「praktiserande」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「praktiserande」英語 翻訳

SV praktiserande
volume_up
{形容詞}

praktiserande (同様に: ortodox, aktivt troende)
volume_up
practicing {形} [アメ]
Vi kan inte ignorera den utbredda kränkningen av de mänskliga rättigheterna i Kina, i synnerhet för en ofarlig men liten minoritet – nämligen praktiserande kristna.
We cannot ignore the widespread abuse of human rights in China, particularly with regard to a harmless but tiny minority – namely practicing Christians.
praktiserande (同様に: ortodox, aktivt troende)
volume_up
practising {形} [イギ]
Jag säger detta med största övertygelse som en praktiserande advokat som ser tydliga tecken på att detta händer.
I say this with the utmost conviction as a practising lawyer who sees clear evidence of this happening.
I Indiens båda delstater Orissa och Gujarat lider både praktiserande kristna och muslimer av svår förföljelse.
However, in India, in the states of Orissa and Gujarat, both practising Christians and Muslims are suffering severe persecution.
Viktigt för mig som praktiserande apotekare är att betänkandet ger en värdefull impuls till diskussion kring frågan om självmedicinering.
As a practising pharmacist, I feel it is important that the report gives valuable impetus to the debate on the question of self-medication.

英語での"praktiserande"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishNär det gäller praktiserande sjuksköterskor så borde dessa ges mer status än de har nu i utvecklingsländerna.
With regard to nurse practitioners, nurses should be given more status in developing countries than they now have.
SwedishVem skulle vilja se sitt barn förlöst av en läkare, en praktiserande gynekolog efter att denne tjänstgjort i 70 timmar?
Who would like to have their baby delivered by a doctor, a junior obstetrician after being on duty for 70 hours?
SwedishÄven praktiserande jurister, domare, åklagare och polismyndigheter vill ha effektivare redskap för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism.
Practitioners, judges, prosecutors and police authorities also want more effective instruments to fight organised crime and terrorism.
SwedishPraktiserande läkare inom det här området förutsäger därför att det kommer att ske en stadig ökning av förekomsten av asbestrelaterad cancer fram till år 2020.
Medical practitioners in this area consequently predict that there will be a steady rise in the frequency of asbestos-linked cancers until the year 2020.
SwedishFör detta ändamål finns en EU-konvention från 2000, som vad det verkar fungerar till praktiserande juristers belåtenhet och enligt rättsordningens principer.
For that, there is a European convention dating from 2000, which works, it seems, to the satisfaction of practitioners and in compliance with the principles of the rule of law.
SwedishDet som betyder något är att sakkunskap samlas, att praktiserande läkare drar lärdom av varandra, att patienter eller missbrukare blir medvetna om framgångsrika behandlingsmetoder.
What matters is that expertise is combined, that practitioners learn from one another, that patients or addicts gain awareness of successful treatment methods.
SwedishDe låter praktiserande jurister från olika områden i den rättsliga världen träffas för att jämföra de bästa metoderna och för att lära sig uppskatta och respektera varandras olika tillvägagångsssätt.
They allow practitioners from various areas of the judicial world to come together to compare best practices and to learn to appreciate and respect each other's way of doing things.
SwedishDet skulle göra det enklare för praktiserande jurister, för dem som verkar inom affärsvärlden och för de anställda som har att efterrätta sig dessa lagar, att hitta exakt den referens de söker efter.
This could make it easier for the practitioners of law, for the people in business and the employees who have to comply with these laws to find the exact reference they are looking for.