SV utjämna
volume_up
{動詞}

1. 通常

utjämna (同様に: jämföra, avväga, uppväga, tveka)
Avsikten är att det ska användas till att utjämna följderna av en ojämn ekonomisk utveckling.
It is intended to be used to balance out the consequences of uneven economic development.
Först är det nödvändigt att utjämna beskattningen av lönerna och beskattningen av kapitalägarna.
Firstly, balance must be restored between tax deductions on salaries and those on the holders of capital.
Det kvarstår mycket lite tid för oss för att ens gå en bit av vägen mot att utjämna detta intryck.
We are left with little time to go even part of the way towards balancing out that impression.
utjämna
volume_up
to equalise {動} [イギ]
Låt oss äntligen utjämna direktstödet på ett rättvist sätt i stället för att skapa ett EU som utvecklas i två olika hastigheter.
Let us finally equalise direct payments fairly, and let us not create a two-speed Europe.
Det räcker inte att utjämna den ekonomiska nivån mellan de gamla och de nya medlemsstaterna, som har en snabbare tillväxt än EU-genomsnittet.
It is not enough to equalise economic levels between the old Member States and the new Member States, which are growing at a faster rate than the EU average.
Det är anledningen till att åtgärder för att utjämna levnadsstandarden i tätorts- och landsbygdsområden och att balansera infrastrukturen i regionerna är så viktiga.
This is what makes measures to equalise the standard of living in urban and rural areas and to balance the infrastructure in the regions so important.
utjämna (同様に: upphäva)
Det kvarstår mycket lite tid för oss för att ens gå en bit av vägen mot att utjämna detta intryck.
We are left with little time to go even part of the way towards balancing out that impression.
Att utjämna skillnaderna i Europa är en annan viktig del av EIB:s arbete.
Evening out the differences in Europe is another important part of the EIB's work.
Den ändrade förordningen bör utjämna möjligheterna till utbetalningar för jordbrukare i de gamla och nya medlemsstaterna.
The amended regulation should even out the opportunities for payments to farmers in the old and new Member States.
utjämna (同様に: jämnas ut)
Den ändrade förordningen bör utjämna möjligheterna till utbetalningar för jordbrukare i de gamla och nya medlemsstaterna.
The amended regulation should even out the opportunities for payments to farmers in the old and new Member States.
Har åtgärder vidtagits för ett internt omflyttningsprogram för flyktingar för att utjämna trycket mellan medlemsstaterna?
Has provision been made for an internal resettlement programme for refugees in order to even out the pressures between the Member States?
Därför finns det också sedan många år tillbaka ett system med transportstöd för att utjämna konkurrensen inom landet, vilket är värt att understryka.
This is why for many years there has been a system of transport aid in order to even out competition within the country, which is a point worth emphasising.
utjämna (同様に: kompensera, uppväga)
Jordbruken i medlemsländerna har på något sätt varit tvungna att utjämna detta.
The agriculture of Member States has had to offset this in some way or other.
På vilket vis skall man då utjämna kostnaderna?
How are offset payments to be made, therefore?
De direkta utbetalningar som föreslagits som kompensation för prissänkningarna räcker inte till för att utjämna inkomstförlusterna.
The direct compensation payments intended to offset the price reductions are not sufficient to make up for income losses.
Vi behöver en solidarisk fördelningspolitik i det utvidgade EU för att utjämna skillnader och för att kompensera regioner som ligger långt från de stora marknaderna.
In the enlarged EU, we need a distribution policy that shows solidarity, in order to reduce disparities and to compensate regions situated far from the large markets.
Det vore därför vore vettigt att just rapportera om de tillfällen där färre rapportörer är närvarande, att alltså på sätt och vis utjämna det genom motsvarande åtgärder från vår informationstjänst.
It would be good to report on precisely the occasions when fewer reporters tend to be present, and for our information services to take appropriate action to compensate for this.
utjämna
volume_up
to equalize {動} [アメ]
utjämna (同様に: likställa)
utjämna (同様に: göra lika)
utjämna
volume_up
to level off {動} (balance out, adjust, settle)
utjämna (同様に: plana ut)
volume_up
to level out {動} (balance out, adjust, settle)
Under nästa budgetperiod är det viktigt att vi fortsätter att försöka utjämna skillnaderna mellan ländernas BNP.
It will be important in the next financial period that we continue to try to level out the differences between countries with respect to GDP.
Trots allvaret i den ekonomiska krisen ligger målet med EU-medlen, det vill säga att utjämna skillnaderna i utveckling inom unionen, alltmer inom räckhåll.
Despite the gravity of the economic crisis, the objective of the European Union funds, which is to level out the differences in development within the Union, is closer to being achieved.
utjämna (同様に: tappa, gjuta, släppa, fälla)
utjämna (同様に: betala, avpassa, rätta, reglera)

