SV tygla
volume_up
[tyglade|har tyglat] {動詞}

1. 通常

Han är också socialdemokrat som i förra valet sade att de skulle " tygla marknadskrafterna ".
He is also a member of the Social Democrats, who said before the last election that they would 'bridle market forces '.
Han är också socialdemokrat som i förra valet sade att de skulle " tygla marknadskrafterna" .
He is also a member of the Social Democrats, who said before the last election that they would 'bridle market forces' .
Jag vet att ni knappast kunde tygla er glädje över det vi berättade om FN-reformerna.
I know you could scarcely contain your delight at what we said about reforming the United Nations.
Jag skulle också vilja be fru Riis-Jørgensen att tygla sin otålighet till dess.
I would also like to ask Mrs Riis-Jörgensen to contain her impatience until then.
Jag hoppas att vi har kunnat tygla detta, genom att gå vidare.
I hope that we were able to contain this, going forward.
tygla (同様に: hålla i styr)
Endast så kan vi tygla effekterna av klimatförändringen i framtiden.
This is the only way for us to curb the impact of climate change in future.
De måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att tygla handeln med barn.
They must take all necessary measures to curb the abuse of children.
Myndigheterna har till uppgift att tygla människors obundenhet.
Government must curb man's laxity.
tygla (同様に: leda, ordna, behandla, klara)
Med andra ord, de rustar de europeiska monopolen för att tygla den växande gräsrotsrörelsen.
In other words, they are armouring the European monopolies in order to manage the rising grass-roots movement.
Det gläder mig att vi har lyckats tygla kommissionens och rådets entusiasm inför en mer detaljerad lagstiftning, något som inte är önskvärt i mitt tycke.
I am pleased that we have managed to tame the regulatory enthusiasm of the Commission and the Council for more detailed legislation, which, in my opinion, is not desirable.
tygla (同様に: hålla tillbaka)
Om vi verkligen vill hjälpa ungdomen måste vi tygla företeelsen ”eviga praktikanter”.
If we really want to help the youth, we need to rein in the phenomenon of 'eternal trainees'.
Jag beklagar verkligen att vår talman, som var närvarande, inte lyckades tygla dem och återkalla dem till ordningen.
I greatly regret the fact that our President of this Parliament, who was at the meeting, failed to rein them in and bring them to order.
Om vi får ordning på det här kommer vi att kunna tygla det onödiga slöseriet med pengar och fortfarande göra en nettovinst.
If we sort this out, we will be able to rein in the unnecessary throwing around of money and still come out with a net profit.
Betänkandet kommer i sin nuvarande form att bidra till en ytterligare liberalisering av kapitalmarknaderna, trots att det viktigaste borde vara att tygla dem.
In its present form, the report will contribute to further liberalisation of the capital markets, in spite of the fact that what is most important is to restrain them.
I detta fall uppmanar jag kommissionen, rådet och alla övriga regeringschefer i EU att göra allt de kan för att hjälpa oss att tygla den aktuella EU-medlemsstaten, dvs.
In that case I urge the Commission, the Council and all other EU Heads of State to do all they can to help us restrain their fellow EU Member State.
Om vi verkligen vill hjälpa ungdomen måste vi tygla företeelsen ”eviga praktikanter”.
If we really want to help the youth, we need to rein in the phenomenon of 'eternal trainees'.
Jag beklagar verkligen att vår talman, som var närvarande, inte lyckades tygla dem och återkalla dem till ordningen.
I greatly regret the fact that our President of this Parliament, who was at the meeting, failed to rein them in and bring them to order.
Om vi får ordning på det här kommer vi att kunna tygla det onödiga slöseriet med pengar och fortfarande göra en nettovinst.
If we sort this out, we will be able to rein in the unnecessary throwing around of money and still come out with a net profit.

