「upprättar」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「upprättar」英語 翻訳

SV upprättar
volume_up
{動詞}

1. "ge upprättelse"

upprättar (同様に: rehabiliterar, återanpassar)

"upprätta"の類義語(スウェーデン語):

upprätta

英語での"upprättar"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDet avtal som upprättar Europeiska unionen är ett uttryck för begränsad suveränitet.
The agreement setting up the European Union is an expression limiting sovereignty.
SwedishDet ändrar den förordning som upprättar garantifonden för åtgärder avseende tredje land.
It is amending the regulation establishing the guarantee fund for external actions.
SwedishDärför är vi för att man upprättar ett europeiskt tekniskt institut.
That is why we are in favour of establishing a European Institute of Technology.
SwedishÄven den geopolitiska kartan för de länder som upprättar dessa fonder ändras.
Even the geopolitical map of those countries that are setting up these funds is changing.
SwedishVi upprättar inte monopolföretag och släpper ut dem för att de skall bära eller brista.
We do not set up monopoly businesses and turn them loose to stand or fall.
SwedishEvans sade till exempel att det måste finnas tydlighet i det system vi upprättar.
It agreed to work towards the establishment of a common European asylum system.
SwedishDet innebär att vi upprättar ett särskilt rättsskyddssystem för handeln med varor.
It means that we are creating a special system of legal protection for the movement of goods.
SwedishVi upprättar nu en ramlagstiftning, men man måste även övervaka dess verkställighet.
We are now establishing framework legislation, but its implementation must also be monitored.
SwedishEvans sade till exempel att det måste finnas tydlighet i det system vi upprättar.
Mr Evans, for example, said that the system we establish must have clarity.
SwedishJag är positiv till att vi upprättar en särskild relation till Turkiet.
I would be in favour of developing a special relationship with Turkey.
SwedishStyrelsen för Europeiska investeringsbanken upprättar Europeiska investeringsfonden.
The board of governors of the European Investment Bank establishes the European Investment Fund.
SwedishLikväl framhärdar EU och upprättar ännu en rad absurda klimatmål.
Yet Europe is persisting and drawing up the umpteenth series of absurd climate targets.
SwedishDet viktigaste är därför att vi upprättar ett bra samarbete.
The most important thing, therefore, is to bring about sensible cooperation.
SwedishI betänkandet läggs till exempel ett stort värde på att man upprättar kopplingar till andra områden.
For example, the report places great value on building links with other territories.
SwedishDär sägs att parlamentet upprättar övergångsbestämmelser och dessa kommer då att gälla.
It says that Parliament will establish a transitional regime, and that regime will then be secured.
SwedishVi stöder därför ändringsförslaget om, att man upprättar en etisk kommitté på EU-nivå.
We therefore support the amendment calling for the setting up of an ethical committee on an EU basis.
SwedishJugoslavien har avvecklats, ni upprättar protektorat och försöker nu annektera Serbien.
Yugoslavia has been dismantled; you are creating protectorates and you are now trying to annex Serbia.
SwedishVi upprättar nu ramarna för ekonomisk migration i Europa.
We are creating the framework conditions for economic migration in Europe.
SwedishEU upprättar en ram för multilateralt samarbete med länderna i Medelhavsområdet.
The European Union (EU) establishes a multilateral cooperation with the countries of the Mediterranean basin.
SwedishDet är därför av avgörande betydelse att vi upprättar ett verkligt gemensamt europeiskt asylsystem.
It is therefore of crucial importance to establish a genuine common European asylum system.