「tillämplig」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「tillämplig」英語 翻訳

SV tillämplig
volume_up
{形容詞}

tillämplig (同様に: passande, användbar, applicerbar)
Talmannen förklarade då att den inte var tillämplig på aktualitetsdebatten.
The President declared this not applicable to the topical debate.
Säkerhetsrådets resolution 1559 är inte tillämplig för Damaskus ännu.
The Security Council’s Resolution 1559 is not yet applicable to Damascus.
Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (omröstning)
Law applicable to non-contractual obligations ("ROME II") (vote)
tillämplig (同様に: lämplig, passande, riktig, träffande)
Denna EU-åtgärd är både proportionerlig och tillämplig.
This EU action is both proportionate and appropriate.
Mastersstudenter vid tekniska högskolan väljer tillämplig kurs i Studentportalen.
Masters’ students at the Institute of Technology, please select the appropriate course in the Student Portal.
Kommissionen kan bara se till att det finns tillämpliga regler.
The Commission can only ensure that appropriate rules exist.
tillämplig (同様に: relevant, saklig)
Alla tillämpliga åtgärder bör därför vidtas för att undvika denna orättvisa, utan nedskärningar i stödet till dessa områden.
Any pertinent measures should therefore be taken to avoid this injustice, without introducing funding cuts for these areas.

"tillämplig"の類義語(スウェーデン語):

tillämplig

英語での"tillämplig"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishMen denna teori kan väl ändå knappast vara tillämplig på dagens situation i Europa.
But surely this theory can scarcely apply to the present situation in Europe.
SwedishÄven om den var tillämplig är jag inte säker på hur mycket längre den skulle ta oss.
This is a very important subject, which makes a real difference to our environment.
SwedishOm så vore fallet är ändringen ändå inte tillämplig förrän nästa session har inletts.
Even then, this amendment can only apply from the opening of the next part-session.
SwedishDetta är ett klassiskt fall där subsidiaritetsprincipen inte alls är tillämplig.
This is a classic case where the principle of subsidiarity is substantially inapplicable.
SwedishDärför är Jo Leinens synpunkt att punkt 4 är uppfylld inte tillämplig i det här fallet.
So, Mr Leinen's point that this satisfies paragraph 4 does not apply in this case.
SwedishFörordningen kommer att vara tillämplig på primärproduktionen, som är en stor smittkälla.
The regulation will apply to primary production - a major source of contamination.
SwedishDenna förordning är emellertid tillämplig på arbetstagare som är gemenskapsmedborgare.
However, this regulation applies to workers who are Community nationals.
SwedishEnligt min uppfattning bör subsidiaritetsprincipen helt klart vara tillämplig här.
In my view the principle of subsidiarity should clearly apply here.
SwedishFalklandsöarna är associerade till EU, och rättstatsprincipen skulle vara tillämplig.
The Falkland Islands is an associated territory to the Union and the rule of law would apply.
SwedishDärför fördubblades nästan anslaget för 2008 med n + 3-regeln tillämplig 2011.
 DI is very high and fully in accordance with the forthcoming Europe 2020 Strategy, where R &
Swedish—Hur avser kommissionen att ta itu med problemet inom ramen för tillämplig EU-lagstiftning?
—How is it addressing the problem within the framework of European legislation in this area?
SwedishDen europeiska arresteringsordern är då endast tillämplig för brott som förekommer på denna lista.
The European arrest warrant would then only apply to crimes which feature on this list.
SwedishFrågan om en hållbar utveckling är inte bara tillämplig på städer.
The issue of sustainability does not only apply to towns and cities.
SwedishFörst för den resterande delen är bruttonationalprodukten tillämplig.
Gross national product only comes into it for the remaining part.
SwedishDet är i själva verket uppförandekoden som är tillämplig på denna fråga.
It is in fact the Code of Conduct which applies in this issue.
SwedishOm kammaren därför antar principen, är den också tillämplig på de fyra punkter jag nämnde.
The act or series of acts should specify among other things: '.
SwedishGemenskapslagstiftningen, och i synnerhet fördraget, fortsätter dock att vara tillämplig inom detta område.
However, Community law, and in particular the Treaty, continue to apply in this field.
SwedishFör det första är familjepolitiken ett typiskt område där subsidiaritetsprincipen är tillämplig.
Firstly, family policy is typically one of the areas where the principle of subsidiarity applies.
SwedishEr motivering för att dra igenom det i dag, är inte tillämplig.
Your argument for getting this through today is no longer valid.
SwedishÖversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken är ju tillämplig inom EU: s bästa regioner.
The CAP suits the best agricultural regions in the EU.