「provning av」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「provning av」英語 翻訳

「provning av」の文脈の例文を見てください。

"provning av"に類似した翻訳-英語

av 副詞
English
av 前置詞
prövning 名詞

英語での"provning av"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishComplab Konstruktionsteknik Mekanisk provning av stål, trä och betong.
Complab Structural Engineering Mechanical testing of steel, wood and concrete.
SwedishDessa resurser är också tillgängliga för uppdrag och provning på beställning av externa intressenter.
These resources are also available for assignments and tests on behalf of external stakeholders.
SwedishSedan cirka ett år tillbaka gäller enhetliga EN-standarder för provning av produkter för solvärme.
Uniform European standards for the testing of solar thermal products have been in force for about a year now.
SwedishKommissionen har också ombetts att ta fram förslag på området provning av att motorer överensstämmer med kraven.
In the field of in-use compliance testing, the Commission has also been asked to produce proposals.
SwedishVidare finns ett flertal lösa belastningscylindrar som kan monteras i flexibla belastningsriggar för provning av större komponenter.
We have also several load cylinders who can be mounted in flexible load frames to test larger components
SwedishMen i det fallet är det nödvändigt med en anpassning av det europeiska direktivet om provning av motorfordons trafiksäkerhet för att förverkliga ett level playing field.
But in that case, an adjustment to the European General Periodical Car Inspection Directive is necessary in order to bring about a level playing field.
SwedishBilbranschen bör anta den europeiska kod för bästa praxis för utveckling och provning av avancerade stödsystem för tillverkare ... för bilförare som utarbetats av Reponse.
The car industry should adopt the European Code of Good Practice for development and testing of advanced assistance systems for manufacturers... for car drivers drafted by REPONSE.
SwedishDet kan knappast vara rimligt att EU skall reglera vägtransporter så i detalj som nu sker med föreskrifter om konstruktion, installation, användning och provning av färdskrivare.
It can hardly be reasonable for the EU to regulate road transport in such detail as is now happening with regulations on the design, installation, use and testing of tachographs.

他の言葉

Swedish
  • provning av

もっともっと解釈については、日本語-英語辞書にクリックしてください。