「sätter på」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「sätter på」英語 翻訳

SV sätter på
volume_up
{動詞}

1. "starta"

sätter på (同様に: sätta på sig, tar på sig)
Jag vill att ni sätter er hörlurarna.
Ladies and gentlemen, Mr Schulz, please put on your headphones.
Jag tar då av mig min rådshatt och sätter mig min nationella hatt.
In this I will remove my Council hat and put on my national hat.
. ~~~ Och sätter ett stort däck.
So I'd like to draw a little car here -- I'll just do this very quickly -- and put a big tire on him.
Och vi sätter processer som vi kunde göra när vi var foster.
And to switch on processes that we knew how to do when we were a fetus.

"sätta på"の類義語(スウェーデン語):

sätta på
Swedish

"sätter på"に類似した翻訳-英語

sätter 動詞
English
sätta 動詞
sätt 名詞
sätt 動詞
English
形容詞
English
副詞
English
前置詞

英語での"sätter på"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishAlla stora banker som vi sätter in våra pengar ligger på det norra halvklotet.
All the big banks to which we entrust our money are in the northern hemisphere.
SwedishJag sätter här stort värde kommissionens och kommissionsledamotens insatser.
In this regard I value highly the work of the Commission and the commissioner.
SwedishLåt mig understryka att vi sätter stort värde det arbete som ombudsmannen gör.
Let me emphasise that we set great store by the work carried out by the Ombudsman.
SwedishVi sätter stort värde en tydlig förklaring av dessa problem från kommissionen.
We set great store by a clear explanation of these problems by the Commission.
SwedishOrdförandeskapet sätter högt värde Europaparlamentets stöd i detta avseende.
The Presidency highly values the support of the European Parliament in this respect.
SwedishFaktum är, att så fort någon sätter den, går jag in i ett annat rum och läser.
Actually, as soon as someone turns it on, I go into the other room and read.
SwedishJag vill att vi är positiva och sätter press dem som vi borde sättas press på.
I would like us to be positive and place the pressure where it needs to be.
SwedishDe sätter värde sin egen identitet, sitt eget språk och sitt eget kulturarv.
They value their own identities, their own languages and their own cultural heritage.
SwedishEr resolution är ett tidsenligt bidrag och vi sätter mycket högt värde den.
Your resolution is a timely input in that regard that we value very much.
SwedishHan vet hur japanerna verkligen sätter värde det arbetet och på parlamentets arbete.
He knows how the Japanese actually value that work and the work of the Parliament.
SwedishEgyptiska ungdomar sätter sitt liv spel för samma värderingar som vi har.
Egyptian youngsters are putting their lives at risk for the same values that we hold.
SwedishMed ikonen Lägg till bokmärke sätter du ett bokmärke sidan som visas i hjälpen.
Use the Add to Bookmarks icon to set a bookmark for the current page shown in the Help.
SwedishVi vet att detta leder till allvarliga olyckor som sätter människors liv spel.
The result, as we know, is serious accidents that endanger human lives.
SwedishDen kurdiska frågan sätter även enorm press demokratiseringsfrågan.
This Kurdish issue is also placing a huge strain on the democratisation process.
SwedishJag har all respekt för detta och sätter stort värde ert bidrag i detta avseende.
I respect that and very much appreciate how you have contributed to this.
SwedishOm vi är friska är hälsan förhoppningsvis det vi sätter störst värde på.
Nowhere does the plan propose taking recourse to the precautionary principle.
SwedishKommissionen sätter stort värde de beslut som godkänts av parlamentet.
The Commission places a high value on the decisions approved by Parliament.
SwedishVi har hindrats från att tala, och därför sätter jag munkavle mig själv!
We have been prevented from speaking and that is why I am gagging myself!
SwedishMånga av de här prylarna sätter fokus hur vi förhåller oss till oss själva.
So many of these devices really kind of focus on the ways in which we relate to ourselves.
SwedishI annat fall sätter vi unionens berättigande spel hos medborgarna.
Otherwise there is a risk that our people will doubt the legitimacy of the Union.