2. "ge upp, låta bli, lämna"

"tygla"の類義語(スウェーデン語):

tygla

英語での"tygla"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishVi måste alla därför vara mer effektiva när det gäller att tygla denna handel.
All of us therefore have to be more effective in curbing this trade.
SwedishVarför kommer kommissionen med två texter, där man i båda försöker att tygla reklamen?
Why is the Commission tabling two texts both of which intend to impose restraints on advertising?
SwedishVi måste utarbeta nya instrument som kan tygla spekulationen och återställa finanssektorns uppgift.
We need to prepare new instruments capable of curbing speculation and restoring the role of the financial sector.
SwedishSå sent som under den gångna veckan utlöste president Bush ett nytt handelskrig genom att tygla importen av stål med importavgifter.
Only last week, President Bush unleashed a fresh trade war by restricting steel imports by means of import tariffs.
SwedishOm inte, då måste jag dra slutsatsen att medan vi nu försöker att tygla bilen har flygplanet blivit Europas heliga ko i dess ställe.
If not, then I will have to conclude that although we may be trying the tame the car, the aeroplane has become Europe's holy cow.
SwedishEn smart utformad skatt på finansiella transaktioner skulle inbringa en sådan inkomst, samtidigt som den skulle tygla spekulationerna på finansmarknaderna.
A cleverly designed financial transaction tax would provide such a revenue, while simultaneously curbing speculation on financial markets.
SwedishJag uppmanar också kommissionen att lägga fram förslaget om intern koldioxidhandel före COP-7 och avslutningsvis, transportsektorn som är så svår att tygla.
I would like to ask the Commission to submit the Kyoto protocol for ratification before CoP-7 in Marrakech, and to put the proposal for internal CO2 trade before CoP-7.
SwedishDet gläder mig att vi har lyckats tygla kommissionens och rådets entusiasm inför en mer detaljerad lagstiftning, något som inte är önskvärt i mitt tycke.
I am pleased that we have managed to tame the regulatory enthusiasm of the Commission and the Council for more detailed legislation, which, in my opinion, is not desirable.
SwedishDe får arbetstagarna att delta i social dialog, vilket är en fälla, för att tvinga dem till samtycke, tygla deras berättigade ilska och avleda gräsrotsreaktioner.
They are engaging the workers in social dialogue, which is a set-up, in order to force them into consent, limit their justified anger and divert grassroots reaction.
SwedishFör att tygla de rädslor som kan finnas på båda sidor av Medelhavet anser jag att det inte kan finnas något bättre än en framgångsrik union för Medelhavsområdet.
I believe that to soothe the fears that there could be on both shores of the Mediterranean, there could be nothing better than the success of this Union for the Mediterranean.
SwedishFör det tredje besvaras frågan om att tygla barnpornografi, barnprostitution, barnsexturism och barnsexreklam genom många förslag även i Schulzbetänkandet.
The third matter, that of curbing child pornography, child prostitution, child sex tourism and child sex advertising has been covered by a number of proposals in the Schulz report as well.
SwedishSlutligen måste vi omforma och återuppta den sociala dialogen som en styrka för samordning och för att tygla de risker med långtidsarbetslöshet som vi måste komma till rätta med.
Lastly, we need to reshape and relaunch social dialogue as a force for cohesion and for curbing the dangers of long-term unemployment with which we have to come to terms.
SwedishVi måste upprätta mekanismer, vi måste skapa ett effektivt europeiskt system och bra förfaranden som gör det möjligt att på ett klokt sätt tygla det som vi i dag kallar ett brott.
We need to set up mechanisms, we need to create an efficient European system and good procedures that will enable what we are today calling a crime to be wisely enforced.
SwedishJag kan försäkra er om att kommissionen, tillsammans med dessa byråer, arbetar mycket hårt med nationella hälsoskydds- och livsmedelsministerier för att hjälpa dem att tygla detta utbrott.
I can assure you that the Commission, together with these agencies, is working very hard with national health and food safety ministries to support them in containing this outbreak.
SwedishI betänkandet om den beräknade budgeten för parlamentet för budgetåret 2012 betonas med rätta hur nödvändigt det är att tygla utgifterna.
(IT) Madam President, ladies and gentlemen, the report on the estimates for the European Parliament for the financial year 2012 rightly stresses the absolute necessity of containing expenditure.

他の言葉