「ta i」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「ta i」英語 翻訳

EN

SV ta i
volume_up
{動詞}

ta i (同様に: känna på, anse, märka, uppfatta)
Så vi kanske ska ta i beaktande att ju mer de invaderar vårt inre, som en kedjereaktion, ju mer känner vi oss miserabla, vi känner oss torterade.
So we may consider that the more those are invading our mind, and, like a chain reaction, the more we feel miserable, we feel tormented.
Med tanke på mina egna ansvarsområden, som jag just tillkännagav, kände jag att det var ett viktigt första steg som jag kunde ta i frågan.
With regard to my own responsibilities that I have just identified, I felt that this was an important first step for me to take in this issue.
Vi vill klargöra en sak: Vi vill ha en euro att ta i, på det viset att man kan röra vid den, och så att alla medborgare är av den åsikten att den också verkligen är deras euro.
We want to be clear about one thing. We want a euro we can get a grip of, something that can really can be grasped in the hand and gives everybody the feeling that it really is their euro.

"ta i"の類義語(スウェーデン語):

ta i
Swedish

"ta i"に類似した翻訳-英語

ta 動詞
I 名詞
English
i 前置詞
名詞
English
tå- 形容詞
English

英語での"ta i"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishVi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
SwedishJag kommer att ta upp denna fråga i presidiet, eftersom den behöver förtydligas.
I will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
SwedishLåt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
Let us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
SwedishÅterigen, kanske ni kan ta upp detta i ert slutanförande, fru kommissionsledamot.
Commissioner, perhaps, again, in your concluding comments you might address that.
SwedishJag vill emellertid ta upp tre saker som man kanske borde ta med i beräkningen.
However, I should like to raise three points which perhaps merit our attention.
SwedishJag vill bara ta upp en sak i förhållande till hela frågan om mul- och klövsjukan.
I just want to make one point in relation to this whole issue of foot-and-mouth.
SwedishLåt mig ta tillfället i akt och önska Piia-Noora Kauppi lycka till i framtiden.
Let me take this opportunity of wishing Piia-Noora Kauppi well for the future.
SwedishJag skulle vilja ta tillfället i akt att säga att hästar kan förstå människor.
I would like to take this opportunity to say that horses can understand humans.
SwedishDetta måste göras resolut, även om det innebär att ta kvartetten stadigt i handen.
It must do so resolutely, even if it means taking the Quartet firmly by the hand.
SwedishVi kan ta gruvprojektet Roşia Montană i provinsen Alba i Rumänien som exempel.
Let us take the example of the Roşia Montană mining development in Alba County.
SwedishDå vi utformar EU: s idrottspolitik måste vi ta idrottens olika former i beaktande.
As we shape sports policy we have to take account of sport's various structures.
SwedishDet finns många praktiska problem som vi måste ta itu med i den externa budgeten.
There are many practical problems which we have to look at in the external budget.
SwedishJag anser att vi i dag kommer att kunna ta ett betydande steg i rätt riktning.
I see us, today, as being able to take a significant step in the right direction.
SwedishLåt mig alltså än en gång ta ställning i denna fråga.
Mr President, Mrs González Álvarez, allow me to state my view on this once more.
SwedishÄn en gång tvingas vi ta upp situationen i Rwanda.
Mr President, once again we are called upon to discuss the situation in Rwanda.
SwedishDet var inte möjligt att ta med det i fördraget tidigare, därför stod det utanför.
It was impossible to include it in the Treaty originally, so it remained outside.
SwedishJag tror att detta är en fråga som ni också kommer att ta upp i dag, herr Prodi.
I believe this is an issue which you will also be addressing today, Mr Prodi.
SwedishDå vi utformar EU:s idrottspolitik måste vi ta idrottens olika former i beaktande.
As we shape sports policy we have to take account of sport' s various structures.
SwedishVi ville ta detta i beaktande, liksom även nästa veckas möte i Europeiska rådet.
We wanted to take account of this, and also of next week's European Council meeting.
SwedishDet är med detta i tankarna som vi kommer att ta ställning i omröstningen i morgon.
It is with these thoughts that we shall decide on our stand in the vote tomorrow.