「undervisa i ett ämnes grunder」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「undervisa i ett ämnes grunder」英語 翻訳

SV undervisa i ett ämnes grunder
volume_up
{動詞}

undervisa i ett ämnes grunder
to ground in

"undervisa i ett ämnes grunder"に類似した翻訳-英語

undervisa 動詞
English
I 名詞
English
i 前置詞
ett 冠詞
English
ett 数字
English
grund 名詞
grund 形容詞
English
ämne 名詞