「så」のスウェーデン語-英語辞書


という意味ですか sa, säja
SV

「så」英語 翻訳

EN
EN

SV
volume_up
{形容詞}

(同様に: dåvarande, , sedan, därefter)
volume_up
then {形}
Om Litauen åtföljs av andra medlemsstater, de övriga baltiska staterna, är det mycket bättre.
If Lithuania is accompanied by other Member States, the other Baltic States, then all the better.
snart det hotar att inte uppnås, då är naturligtvis ett inkallande av panelen på nytt en möjlighet.
As soon as that appears impossible then of course we can resort to convening the panel again.
Slutsatsen från G20-mötet i London var att om det behöver göras mer ska vi göra det.
The conclusion from the G20 in London was that, if there is a need to do more, then we agree to do more.

"så"の類義語(スウェーデン語):

Swedish

英語での"så"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishVi hade dock gärna sett en märkning av kemikalier i den kallade kategori fem.
However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
SwedishUnder dessa villkor måste försiktighetsprincipen användas mycket som möjligt.
In these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.
SwedishJag anser att det är mycket viktigt att redogörelserna är exakta som möjligt.
I think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
SwedishDet är beklagligt att vi har ett ofullständigt förslag om en viktig fråga.
It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.
SwedishSkulle detta ändringsförslag gå igenom innebär det ett demokratiskt bakslag.
If this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
SwedishVi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än länge.
We do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
SwedishÅtaganden som görs inom Eurogruppen fullgörs tydligen eller fullgörs de inte.
Clearly, commitments made within the Eurogroup are either kept or they are not.
SwedishJag ser följaktligen fram emot att ni stöder dess införande snart som möjligt.
I accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Swedish(ES) Tack mycket för det mycket hårda men nödvändiga arbete som ni har gjort.
(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
SwedishDe kommer att finnas tillgängliga för er att ni kan granska dem när som helst.
They will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
SwedishÖverlämna samordningen till amerikanerna - om den räddar liv räddar den liv.
Give the coordination over to the Americans - if it saves lives, it saves lives.
SwedishDetta är ett verkligt hälsoproblem, som vi måste reglera snabbt som möjligt.
We have here a real health issue, which we must regulate as quickly as possible.
Swedish sätt vill juntan hindra henne från att ställa upp i det förestående valet.
This is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
SwedishTack vare hans arbete tror jag inte att det kommer att bli stor oenighet här.
Thanks to his work, I think there is going to be very little disagreement here.
Swedish sätt skulle vi få ett körkort som vi kan använda också i resten av Europa.
In that way, we should obtain a driving licence we can use in the rest of Europe.
SwedishVi måste därför uppmuntra stater, regioner och städer att samarbeta när krävs.
We must therefore encourage states, regions and towns to cooperate as necessary.
Swedish sätt uppnår vi det viktigaste målet, nämligen att trygga fiskets framtid.
In that way, we will meet the prime objective, which is the future of fisheries.
SwedishSom Karin Jöns redan sagt är detta den vanligaste cancerformen bland kvinnor.
As Mrs Jöns has already said, this is the most common form of cancer among women.
SwedishVarför är det i fall förbjudet att använda på kycklingar i Europeiska unionen?
If that is the case, why is it banned for use on chickens in the European Union?
SwedishOm det någonsin har funnits ett förslag som inte tänkts igenom är det det här.
If ever there has been a proposal that has not been thought through, this is it.