「så att」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「så att」英語 翻訳

EN

SV så att
volume_up
{接続詞}

så att (同様に: när, att, eftersom, om)
volume_up
that {接}
Jag säger detta att det tas till protokollet, att det står fullständigt klart.
I say this so that it may appear in the Minutes, so that it may be made perfectly clear.
Är det verkligen att ordförandeskapet vill främja fortsatt diskriminering?
Is it really true that the presidency wishes to perpetuate such discrimination?
Bara att vi reder ut det, att alla vet vad som händer.
Just so that we clear that up, so that everyone knows what is happening.

"så att"に類似した翻訳-英語

形容詞
English
副詞
動詞
English
att 接続詞
att 不変化詞
English
ätt 名詞
sa 動詞
English
säja 動詞
English

英語での"så att"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDe kommer att finnas tillgängliga för er att ni kan granska dem när som helst.
They will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
SwedishTack vare hans arbete tror jag inte att det kommer att bli stor oenighet här.
Thanks to his work, I think there is going to be very little disagreement here.
SwedishVarför är det i fall förbjudet att använda på kycklingar i Europeiska unionen?
If that is the case, why is it banned for use on chickens in the European Union?
SwedishVi förlitar oss på det simpla faktum att publik som ni kommer göra antaganden.
We depend on the fact that audiences, such as yourselves, will make assumptions.
SwedishDen måste anpassas att aktuella förhållanden och framtida marknader beaktas.
It must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
SwedishDet är inte ert specialområde, tro inte att jag är ute efter er, är ni snäll.
It is not your area of expertise, so please do not think that I am getting at you.
SwedishLåt mig kontrollera om det verkligen är att en medlemsstat inte har svarat.
I need to check whether there is indeed one Member State that has not responded.
SwedishTack mycket för att ni låter mig ta till orda igen helt kort.
(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.
SwedishOm de mörka profetiorna slår in kommer cynikerna att säga: vad var det vi sa?
If the dark prophecies are fulfilled, the cynics will say: did we not tell you so?
SwedishLåt mig bara upprepa argumenten igen, att det inte blir några missförstånd.
I just want to rehearse the arguments again so that we are all absolutely clear.
Swedish sätt säkerställs att globala mallar och textblock kan användas individuellt.
This ensures that the global templates and text blocks can be used individually.
SwedishJag menar, det är mycket att göra, och han har inte råd att förlora något tid.
I mean, there's so much work to be done, and he can't afford to lose that time.
Swedish det är möjligt att det krävs lagstiftning på EU-nivå, som Bontempi föreslår.
So it is possible that EU legislation is required, as suggested by Mr Bontempi.
SwedishDjuren stressas och det i vissa fall i hög grad att de dör under transporten.
This puts the animals under stress, sometimes so much so that they die in transit.
SwedishVi måste sluta vara rädda för att vidta åtgärder till skydd för kvinnor i EU.
We must stop being so nervous of the idea of making Europe the protector of women.
SwedishDärför hoppas jag att övergångsklausulen kommer att antas snart som möjligt.
Therefore, I hope that the bridging clause will be adopted as soon as possible.
SwedishEU kommer på sätt att till hela världen förmedla en bild av enighet och styrka.
In this way, the EU will give a signal of unity and strength to the entire world.
SwedishÄr det att det svenska folket ändrar åsikt kan frågan möjligen bli aktuell igen.
If the Swedish people change their minds, the question may possibly arise again.
SwedishJag vill se att mycket uppgifter som möjligt görs tillgängliga på Internet.
I am in favour of as much data as possible being made accessible on the Internet.
SwedishDe är i själva verket framgångsrika att de är världsledande på flera områden.
Indeed, so successful are they that they are world leaders in several fields.