaty is an act of political necrophilia.
SwedishI Grekland har vi ett uttryck för personer som tar på sig nya, tuffa uppgifter.
In Greece, we have an expression for someone who assumes tough new duties.