「ro」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「ro」英語 翻訳

volume_up
ro {共性名詞}

SV ro
volume_up
{共性名詞}

volume_up
peace {名詞}
Detta hade givit oss tid att ännu en gång tänka över andra frågor i lugn och ro.
That would have left us time to consider other questions in peace.
Idag kan vi i lugn och ro ta ställning till Caudronförslaget.
Today, we can adopt a position on the Caudron proposal in peace and quiet.
Dessutom: låt de vatikanska myndigheterna arbeta i lugn och ro, vilket de gör mycket bra.
Furthermore, I think you should allow the Vatican authorities to carry out their work in peace.
ro (同様に: frid, stillhet, lugn, ljung)
volume_up
serenity {名詞}
Ni talar om att debatterna skall äga rum i lugn och ro, men bomber framkallar inga känslor av lugn.
Mr President, you have called for serenity in these debates, but bombs do not create a feeling of serenity.
Men nu är det viktigt att den här debatten om bestrålade livsmedel förs med tydlighet och i lugn och ro.
Now it is important that this debate on ionization of foodstuffs takes place with transparency and with serenity.
Det är alldeles uppenbart att en ledamot har rätt att göra ett inlägg i en debatt och att få ett svar på detta inlägg i lugn och ro.
It is very clear that a Member is entitled to make a contribution in a debate and to have it responded to with some serenity.
ro (同様に: lugn, stillhet)
volume_up
calm {名詞}
Jag vill också uttala mig om lugn och ro i vårt arbete.
(FR) Mr President, I would also like to make a comment about calm and order in our work.
Vi behöver en strategi som erbjuder rättssäkerhet för alla, och därför är det nödvändigt att överväga detta i lugn och ro.
We need one that offers legal certainty to everyone, and for that calm consideration is vital.
Inom rådet diskuterade man sedan denna redogörelse, då man lyssnade till varandras ståndpunkter i lugn och ro.
The Council then debated the issue in a calm atmosphere where everybody had the chance to speak and be heard.
ro (同様に: lugn, stillhet)
volume_up
quietude {名詞}

"ro"の類義語(スウェーデン語):

ro
Swedish

英語での"ro"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Swedish(RO) Herr talman! Jag gratulerar Judith A. Merkies till ett utmärkt betänkande.
(RO) Mr President, I congratulate Mrs Merkies for the excellently drafted report.
Swedish(RO) I betänkandet pekas på behovet av att minska byråkratin inom två områden.
(RO) The report outlines the necessity of reducing bureaucracy in the two fields.
Swedish(RO) Sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi är mycket allvarliga brott.
(RO) Sexual exploitation of children and child pornography are very serious crimes.
Swedish(RO) De europeiska värdena är särskilt viktiga för utbildningssystemet i Rumänien.
(RO) European values are especially important to the education system in Romania.
Swedish(RO) Fru talman! Beklagligt nog har Rumänien blivit Europas vilda gränsområde.
(RO) Madam President, unfortunately, Romania has become Europe's wild frontier.
Swedish(RO) IT-angreppen har ökat i antal, omfattning och allvarlighet på senare år.
(RO) The number, scope and severity of cyber attacks have grown in recent years.
SwedishDet är grundläggande att direktivet diskuteras med rådet igen i lugn och ro.
It is essential for the directive to be discussed again calmly with the Council.
Swedish(RO) Herr talman, mina damer och herrar! Detta kommer att bli ett svårt år för EU.
(RO) Mr President, ladies and gentlemen, this will be a difficult year for Europe.
Swedish(RO) Jag är glad att vi i dag diskuterar nylanseringen av det sociala paketet.
(RO) I am glad that today we are discussing the relaunching of the social package.
Swedish(RO) Jag vill gratulera föredraganden till hennes idoga arbete med betänkandet.
(RO) I would like to congratulate the rapporteur for all her efforts on this report.
SwedishVissa människor kan finna ro och behålla balansen oavsett var de befinner sig.
Some people have the ability to relax and stay balanced wherever they may be.
Swedish(RO) Mina damer och herrar! Först och främst vill jag gratulera föredragandena.
(RO) Ladies and gentlemen, first of all I would like to congratulate the Rapporteurs.
Swedish(RO) Handlingsplanen om rörlighet i städer är ett måste för EU:s stadsbor.
(RO) The action plan on urban mobility is a must for the EU's urban communities.
Swedish(RO) Den offentliga upphandlingen på EU-nivå motsvarar 16 procent av unionens BNP.
(RO) The public procurement market at EU level is worth 16% of the EU's GDP.
SwedishRoHS-direktivet har varit en framgångsrik lagstiftning sedan det antogs 2003.
RoHS has been a successful piece of legislation since it was adopted in 2003.
Swedish- (RO) Herr talman! Fallet med advokaten Nasrin Sotoudeh är mycket allvarligt.
(RO) Mr President, the case of the lawyer, Nasrin Sotoudeh, is very serious.
Swedish(RO) Fru talman! En tryggad livsmedelsförsörjning är en av framtidens utmaningar.
(RO) Madam President, food security is one of the challenges of the future.
Swedish(RO) Fru talman! Stigande matpriser drabbar de mest sårbara delarna av befolkningen.
(RO) Madam President, rising food prices hit the most vulnerable population groups.
Swedish(RO) Herr talman! Grundläggande rättigheter utgör EU:s grundläggande principer.
(RO) Mr President, fundamental rights form the basic principles of the European Union.
Swedish. - (RO) Den reviderade Lissabonstrategin har lett till positiva resultat.
, in writing. - (RO) The revised Lisbon Strategy has led to positive results.

他の言葉