「släppa på」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「släppa på」英語 翻訳

SV släppa på
volume_up
{動詞}

släppa på (同様に: ta in, erkänna, godkänna, släppa in)

"släppa på"に類似した翻訳-英語

släppa 動詞
形容詞
English
副詞
English
前置詞
slappa 動詞

英語での"släppa på"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishVi bör inte släppa reglerna mot orättvis handel, utan tillämpa dem.
We should not loosen the rules against unfair trade, but rather enforce them.
SwedishEtt stort antal europeiska tillverkare är kapabla att släppa ut alternativ marknaden.
A large number of European manufacturers are capable of putting alternatives on the market.
SwedishSkall vi släppa efter budgetkonsolideringen, eller rentav ändra stabilitetspakten?
Should we shift the emphasis away from budgetary consolidation, or even amend the stability pact?
SwedishDessutom måste rådet fortfarande gå med att släppa dessa marginaler.
Moreover, the Council still has to agree to release these margins.
SwedishJag vill slutligen uppmana kommissionen att inte släppa efter sin uttalade ståndpunkt.
Finally, I urge the Commission not to relax its declared position.
SwedishDe måste först släppa in georgiskt vin sin marknad, innan de kan drömma om ett WTO-medlemskap.
They should first allow Georgian wine onto their market before dreaming of WTO membership.
SwedishLiberaliseringen var avsedd att släppa in nya aktörer marknaden.
Liberalisation was intended to allow new players onto the market.
SwedishUnder rådande förhållanden vore det fel att släppa trycket president Ahmadinejad.
In the present circumstances, therefore, it would be wrong to relax the pressure on President Ahmadinejad.
SwedishMan får heller inte släppa efter ansträngningarna för att sanera de offentliga finanserna.
Nor should the efforts to stabilize public finance be relaxed.
SwedishI dag kan vi återigen diskutera att nytt släppa handeln med nötkött fri i unionen.
Today we have come so far that we are now already in a position to discuss reopening beef markets in the Union.
SwedishDu kan t ex dra färger från färglisten och släppa dem färgobjekten.
For example, you can drag colors using drag & drop from the Color Bar and drop them onto the color objects.
SwedishJag vill gärna veta om ni håller med om att vi bör släppa kravet att investeringar skall tas med.
I would be pleased to hear whether you accept that we ought to drop the push for investment to be included.
SwedishDet kommer att införas ett allmänt förbud mot att släppa ut diklormetan marknaden och mot att yrkesmän använder ämnet.
The marketing and use of dichloromethane by professionals will be subject to a general ban.
SwedishKlart att släppa anfalls teamet Alpha punkten
You are clear to insert the strike team at the Alpha drop.
SwedishInte heller bör man helt och hållet släppa tanken en seriös byrå för återuppbyggnad enligt exemplet Kosovo.
Nor should we entirely abandon the idea of a real reconstruction agency along the lines of that in Kosovo.
SwedishDet är inte rätt tidpunkt att släppa kontrollerna.
This is not the time to relax our controls.
SwedishDet finns också bestämmelser som underlättar för små och medelstora företag att släppa ut sina produkter den inre marknaden.
There are also provisions to make it easier for SMEs to place their products on the internal market.
SwedishDu lägger till en relation genom att dra ett fält i en tabell med musen och släppa det fältet i den andra tabellen.
You can add a relation by using drag and drop to drop the field of one table onto the field of the other table.
SwedishEnhetliga godkännanderegler över hela EU är en minimiförutsättning för att släppa ut vätgasdrivna fordon marknaden.
Unified approval rules throughout the EU are the minimum prerequisite for placing hydrogen powered vehicles on the market.
SwedishI praktiken, kan Nordens bombsikte släppa en bomb en gurkburk från 20,000 foot, men det är under perfekta förhållanden.
In practice, the Norden bombsight can drop a bomb into a pickle barrel at 20,000 ft., but that's under perfect conditions.