「uppbyggnad」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「uppbyggnad」英語 翻訳

volume_up
uppbyggnad {共性名詞}

SV uppbyggnad
volume_up
{共性名詞}

uppbyggnad (同様に: inredning, uppställning, struktur, situation)
volume_up
set-up {名詞}
Vidare, även parallell uppbyggnad sker och där skapas sedan alltjämt ömsesidiga skiljeväggar.
These systems will continue to be set up in parallel, and then isolated from one another.
Det sorgliga med dagens institutionella uppbyggnad är parlamentet, om det vill göra sin röst hörd, måste tillgripa ovanliga metoder.
The sad fact in today's institutional set-up is that if Parliament wants its voice to be heard it must resort to unusual tactics.
Det är därför som vi inte bör ändra uppbyggnaden för den gemensamma organisationen av marknaden för tobak annat än med största möjliga försiktighet.
That is why we must take an extremely careful approach to changing the set-up of the COM in tobacco.
uppbyggnad (同様に: struktur, sammansättning)
volume_up
structure {名詞}
Avtalens nuvarande uppbyggnad bidrar till utvecklingen i dessa länder.
The current structure of the agreements assists the development of these countries.
En av dessa gäller Kosovokontorets uppbyggnad och hur det skall rekonstrueras.
One of these is related to the structure of the reconstruction agency in Kosovo.
För det första vill jag tala om meddelandets uppbyggnad.
Firstly I want to speak about the communication's structure.
uppbyggnad (同様に: förarbete)
volume_up
build-up {名詞}
Det föreslår en gradvis uppbyggnad helt i linje med Amsterdamfördraget.
It suggests a gradual build-up in line with the Amsterdam Treaty.
Men med så stora erfarenheter av militär uppbyggnad är det klart att de vet vad de talar om.
Having had so much experience of military build-up, though, they surely ought to know what they are talking about.
Deras situation bevisar återigen att uppbyggnaden av polisen går för långsamt.
Their situation demonstrates yet again that it is taking far too long to build up the police force.
uppbyggnad (同様に: tolkning, byggande, byggnad, byggnation)
Finland är en föregångare när det gäller uppbyggnad av informationssamhället.
Finland is a pioneer in the construction of the information society.
Vad handlar det om vid denna uppbyggnad av ett rum av säkerhet, frihet och rättigheter?
What is this construction of the area of freedom, security and justice about?
En standardiserad modell för kvalitetssäkring är under uppbyggnad.
A standardized approach to quality assurance is under construction.
uppbyggnad (同様に: struktur, konstruktion, tyg, system)
volume_up
fabric {名詞}
Du kan förändra ett helt lands uppbyggnad.
You can change the fabric of an entire country.

"uppbyggnad"の類義語(スウェーデン語):

uppbyggnad

英語での"uppbyggnad"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDet talas om ett ” gemensamt område ”, men utan någon gemensam uppbyggnad.
As Romano Prodi rightly said, these countries stretch from Russia to Morocco.
SwedishFöredraganden gör helt rätt i att rikta uppmärksamheten på budgetens uppbyggnad.
The rapporteur quite rightly focuses attention on budget presentation.
SwedishFör att förbättra samarbetet med medlemsstaterna har OLAF fortsatt sin uppbyggnad.
OLAF has continued to develop means of improving its cooperation with the Member States.
SwedishFrågan om konstitutionen handlar inte bara om institutionernas uppbyggnad.
The constitution issue is not a simple matter of the architecture of the institutions.
SwedishHela regionen behöver demokratisk uppbyggnad och stöd från Europeiska unionen.
The whole region is in need of democratic development and support from the European Union.
SwedishDetta kan också vara ett skäl till att fundera på de globala institutionernas uppbyggnad.
That may also be a reason to reflect on the architecture of the global institutions.
SwedishVi erbjuder målinriktat stöd inom det heltäckande programmet för institutionell uppbyggnad.
We provide targeted support under the comprehensive institution-building programme.
SwedishVeterinärmyndigheter och uppbyggnad av administrativ förmåga i samband med livsmedelssäkerhet.
veterinary services and administrative capacity-building relating to food safety;
SwedishUtbildning är viktigt vid uppbyggnad av en industriell arbetsstyrka.
Education and training are key elements in creating an industrial workforce.
SwedishUppbyggnad av infrastrukturer som utnyttjas av gemensamma europeiska företag.
building infrastructures exploited by joint European ventures; and
SwedishDet stora globala samhället är under uppbyggnad, som ordförande José Manuel Barroso sa.
The great global village is being built, as President Barroso said.
SwedishMed de här kryssrutorna påverkar Du sakregistrets uppbyggnad.
These check boxes can be used to define the appearance of the alphabetical index.
SwedishGemenskapens institutioner är på grund av sin uppbyggnad de som ligger längst från vardagen.
By their very nature, the Community institutions are the furthest removed from daily life.
SwedishFöredraganden gör helt rätt i att rikta uppmärksamheten på budgetens uppbyggnad.
More could and should be done on this important aspect.
SwedishVi behöver modernisera våra budgetplaners uppbyggnad för att bättre återspegla de nya prioriteringarna.
I will try to answer them as well as giving the 'official ' response.
SwedishUtbildning är viktigt vid uppbyggnad av en industriell arbetsstyrka.
In Parliament, as in Amman, we all consider peace to be a desirable and necessary factor in prosperity.
SwedishVi anser därför inte att uppbyggnad av en ny, parallell verksamhet på europeisk nivå behövs.
We do not therefore believe that there is any need to develop a new, parallel organisation at European level.
SwedishI kursen studeras uppbyggnad, protokoll och algoritmer för distribuerade system.
A well known distributed system is the Internet where the service is to send packets from an entry point to an exit point.
SwedishMed tanke på deras totala antal kommer jag att inrikta mig på de som rör instrumentets uppbyggnad.
Given their total number, I will concentrate on those that relate to the architecture of the instrument.
SwedishDessa medel måste sättas in för utbildning, hälsa, jordbruk och uppbyggnad av institutionell kapacitet.
These funds must be allocated to education, health, agriculture and institutional capacity building.