「struktur」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「struktur」英語 翻訳

volume_up
struktur {共性名詞}

SV struktur
volume_up
{共性名詞}

struktur (同様に: uppbyggnad, sammansättning)
volume_up
structure {名詞}
Denna struktur är olämplig för administrativ struktur och fleråriga budgetramar.
This structure is poorly suited to administrative structure and multi-annual financial frameworks.
Betänkandet skapar alltså möjligheter för en mångskiktad struktur.
This report thus creates the possibility for constructing a multilayer structure.
Är idén att inrätta en mer permanent struktur i Irak och i regionen genomförbar?
Is the idea of a more permanent structure in Iraq and for the region viable?
struktur (同様に: uppbyggnad, konstruktion, tyg, system)
volume_up
fabric {名詞}
Den är strategisk för hela Europas industriella struktur.
It is strategic for the whole of Europe's industrial fabric.
Såsom Caudron sade utgör de 98 procent av vår ekonomiska struktur.
As Mr Caudron said, these represent 98 % of our economic fabric.
Vi är på väg att förinta landsbygdssamhällets hela struktur om vi tillåter den nuvarande situationen att fortgå.
We are going to destroy the whole fabric of rural society if we allow the present situation to continue.
struktur (同様に: konstruktion, stomme, skelett, system)
volume_up
framework {名詞}
Vi behöver nya ramar och jag menar att en FN-struktur vore lämpligare.
We need a new framework and I believe that a UN-style framework would be more appropriate.
Vi var tvungna att upprätta en struktur för att kunna ta itu med Europeiska unionens framtid.
A framework has had to be established in order for us to plot Europe's future.
Det är därför nödvändigt med en struktur där mjölkproduktionen skyddas på lång sikt.
Milk production therefore needs a long-term protected framework.
struktur (同様に: företag, organisation, organism, arrangemang)
volume_up
organization {名詞} [アメ]
struktur (同様に: inredning, uppbyggnad, uppställning, situation)
volume_up
set-up {名詞}
Skall ett nätverk upprättas i Europa, så skall det vara en all-europeisk struktur.
If a network is to be set up in Europe, then it should be a pan-European structure.
Slutligen måste de berörda medlemsstaterna engagera sig tillsammans för projektet och inrätta en gemensam struktur.
Lastly, the Member States concerned will have to be committed to the project jointly and set up a common structure.
Veterinärmyndigheten, som nu skall skapas på Irland, är ett nytt exempel på en ny struktur och nya föreskrifter.
The veterinary agency now to be set up in Ireland is a welcome example with its new structure and new rules of operation.
struktur (同様に: analys, anatomi, kropp, kroppsbyggnad)
volume_up
anatomy {名詞}
Betänkandet har angivit själva strukturen i orsakerna till denna situation.
The report has also sketched out the anatomy of the reasons for that situation.
struktur (同様に: byggnad, konstruktion, kroppsbyggnad)
volume_up
build {名詞}
Nu är det dags att ta mod till sig och bygga upp en ny struktur för finansmarknaderna.
Now is the time to take courage and build a new structure for the financial markets.
Under fliken Funktioner skapar du en formel, och under fliken Struktur granskar du formelns uppbyggnad.
One, Functions is used to create formulas, the other, Structure to check the formula build.
Att skapa en starkare demokratisk struktur måste vara en viktig aspekt i samband med utvecklingsinitiativ.
Building a stronger democratic structure must be a key aspect of development efforts.
struktur (同様に: utseende, lag, förordnande, beskaffenhet)
Hela denna struktur skulle bäras upp av en riktig europeisk författning.
The entire structure would be founded upon a true European constitution.
Det moderna Grekland har en republikansk struktur som bygger på konstitutionen från 1975.
Modern Greece has a republican structure based on the constitution of 1975.
En konstitution slår fast organisationens eller landets struktur och dess medborgares rättigheter.
A constitution defines the structure of the organisation or country and the rights of its citizens.
struktur (同様に: vävnad, konsistens, beskaffenhet, textur)
volume_up
texture {名詞}
Enzymer kan förbättra matens struktur, utseende och näringsvärde och användas som alternativ till kemikaliebaserad teknik.
Enzymes can improve the texture, the appearance and the nutritional value of food, and can be used as alternatives to chemical-based technology.
Deras betydelse för livsmedelstillverkningen ökar och de kan användas som alternativ till kemikalier för att förbättra livsmedlens struktur, utseende, näringsvärde och smak.
They play an increasingly important role in food production and can be used as an alternative to chemicals in improving the texture, appearance, nutritional value and taste of food.

