「utrikes-」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「utrikes-」英語 翻訳

SV

utrikes- {形容詞}

volume_up
utrikes- (同様に: extern, yttre, synbar, utvändig)
Jag sade utrikes projektion och jag sade intern dimension.
I have referred to our external presence and to the internal dimension.
Nästa punkt är kommissionens uttalande om utrikes förbindelser.
The next item is the Commission communication on the external relations package.
Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor rekommenderar er att godkänna rekommendationen.
The Committee on External Economic Relations recommends that you accept the recommendation.
Därutöver ville vi utveckla unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
In addition, we wanted to develop the Union's common foreign and security policy.
Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken måste innefattas i gemenskapens pelare.
The common foreign and security policy must be included in the Community Pillar.
De är inte intresserade av en gemensam utrikes- och försvarspolitik för Europa.
They are not interested in a common foreign policy and in the defence of Europe.

"utrikes"の類義語(スウェーデン語):

utrikes
Swedish

英語での"utrikes-"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishByggnaden skall stå till den utrikes- och säkerhetspolitiska personalens förfogande.
This building will be for the needs of the staff required to implement the policy.
Swedish. – Allmänt stöder jag utvecklingen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
We would not wish to prejudge the outcome of the Intergovernmental Conference.
SwedishDäremot kommer utgifterna för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken att öka.
I hope that we can bring about change in line with what Parliament wants.
SwedishI Köln talade man redan om en gemensam utrikes- och försvarspolitik.
At Cologne it was already a common security and defence policy that was mentioned.
Swedishhög representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. - (EN) Fru talman!
High Representative for CFSP. - Madam President, I shall be very brief.
SwedishBudgeten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken för i år har nyligen höjts avsevärt.
The CFSP budget has recently been increased considerably for the current year.
Swedishatt ta reda på hur man tänker sig att finansiera den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
information on how it is intended to finance the common security and defence policy.
SwedishVilket land skulle när allt kommer omkring inte skydda sig självt från en utrikes konspiration?
Indeed, which country would not protect itself from outside plotting?
SwedishVi vill dock inte medverka till att utveckla en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för EU.
There is no national interest that comes before peace and human rights, and nor must there be.
SwedishDet måste ske en märkbar intensifiering av samarbetet på det utrikes- och säkerhetspolitiska området.
We need to definitely intensify cooperation in the field of security and defence policy.
SwedishDen gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikens tandlöshet bevisar att EU leds av sina affärsintressen.
The CFSP's toothlessness is proof of the fact that the EU is led by business interests.
SwedishSlutligen bör man utveckla ett strategiskt synsätt inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
Ultimately, a strategy-based approach should be developed in the CFSP.
SwedishFru ordförande, jag vill ta upp avsnittet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
Madam President, I want to address the section on the CFSP.
SwedishMen det är något helt annat med unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
However, it is rather different for the new High Representative.
SwedishI Broks betänkande tas också upp posten som hög representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
Mr Brok's report also discusses the post of High Representative for the CFSP.
SwedishDessa tre områden är jordbruk, fiske, och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
Those three areas are agriculture, fisheries and CFSP.
SwedishDetta har delvis hanterats genom minskade anslag till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
This in part has been met by a reduction in funding for the CFSP.
SwedishVi talar emellertid om ett område där vi för närvarande utarbetar en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.
Yes, there are issues to be answered on human rights and a whole range of other aspects.
SwedishEn förstärkt gemensam utrikes- och säkerhetspolitik är avgörande om vi ska lyckas.
A strengthened CFSP is vital to our success.
SwedishVilka åtgärder har EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik tänkt vidta i denna fråga?
What steps does the High Representative intend to take in this regard?