「utifrån」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「utifrån」英語 翻訳

SV utifrån
volume_up
{形容詞}

utifrån (同様に: extern, yttre, synbar, utvändig)
Inför omröstningen i utskottet utsattes vi för starka påtryckningar utifrån.
Prior to the vote in our committee we received strong external representations.
Det innebär särskild rättshjälp som ger tillgång till juristexperter utifrån.
That implies ad hoc legal assistance affording access to specialist external lawyers.
Erövringen av Jerusalem, den östra delen, var följden av en stor aggression utifrån.
East Jerusalem was captured as a result of a major external offensive.
utifrån (同様に: obetydlig, högst, yttre, utvändig)
Det förekommer många olika slags påtryckningar utifrån som påverkar saluföringsprocessen.
There are many different outside pressures that impinge on the marketing process.
Det visar att man på allehanda sätt försöker att utestänga inflytande utifrån.
It shows that every effort is being made to keep out outside influences.
Så ser dock rådets politik ut utifrån för många människor.
I must say that is how many people on the outside view the Council's policy.

英語での"utifrån"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishEuropeiska unionen är en politisk union och måste möta sin uppgift utifrån det.
The European Union is a political union and must fulfil its task on that basis.
SwedishDet var utifrån detta som rådet enades om en gemensam ståndpunkt den 15 september.
It was on this basis that the Council agreed a common position on 15 September.
SwedishUtifrån dina kommentarer i eftermiddags låter det nästan som om du har gett upp.
From your comments this afternoon, it sounds almost as though you have capitulated.
SwedishEuropeiska unionen kommer att bedömas utifrån detta bidrag och detta åtagande.
The European Union will be judged on this contribution and on this commitment.
SwedishJunilistan har utifrån dessa ståndpunkter valt att rösta nej till betänkandet.
In view of these considerations, Junilistan has chosen to vote against the report.
SwedishUtifrån detta skulle kommunisterna få 60 av de 101 platserna i det nya parlamentet.
Based on this the communists would win 60 of the 101 seats in the new parliament.
SwedishDet finns två alternativ för att rapportera olämpliga foton utifrån bildkällan.
There are two options for reporting inappropriate photos based on the image source.
SwedishLedamöterna kommer att rösta utifrån sitt samvete.
There you have it, Mr President: Members will vote according to their conscience.
SwedishEuropaparlamentets trovärdighet kommer också att bedömas utifrån denna budget.
The credibility of the European Parliament will also be judged on this budget.
SwedishDe kommer att försöka skapa fördelar för människor utifrån denna rättsliga grund.
They will try to create advantages for people on the basis of this legal foundation.
SwedishDet krävs en flexibel strategi som ser situationen utifrån alla olika perspektiv.
A flexible approach is required which sees things from absolutely every perspective.
SwedishVem kommer i slutändan att definiera prioriteringarna, och utifrån vilka kriterier?
Who will ultimately define the priorities, and on the basis of which criteria?
SwedishJag uppmanar kommissionen att snarast agera utifrån parlamentets rekommendationer.
I call on the Commission to act on Parliament's recommendations with urgency.
SwedishVisst är det svårt att utarbeta ett bra betänkande utifrån en grund som inte finns.
It is certainly difficult to draw up a good report on an unsatisfactory basis.
SwedishOckså utifrån förfarandet blir det tydligt att det handlar om ett hälsodirektiv.
It is also clear from the procedure that we are dealing here with a health directive.
SwedishUtifrån dagens rapport ser jag ingen anledning till att man skulle missa detta datum.
On the basis of today’s report, I see no reason why that date should be missed.
SwedishEU:s budget är strukturerad utifrån två anslagstyper: åtaganden och betalningar.
The European budget is structured on two tracks: commitments and payments.
SwedishUtifrån ett energiperspektiv har en gemensam europeisk politik ännu inte utformats.
From an energy point of view, a single European policy is still yet to be invented.
SwedishNormal fiskeverksamhet kan inte återupptas utan hjälp utifrån och investeringar.
Normal fishing activity cannot resume without intervention and investment.
SwedishJag ber att man meddelar mig, för vi i parlamentet måste agera utifrån det resultatet.
I would like to receive it because this Parliament will have to act accordingly.