2. 財政学: "ett konto"

utjämna
volume_up
to settle {動} (account)
Dessa betalningssystem har till uppgift att avräkna och utjämna alla överföringar som görs mellan bankerna.
The purpose of these systems is to process and settle all the transfers of money between banks.

"utjämna"の類義語(スウェーデン語):

utjämna

英語での"utjämna"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDet nya konstitutionella fördraget är ett steg mot att utjämna proportionerna.
The new Constitutional Treaty is a step towards reducing this disproportion.
SwedishAtt utjämna skillnaderna i Europa är en annan viktig del av EIB:s arbete.
Evening out the differences in Europe is another important part of the EIB's work.
SwedishParlamentet efterlyser också en agenda för att utjämna löneklyftan mellan kvinnor och män.”
Calls also for an agenda to eradicate the pay gap that exists between women and men.'
SwedishStrukturfonderna inrättades för att utjämna effekterna av den inre marknaden.
The Structural Funds were set up as a mechanism to counterbalance the effects of the single market.
SwedishDärigenom finns det inget anspråk på stöd för att utjämna inkomstförluster.
It is therefore not entitled to loss of income grants.
SwedishVi behöver dem för att utjämna ett antal av våra nackdelar.
We need it and it can help us make up for many of our disadvantages.
SwedishVi kan även tänka oss att utjämna mjölkkvoterna på EU-nivå.
We could also consider levelling the milk quota at European level.
SwedishVi menar att man så långt som möjligt bör utjämna skillnaderna.
We think that this should be levelled up as far as possible.
SwedishJag tror att man kan utjämna den risken med hjälp av detta stöd.
I think we can neutralise this risk with this financing.
SwedishI betänkandet uttrycks en beslutsamhet att utjämna dessa olikheter, och jag hoppas att det verkligen blir så.
I hope the report's determination to see these disparities solved will be put into practice.
SwedishJag hävdar att det krävs mer radikala åtgärder för att utjämna lönerna och eliminera yrkessegregationen.
More radical action is needed in order to achieve wage equality and to eliminate labour segregation.
SwedishDet är 2010 och hög tid att vidta åtgärder för att utjämna löneskillnaderna.
The pay gap is unacceptable: we are now in 2010, and it is time that action was taken to close that gap.
SwedishDetta sker den 1 januari 2004 för att utjämna bördorna mellan gemenskapen och redarna.
That will be happening with effect from 1 January 2004 as an equalisation of burdens between the Community and the shipowners.
SwedishFör den som verkligen vill se till att det finns lika rättigheter för alla, den måste också utjämna dessa skillnader.
For those who really want to ensure equal rights for all, must also assimilate these differences.
SwedishDet är varken praktiskt eller möjligt att be jordbrukarna att utöka sin verksamhet för att utjämna skillnaden.
To ask farmers to increase their scale to make up that difference is just neither practical nor possible.
SwedishDe nuvarande förslagen att gradvis utjämna de direkta betalningarna till jordbrukarna till 2013 kan omöjligt vara det sista ordet.
The present proposal to phase in direct aids to farmers by 2013 cannot be the last word.
SwedishGenom att anta denna strategi kommer EU äntligen att ta officiellt ansvar för att utjämna skillnaderna för romerna.
Through adopting this, the EU will, at last, accept official responsibility as well for closing the gap for the Roma.
SwedishSamtidigt har det dock inte skett några förbättringar när det har gällt att utjämna skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner.
At the same time, however, there have been no improvements with regard to closing the gap between women's and men's pay.
SwedishNär det gäller de fattigare sociala klasserna skulle de ökade levnadsomkostnaderna kunna utjämna fördelarna med bättre luftkvalitet.
For the poorer social classes, the increased cost of living could neutralise any benefits gained from better air quality.
SwedishDen ena typen syftar till att utjämna skillnader i förhållande till andra direktiv; den andra typen syftar till att stryka ett antal undantag.
One type is introducing harmonisation with respect to other directives, the other deleting a number of exceptions.