「uthållig」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「uthållig」英語 翻訳

SV uthållig
volume_up
{形容詞}

uthållig (同様に: ihärdig)
uthållig (同様に: ihärdig, ståndaktig, trägen)
uthållig (同様に: uthärdig)

"uthållig"の類義語(スウェーデン語):

uthållig

英語での"uthållig"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishForskningen syftar till att utveckla verktyg för en uthållig avfallshantering.
The research aims to develop tools for sustainable waste management.
SwedishJag måste insistera på att kärnergi inte är uthållig, och på att den genererar koldioxid.
I must insist that nuclear energy is not sustainable and produces CO2 .
SwedishJag måste insistera på att kärnergi inte är uthållig, och på att den genererar koldioxid.
I must insist that nuclear energy is not sustainable and produces CO2.
SwedishEn annan nyckelfråga för en modern och uthållig industri är återkommande utbildningsprogram.
Another key issue for a modern and sustainable industry is recurrent training programmes.
SwedishEMU är inte rätt väg för uthållig tillväxt, god miljö och regional balans.
EMU is not the right way to achieve sustainable growth, a good environment and regional balance.
SwedishDen skotska flottan har, till exempel, redan minskat till en mera uthållig storlek under de senaste åren.
For example, the Scottish fleet has already shrunk in recent years to a more sustainable size.
SwedishVi sade då mycket tydligt att det handlar om en socioekonomisk modell för uthållig utveckling.
We said quite clearly at the time: it is a matter of finding a socio-economic model of sustainable growth.
SwedishInom vissa delar av EU är det klokt att främja en uthållig administration av jord/skogsbrukssystem.
In some parts of the EU it makes sense to promote the sustainable management of agri-forestry systems.
SwedishÄmnet Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning.
Energy engineering includes the development of technologies and processes for a sustainable energy supply.
SwedishInom vissa delar av EU är det klokt att främja en uthållig administration av jord / skogsbrukssystem.
In some parts of the EU it makes sense to promote the sustainable management of agri-forestry systems.
SwedishMan måste emellertid ha vissa gemensamma principer, så att vi kan trygga en uthållig användning av skogarna.
However, there should be certain common principles to enable us to safeguard the sustainable use of forests.
SwedishDen svåra uppgiften att komma fram till en kvot som är både uthållig och vetenskapligt trovärdig återstår att lösa.
The difficult task of reaching a quota figure that is sustainable yet scientifically credible remains.
SwedishDetta är ett lovvärt arbete som utförts av Frank-Walter Steinmeier, en man med rykte om sig att vara uthållig och beslutsam.
This was commendable work by Mr Steinmeier, a man with a reputation for persistence and determination.
SwedishKärnkraften är ingen uthållig energikälla.
Nuclear power is not a sustainable source of energy.
SwedishDet handlar om att skapa politiska reformer för demokrati, stabilitet, marknadsekonomi och för en uthållig tillväxt.
It is a question of creating political reforms for democracy, stability, a market economy and sustainable growth.
SwedishKommissionens förslag utgår från principen om uthållig utveckling och det bedrövliga tillståndet för fiskeresurserna.
The Commission proposal is based on the principle of sustainable development and the poor state of fishery resources.
SwedishPersonligen anser jag det nödvändigt att fortsätta att sträva efter detta mål med en konsekvent och uthållig politik.
Personally, I feel that it is necessary to continue to pursue this objective with a coherent, continuing, sustainable policy.
SwedishInternationellt finns tongivande policies för företags samhällsansvar och arbete för en uthållig utveckling.
There exist a select number of international policies concerning the responsibility that companies have for society and durable development.
SwedishÅterföringen reducerar förbrukning av jungfruligt material och energiresurser och bidrar till utvecklingen av uthållig produktion.
Returns reduce the use of raw materials and energy resources and contribute to the development of sustainable production.
SwedishRätt utnyttjade fungerar skogarna som en reserv för utvecklingen av en uthållig ekonomi, vilket innebär arbete och välstånd för människorna.
Correctly used, the forests function as a reserve for sustainable economic development, which means work and prosperity for people.