「spärra」のスウェーデン語-英語辞書


という意味ですか sparra
SV

「spärra」英語 翻訳

SV spärra
volume_up
[spärrade|har spärrat] {動詞}

Detta gör det praktiskt taget omöjligt för borgenärer att spärra dessa medel.
This makes it practically impossible for creditors to block those funds.
Have them block all the exits.
Låt oss inte spärra vägen för den i Amsterdam.
Its path must not be blocked at Amsterdam.
Spärra porten...... och sätt vakt över omgivningen.
Bar the gate...... and set a watch on the surround.
spärra
spärra (同様に: omge, komma över, belägra, besätta)

"spärra"の類義語(スウェーデン語):

spärra

英語での"spärra"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishEffektivt polisarbete är inte bara att haffa människor och spärra in dem.
Police efficiency is not just to do with grabbing guys and putting them inside.
SwedishSpärra en nivå om du vill se till att objekten på den nivån inte ändras mer.
To prevent the objects on a layer from being modified, lock the layer.
SwedishDet visade sig att detta var ett argument som fick dem att spärra upp ögonen.
It proved to be an argument that opened their eyes.
SwedishVår uppgift är att spåra, spärra, beslagta och förverka hjälpmedel och vinning av organiserad brottslighet.
Our task is to detect, trace, freeze, seize and confiscate the proceeds of organised crime.
SwedishMen man kan inte nå detta mål, genom att mer eller mindre spärra av ett land och dirigera trafiken till andra länder.
But this goal cannot be achieved by simply blocking off one country and diverting the traffic into others.
SwedishFörklaringarna måste åtföljas av konkreta åtgärder för att spåra, spärra och beslagta hjälpmedel och vinning av brott.
Declarations must be followed by concrete steps to trace, freeze, seize and confiscate the proceeds of crime.
SwedishLåt oss inte spärra vägen för den i Amsterdam.
Its path must not be blocked at Amsterdam.
SwedishPolisen och speciella enheter svarade omedelbart med att spärra av klostret från omvärlden i flera dagar i sträck.
The police and special units responded promptly to this by sealing the monastery off from the outside world for days on end.
SwedishFör allas skull måste vi spärra av det.
For the greater good, we must seal it!
SwedishSpärra av utanför byggnaden.
Secure a perimeter around the building.
SwedishVid behov kan du spärra åtkomsten till en nivå, göra objekten på nivån osynliga och bestämma om en nivå ska kunna skrivas ut.
If necessary, you can deny access to a level, make elements on a level invisible, or determine that a level should not be printed.
SwedishIran fortsätter att inskränka yttrandefriheten och att spärra in politiska fångar, som den undersökande journalisten Akbar Ganji.
Iran continues to restrict freedom of expression and to imprison political prisoners, such as the investigative journalist, Akbar Ganji.
Swedishspärra av med koner
SwedishKorruption, mutor och klassamarbete håller på att bli medel för att spärra in gräsrotsmassorna och godta de mest reaktionära antigräsrotsåtgärder.
Corruption, bribery and class cooperation are becoming the means to encage the grass-roots masses and accept the most reactionary, anti-grass roots measures.
SwedishExemplet att spärra en nederländsk server - XS-4-All-Servern - för att tidskriften " Radikal" distribuerades via denna, visar hur långt man kommer med denna metod.
The embargo on the Dutch XS-4-All server because the journal Radikal was being disseminated on this server shows how far you get with that approach.
SwedishExemplet att spärra en nederländsk server - XS-4-All-Servern - för att tidskriften " Radikal " distribuerades via denna, visar hur långt man kommer med denna metod.
The embargo on the Dutch XS-4-All server because the journal Radikal was being disseminated on this server shows how far you get with that approach.
SwedishMin tes: Som västerländsk kristen, som upplyst, som europé kan ingen vara för att dela in människor i första och andra klass, och spärra in dem bakom statsgränser.
My thesis is that as Western Christians, as rationalists, as Europeans, we cannot be in favour of categorizing people into first and second class and shutting them in behind state borders.