"struktur"の類義語(スウェーデン語):

struktur

英語での"struktur"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishJag skall begränsa mig till resolutionens struktur och logik.
Madam President, I will limit myself to the structures and logic of the resolution.
SwedishDetta är bara möjligt om vi grundligt omarbetar WTO: s struktur och arbetssätt.
This can only happen if we seriously adjust the structures and procedures of the WTO.
SwedishDetta är bara möjligt om vi grundligt omarbetar WTO:s struktur och arbetssätt.
This can only happen if we seriously adjust the structures and procedures of the WTO.
SwedishJag tror att vi måste lära av framgångarna med struktur- och sammanhållningsfonderna.
I think that we must learn from the successes of the structural and cohesion funds.
SwedishDet irländska förkastandet innebär ett ifrågasättande av Lissabonplanens hela struktur.
The Irish rejection calls into question the whole architecture of the Lisbon plan.
SwedishDen FN-struktur som kan användas är t.ex. den multinationella styrkan Shirbrig.
One UN organisation that could be used is, for example, the multinational force, SHIRBRIG.
SwedishDen andra gäller kommissionens framtida struktur, dess interna organisation.
The second concerns the future structures of the Commission, its internal organisation.
SwedishTillgänglighet handlar framför allt även om att ge informationen en tydlig struktur.
Accessibility is also chiefly to do with a clear structuring of the data.
SwedishProportionalismen är ett viktigt inslag i Europeiska unionens struktur.
It is part of the institutional provision for the whole of the European Union.
SwedishSocialdemokraterna ser den sociala politiken som en av hörnstenarna i EU: s struktur.
First of all, the new agenda is a response to the renewed Lisbon agenda.
SwedishHär ser du huvudämnena i hjälpen i en struktur som liknar mapparna i en filhanterare.
Here you see the main help themes, arranged in a similar way to folders in a file manager.
SwedishVidare är fiskeripolitiken även struktur- och arbetsmarknadspolitik.
Moreover, fisheries policy is also part of structural and employment policy.
SwedishERC:s struktur och mekanismer ska ändras i enlighet med dess resultat.
The ERC’s structures and mechanisms should be modified in accordance with its findings.
SwedishERC: s struktur och mekanismer ska ändras i enlighet med dess resultat.
The ERC’ s structures and mechanisms should be modified in accordance with its findings.
SwedishVi har struktur- och sammanhållningsfonder för att främja solidariteten.
Our programme seeks to achieve excellence and competitiveness in the EU, which is crucial.
SwedishEn ny struktur håller på att födas, nästan ett slags ekonomiskt Schengen.
A new architecture is being born, almost a kind of economic Schengen.
SwedishEn ökning av graden av gemenskapens samfinansiering av struktur- och sammanhållningsfonderna.
An increase in the rate of Community cofinancing in the structural and cohesion funds.
SwedishKommissionens struktur inverkar faktiskt på de övriga institutionerna.
The structures of the Commission do in fact have implications for the other institutions.
SwedishJag hoppas att kommissionen ännu en gång kommer att ta itu med sin interna struktur.
I hope the Commission will address its internal structures again.
SwedishAtt ordförandeskapet vill reformera EU:s föråldrade struktur väcker optimism.
The fact that the Presidency wishes to reform the EU’s ossified structures is cause for optimism.